Studenter

Företagsekonomi

Företagsekonomi handlar om hur företag och andra organisationer, såväl vinstdrivande som ideella, ska kunna hushålla med begränsade resurser. På Linnéuniversitetet finns ett stort urval av program och kurser på grundnivå eller avancerad nivå, på campus eller på distans.

I företagsekonomiämnet ingår ämnen som marknadsföring, logistik, ekonomistyrning, redovisning, finansiering, organisationsteori, entreprenörskap och ledarskap.

Företagsekonomi ett stort ämne med många studenter och kurser på grund- och avancerad nivå. Men det är även ett stort ämne inom forskning med ett brett fält av frågor att studera. 

Utbildning

Programmen och kurserna i listorna nedan innehåller samtliga ämnet rättsvetenskap eller juridik i olika hög grad och ur olika aspekter.

De flesta som läser en kandidatfördjupning i rättsvetenskap gör så inom ramen för programmet för personal och arbetsliv där fokus ligger på det arbetsrättsliga området. En sådan kandidatexamen innebär en mer ingående kunskap i arbetsrätt än vad de flesta jurister har. Dessa personer är därför högt eftertraktade på arbetsmarknaden både på personalavdelningar vid olika typer av verksamheter och som specialister inom till exempel arbetsgivar- eller arbetstagarorganisationer.

Forskning

Juridik utövar stort inflytande över människors liv på flera olika sätt, men ofta är vi inte ens medvetna om i hur hög omfattning vi påverkas. Från den enskilda individens behov av ordning och reda i sitt liv, till hur nationalstaten ska organiseras och vidare till hur det globala samhällets behov av överstatliga regler bör uttryckas. Vårt rättssystem kan sägas innefatta regler som agerar styrande och konflikthanterande, men det tillhandahåller även en utjämnande fördelning av resurser och sociala skyddsnät.

Rättsvetenskap handlar om läran om vårt rättssystem och hur vi ska tillämpa de regler som benämns rättsregler. Den rättsvetenskapliga forskning som redan bedrivs här på Linnéuniversitetet kommer i en snar framtid att ytterligare utvecklas, vilket sker i nära samarbete med det omgivande samhället. Det är en viktig utgångspunkt i vårt arbete att all forskning vi bedriver har betydelse för, och når vidare ut i, samhället. Aktuell rättsvetenskaplig forskning av idag kräver ett tvärvetenskapligt arbetssätt, liksom samverkan såväl med praktisk juridisk kompetens inom regionen som i det omgivande samhället i stort.

Forskningssamarbete kommer således att vara ett prioriterat område där etablering av nationella och internationella nätverk inom olika tematiska profiler och projekt ska utvecklas, liksom samarbeten med myndigheter och företag. Redan idag förekommer samarbete med såväl nationella som internationella forskningsnätverk inom främst offentlig rätt och arbetsrätt. 

Den forskarutbildning inom det rättsvetenskapliga ämnet som är under uppbyggnad kommer att vara dynamisk, samhälleligt och vetenskapligt relevant, samt tillhandahålla forskarstuderande och gästforskare som bidrar till en kvalitativt hög vetenskaplig miljö.

Forskargrupper inom företagsekonomi

Forskningsprojekt inom företagsekonomi

Aktuellt

Nyheter inom företagsekonomi