Böcker

Rättsvetenskap

Rättsvetenskap handlar om studier av rättsregler, tolkningen av dessa och deras samspel med samhället. Vid Linnéuniversitetet finns kurser i rättsvetenskap i ett flertal olika program och det finns möjlighet att fördjupa sig i ämnet till kandidatnivå.

Rättsvetenskapen är ett brett ämne som innefattar olika rättsområden och olika infallsvinklar för hur rätten kan studeras. En del av rättsvetenskapen fokuserar på rätten som en konfliktlösningsmetod där frågor som till exempel avtals giltighet eller tvister om äganderätt kan lösas genom tolkning av rättsregler. Andra delar av rättsvetenskapen fokuserar på vilka konsekvenser rättsregler får för aktörer i samhället, till exempel hur avvägningen mellan företags ekonomiska rättigheter och fackliga organisationers rättigheter påverkar de fackliga organisationernas möjlighet att främja sina medlemmars intressen. För att kunna förstå och studera samspelet mellan rätten och samhället krävs en ingående förståelse i hur rätten ska tolkas. De flesta som läser kandidatfördjupningen i rättsvetenskap gör så inom ramen för programmet för personal och arbetsliv där fokus ligger på det arbetsrättsliga området. En sådan kandidatexamen innebär en mer ingående kunskap i arbetsrätt än vad de flesta jurister har. Dessa personer är därför högt eftertraktade på arbetsmarknaden både på personalavdelningar vid olika typer av verksamheter och som specialister inom till exempel arbetsgivar- eller arbetstagarorganisationer.

Forskningen i rättsvetenskap bedrivs vid Linnéuniversitetet inom ramen för kunskapsplattformen "Law in Society" där forskare med ett brett spektrum av intresse områden finns representerade. Forskning sker inom arbetsrätt, immaterialrätt, mänskliga rättigheter, kriminologi med mera och genom olika infallsvinklar med hjälp av vilka rättens relation med samhället kan förklaras. Kunskapsplattformen är universitetsövergripande och således är forskare från flera av universitetets fakulteter representerade i denna forskning.

Utbildning

Forskning

Personal

Kalendarium