Kunskapsplattform: Entreprenörskap och social förändring

Inom kunskapsplattformen Entreprenörskap och social förändring integreras forskning och undervisning med samverkan.

Forskningsledare: Professor Malin Tillmar

Undervisningsledare: Universitetslektor Katarina Ellborg

Programstudierektorer: Universitetslektor Marina Jogmark och universitetslektor Erik Rosell

Administratör/koordinator: Frida Sjökvist

Forskning

Entreprenörskapsforskningen inom kunskapsplattformen karaktäriseras av en bred syn på begreppet entreprenörskap, där nytänkande och kreativitet inom samhällets alla sektorer (privat sektor, offentlig sektor och civilsamhället) och organisationer inkluderas. Inte sällan organiseras entreprenörskap genom samverkan över sektorsgränser (så som ofta inom social ekonomi och samhällsentreprenörskap), vilket är ett av våra fokusområden. Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet såväl globalt som lokalt är andra övergripande teman.

Linnéuniversitetet har profilen Det entreprenöriella universitet, vilket bland annat innebär att studenter på många olika program läser entreprenörskap. De bilder av såväl entreprenörskap som entreprenören som finns hos studenter, likväl som i övriga samhället, är en del av vår forskning. Så är även kritiska perspektiv på entreprenörskap, entreprenörskapets mångfald och genusperspektiv på entreprenörskap. Entreprenörskapets praktik, inklusive entreprenörskap på landsbygden, tillhör också fokusområdena.

Forskarutbildning

Forskningsprojekt

Externa forskargrupper vi ingår i

  

Mathias Karlsson presenterar sin forskning om entreprenörskap som en samhällsförändrande kraft.

  

Utbildning

Kunskapsplattformen har ansvar för program och kurser på grund- och avancerad nivå, samt att vara en dialogpartner för andra fakulteter inom entreprenörskapsutbildning genom "Det entreprenöriella universitetet". Syftet med utbildningen inom våra program, kurser och "Det entreprenöriella universitetet" är att skapa förutsättningar för ett brett entreprenörskap i samhällets alla sektorer och rusta våra studenter till att medvetet och kritiskt bidra till samhället genom ett hållbart entreprenörskap.

Vår utbildning bygger på en pedagogik som är baserad på problembaserat lärande och medskapande med lokala och regionala aktörer. Som stöd för utvecklingen av utbildningen har vi bildat ett medskaparråd med representanter från näringslivet, civilsamhället och myndigheter i regionen.

Samverkan

En stor del av forskning och undervisning sker i både nära och interaktiv samverkan med det omgivande lokalsamhället i Småland, där lokala och regionala aktörer, forskare och studenter är medskapare av den kunskap vi producerar, dokumenterar och förmedlar.

Medskapanderåd

Inom kunskapsplattformen strävar vi efter att arbeta mer integrerat med forskning, utbildning och samverkan. Vi står för en bred syn på entreprenörskap (nya idéer som förverkligas i samhällets alla sektorer), att samverkan över sektors- och ämnesgränser därför är centralt samt att entreprenörskap finns i vår vardag.

Som ett led i att integrera forskning och utbildning med samverkan har vi etablerat ett Medskaparråd om ca 20 aktörer i Linnéregionerna (Kalmar och Kronoberg). Rådsmedlemmarna representerar såväl privat som offentlig sektor samt civilsamhällets organisationer.

Syftet med Medskaparrådet är flerfaldigt

 • Vi vill erbjuda en arena för lärande och erfarenhetsutbyte mellan akademin och samhällets andra sektorer i frågor kring entreprenörskap.
 • Vi vill säkerställa relevansen av vår forskning och utbildning i det omgivande samhället.
 • Vi vill att våra forskningsresultat ska komma regionens organisationer till del.
 • Vi vill möjliggöra ömsesidigt utbyte mellan regionens organisationer och våra forskare och studenter.

Följande aktörer representeras i Medskapanderådet

 • Affärsrådgivarna Sverige AB
 • Almi Coompanion
 • Coompanion Kalmar
 • Fortnox
 • WintGuldkanten
 • InfoMaker
 • Kalmar Kommun
 • Kalmar Science Park
 • Kalmar Slott
 • Leader Linne Småland
 • LRF Sydost
 • Mörbylånga kommun
 • Region Kalmar län
 • Region Kronoberg
 • Södra Virserums konsthall
 • Visioner Advokatbyrå
 • Volvo Construction Equipment
 • Växjö Kommun

Nätverket för entreprenörskap i skolan och entreprenöriellt lärande

Entreprenörskap ska enligt Skolverket löpa som en röd tråd genom hela utbildningsväsendet, från förskolan till högre utbildning. Nätverket för entreprenörskap i skolan och entreprenöriellt lärande är en mötesplats för alla som arbetar och/eller vill arbeta med frågor kring entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i förskola och skola. Målet är fortsatt kunskapsutveckling och ömsesidigt erfarenhetsutbyte i frågor om till exempel motivation, elevinflytande, samverkan med samhälle och arbetsliv samt att lära genom att skapa värde för andra.

Länk till mer information om nätverket

Personal