Person målar med akvarellfärg, foto.

Entreprenörskap

Ämnet entreprenörskap handlar om att förstå, utveckla och omsätta idéer i praktiken för att skapa värde och påverka samhället. Syftet med utbildningen inom våra program och kurser är att skapa förutsättningar för ett brett entreprenörskap i samhällets alla sektorer och rusta våra studenter till att medvetet och kritiskt bidra till samhället genom ett hållbart entreprenörskap.

Vår utbildning bygger på en pedagogik som är baserad på problembaserat lärande och medskapande med lokala och regionala aktörer. Som stöd för utvecklingen av utbildningen har vi bildat ett medskaparråd med representanter från näringslivet, civilsamhället och myndigheter i regionen.

Forskningen inom entreprenörskap karaktäriseras av en bred syn på begreppet entreprenörskap, där nytänkande och kreativitet inom samhällets alla sektorer (privat sektor, offentlig sektor och civilsamhället) och organisationer inkluderas. Inte sällan organiseras entreprenörskap genom samverkan över sektorsgränser (så som ofta inom social ekonomi och samhällsentreprenörskap), vilket är ett av våra fokusområden. Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet såväl globalt som lokalt är andra övergripande teman.

De bilder av såväl entreprenörskap som entreprenören som finns hos studenter, likväl som i övriga samhället, är en del av vår forskning. Så är även kritiska perspektiv på entreprenörskap, entreprenörskapets mångfald och genusperspektiv på entreprenörskap. Entreprenörskapets praktik, inklusive entreprenörskap på landsbygden, tillhör också fokusområdena.

Företagsekonomi

Detta ämne är ett delämne under Företagsekonomi. Inom företagsekonomi ingår: 
Ekonomi- och verksamhetsstyrning, redovisning och revision, Logistik, Entreprenörskap, Ledarskap och organisation, Marknadsföring och internationella affärer.

Utbildning

Forskning

Samverkan

Medskapanderådet

Inom ämnet entreprenörskap strävar vi efter att arbeta mer integrerat med forskning, utbildning och samverkan. Som ett led i att integrera forskning och utbildning med samverkan etablerade vi 2018/2019 ett Medskapanderåd om ca 20 aktörer i Linnéregionerna (Kalmar och Kronoberg). Rådsmedlemmarna representerar såväl privat som offentlig sektor samt civilsamhällets organisationer.

Syftet med Medskapanderådet är flerfaldigt

 • Vi möjliggör ömsesidigt utbyte i frågor kring entreprenörskap och hållbar utveckling mellan regionens organisationer, våra forskare och våra studenter.

 • Vi erbjuder en kontinuerlig mötesplats för regionens organisationer att samverka och hitta kontaktytor.

 • Vi säkerställer relevansen av vår forskning och utbildning i det omgivande samhället.

 • Vi vill att våra forskningsresultat ska komma regionens organisationer till del.

Följande aktörer representeras i Medskapanderådet

 • Affärsrådgivarna Sverige AB
 • Akatingo
 • Atrium
 • Capellagården
 • Coompanion Kronoberg
 • Formpress
 • Fortnox
 • Guldfågeln
 • Guldkanten
 • Interior Cluster Sweden
 • Kalmar Kommun
 • Kalmar Slott
 • Leader Linnè Småland
 • LRF Sydost
 • Möjligheternas Hus AB
 • Mörbylånga kommun
 • Region Kalmar län
 • Region Kronoberg
 • Ryssby IOP Bibliotek
 • Science Park Kalmar 
 • Telin Rekrytering
 • UF Kronoberg
 • Våra Gårdar
 • Volvo Construction Equipment
 • Växjö Kommun
 • Växjö Linnaeus Science Park
 • Vöfab

Aktuellt

Personal