Kunskapsplattform: Entreprenörskap och social förändring

Inom kunskapsplattformen Entreprenörskap och social förändring integreras forskning och undervisning med samverkan.

Forskningsledare: Professor Malin Tillmar

Undervisningsledare: Universitetslektor Anna Alexandersson

Samverkansansvarig: Universitetslektor Erik Rosell

Administratör/koordinator: Helena Mallin

Forskning

Entreprenörskapsforskningen inom kunskapsplattformen kaktäriseras av en bred syn på begreppet entreprenörskap, där nytänkande och kreativitet inom samhällets alla sektorer (privat sektor, offentlig sektor och civilsamhället) och organisationer inkluderas. Inte sällan organiseras entreprenörskap genom samverkan över sektorsgränser (så som ofta inom social ekonomi och samhällsentreprenörskap), vilket är ett av våra fokusområden. Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet såväl globalt som lokalt är andra övergripande teman.

Linnéuniversitetet har profilen Det entreprenöriella universitet, vilket bland annat innebär att studenter på många olika program läser entreprenörskap. De bilder av såväl entreprenörskap som entreprenören som finns hos studenter, likväl som i övriga samhället, är en del av vår forskning. Så är även kritiska perspektiv på entreprenörskap, entreprenörskapets mångfald och genusperspektiv på entreprenörskap. Entreprenörskapets praktik, inklusive entreprenörskap på landsbygden, tillhör också fokusområdena.

Externa forskargrupper vi ingår i

  

Mathias Karlsson presenterar sin forskning om entreprenörskap som en samhällsförändrande kraft.

  

Utbildning

Kunskapsplattformen har ansvar för program och kurser på grund- och avancerad nivå, samt att vara en dialogpartner för andra fakulteter inom entreprenörskapsutbildning genom "Det entreprenöriella universitetet". Syftet med utbildningen inom våra program, kurser och "Det entreprenöriella universitetet" är att skapa förutsättningar för ett brett entreprenörskap i samhällets alla sektorer och rusta våra studenter till att medvetet och kritiskt bidra till samhället genom ett hållbart entreprenörskap.

Vår utbildning bygger på en pedagogik som är baserad på problembaserat lärande och medskapande med lokala och regionala aktörer. Som stöd för utvecklingen av utbildningen har vi bildat ett medskaparråd med representanter från näringslivet, civilsamhället och myndigheter i regionen.

Samverkan

En stor del av forskning och undervisning sker i både nära och interaktiv samverkan med det omgivande lokalsamhället i Småland, där lokala och regionala aktörer, forskare och studenter är medskapare av den kunskap vi producerar, dokumenterar och förmedlar.

Personal