Group work

Marknadsföring

Marknadsföring är en del av ämnet företagsekonomi och har såväl en strategisk som operativ del. Marknadsförare arbetar exempelvis på informations- eller marknadsavdelningar på företag, myndigheter, kommuner och andra organisationer eller med försäljning. Här läser du om våra utbildningar, forskningsprojekt och hur du kan få kontakt med oss som arbetar inom ämnet.

Marknadsföring är en del av ämnet företagsekonomi. Strategisk marknadsföring handlar om att positionera företagets produkter och tjänster på marknaden. Exempelvis för att företaget når sina försäljnings- och vinstmål. Operativt handlar marknadsföring om att genomföra aktiviteter som ska leda till att den önskvärda positionen på marknaden uppnås.  

En central del av arbetet handlar om att bygga upp relationer och styrning av sälj- och distributionssystemen. Det handlar om att

  • förstå kunders förväntningar och behov på marknaden
  • definiera och ta fram erbjudanden som svarar mot deras behov,
  • kommunicera erbjudandet, exempelvis via sociala medier, virtuella världar, sökmotorer och bloggar
  • säkerställa att kunders förväntningar och behov infrias så att kunden faktiskt upplever att värdet av företagets erbjudande är större än konkurrerande erbjudanden.

Många marknadsförare arbetar på informations- eller marknadsavdelningar på företag, myndigheter, kommuner och andra organisationer medan andra arbetar med försäljning. Många får ledande befattningar. Arbetet som marknadsförare innebär att knyta personliga kontakter både inom och utanför organisationen. Förutom att svara för löpande uppgifter arbetar man ofta i projekt. Ett exempel är en kampanj för en produkt eller tjänst där en budget och en tidsram måste hållas och ett försäljningsmål ska nås. Som marknadsförare kan man även delta i det strategiska arbetet med att ta fram företagsstrategier eller att göra marknadsundersökningar.

Utbildning

Programmen och kurserna i listorna nedan innehåller samtliga ämnet rättsvetenskap eller juridik i olika hög grad och ur olika aspekter.

De flesta som läser en kandidatfördjupning i rättsvetenskap gör så inom ramen för programmet för personal och arbetsliv där fokus ligger på det arbetsrättsliga området. En sådan kandidatexamen innebär en mer ingående kunskap i arbetsrätt än vad de flesta jurister har. Dessa personer är därför högt eftertraktade på arbetsmarknaden både på personalavdelningar vid olika typer av verksamheter och som specialister inom till exempel arbetsgivar- eller arbetstagarorganisationer.

Forskning

Juridik utövar stort inflytande över människors liv på flera olika sätt, men ofta är vi inte ens medvetna om i hur hög omfattning vi påverkas. Från den enskilda individens behov av ordning och reda i sitt liv, till hur nationalstaten ska organiseras och vidare till hur det globala samhällets behov av överstatliga regler bör uttryckas. Vårt rättssystem kan sägas innefatta regler som agerar styrande och konflikthanterande, men det tillhandahåller även en utjämnande fördelning av resurser och sociala skyddsnät.

Rättsvetenskap handlar om läran om vårt rättssystem och hur vi ska tillämpa de regler som benämns rättsregler. Den rättsvetenskapliga forskning som redan bedrivs här på Linnéuniversitetet kommer i en snar framtid att ytterligare utvecklas, vilket sker i nära samarbete med det omgivande samhället. Det är en viktig utgångspunkt i vårt arbete att all forskning vi bedriver har betydelse för, och når vidare ut i, samhället. Aktuell rättsvetenskaplig forskning av idag kräver ett tvärvetenskapligt arbetssätt, liksom samverkan såväl med praktisk juridisk kompetens inom regionen som i det omgivande samhället i stort.

Forskningssamarbete kommer således att vara ett prioriterat område där etablering av nationella och internationella nätverk inom olika tematiska profiler och projekt ska utvecklas, liksom samarbeten med myndigheter och företag. Redan idag förekommer samarbete med såväl nationella som internationella forskningsnätverk inom främst offentlig rätt och arbetsrätt. 

Den forskarutbildning inom det rättsvetenskapliga ämnet som är under uppbyggnad kommer att vara dynamisk, samhälleligt och vetenskapligt relevant, samt tillhandahålla forskarstuderande och gästforskare som bidrar till en kvalitativt hög vetenskaplig miljö.

Aktuellt

Personal inom marknadsföring