En organisation med växkraft

Ackreditering för AACSB

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet arbetar sedan 2016 för att bli internationellt ackrediterade av AACSB, Association to Advance Collegiate Schools of Business som är det äldsta ackrediteringsinstitutet i världen för ekonomihögskolor och universitet.

Målet med vårt ackrediteringsarbete är att etablera ett kvalitetssäkringssystem som än mer skall öka vår utbildningskvalitet, vidareutveckla kompetensen hos våra medarbetare och utvidga vår samverkan med andra ackrediterade universitet.

Med fokus på excellens

En AACSB-ackreditering erhålles endast av de handelshögskolor som har tydligt fokus på excellens inom forskning, utbildning och samverkan, vilket betyder att idag har endast ca 5 % av alla ekonomihögskolor en sådan. För att ett lärosäte skall ackrediteras av AACSB krävs ett systematiskt och kontinuerligt utvecklingsarbete som leder till hög kvalitet i hela verksamheten.

Ekonomihögskolan skickade sin ansökan om ackreditering år 2016 och sedan dess har det pågått ett alltmera intensivt arbete på att uppfylla AACBS fastställda bedömningsgrunder (15 olika standarder). Bland annat har en självvärdering (Self Evaluation Report) genomförts och närmast på tur nu står AACSBs granskningsbesök på plats under hösten 2022.

Läs mer om AACSB och de olika bedömningskraven på AACSBs webplats: www.aacsb.edu/

Var i processen befinner vi oss nu?

En del i arbetet består i att mäta studenternas resultat på programmen för att upptäcka brister. Mätningar, tillsammans med studenternas synpunkter leder sedan till åtgärder för att förbättra utbildningarna.

Text: Numera är Ekonomihögskolans samtliga 19 utbildningsprogram  kvalitetssäkrade

Vägen till den punkt där vi befinner oss just nu har varit lång och arbetet hårt men nu känner vi tydligt att vi är nära målet. Utan tvekan har vi under processens gång vuxit oss betydligt starkare än vi var innan vi började, vilket ju redan det bådar gott inför framtiden! Ett exempel på detta kan vara att samtliga våra 19 utbildningsprogram idag är kvalitetssäkrade!

Ökande kompetensutveckling för lärarna

Diagram: andelen kompetensutvecklade lärare år 2012 var 70 procent, år 2021 95 procent

Lärarnas kompetens är viktigt för att säkerställa en undervisning av hög kvalitet. På Ekonomihögskolan är idag hela 78 % av lärarna disputerade, det vill säga har genomgått en forskarutbildning. Den årliga individuella kompetensutvecklingen är också betydligt större idag än tidigare: under år 2021 genomgick 95 procent av våra lärare någon form av kompetensutveckling*, vilket betyder en rejäl ökning sedan år 2017 då siffran var 70 procent.

* Kompetensutveckling kan betyda olika saker, exempelvis utbildning för att kunna leverera än mera aktuell kunskap till studenterna, men också exempelvis egen kompetensutveckling inom forskning eller pedagogiska metoder. Ett speciellt fokus under senare år har varit digital kompetensutveckling.

Bättre anställningsbarhet för studenterna

Diagram: år 2021 hade 40% av studenterna fått anställning och sex månader senare ytterligare 40%

Ytterligare en sak vi är väldigt stolta över på Ekonomihögskolan är att våra studenter kommer så snabbt ut på arbetsmarknaden, för så är det faktiskt: alumnbarometrar görs kontinuerligt och det har visat sig att år 2021 hade nästan 40 procent av våra studenter en anställning redan innan de hade avslutat sina studier, och sex månader senare, räknat från examensdagen, hade ytterligare 40 procent fått sina första anställningar!

2022: skördetid för alla!

För våra studenter har med andra ord det pågående kvalitetsarbetet redan gett en hel del förbättringar, vilka vi naturligtvis kommer att fortsätta att jobba på! Men det innebär också att de efter ackrediteringen får än fler (och bättre) möjligheter till såväl utbyten som kontakter över hela världen. 

För oss på Ekonomihögskolan innebär en AACSB-ackreditering – med krav på fortsatt ständig utveckling och ökad kvalitet – att våra framtida studenter efter sin utbildning kommer att vara än mer attraktiva på världens arbetsmarknad.

Detta är vi i så fall väldigt nöjda med, och som vi ser det kommer 2022 att bli den skördetid för alla som vi hoppats på.

Mer information

Mer information går att hitta på Medarbetare. 

Och naturligtvis är du också välkommen att kontakta vår ackrediteringssamordnare Diana Axelsson Olsson.