Verksamhetsutveckling

Entreprenörskap, verksamhetsutveckling och entreprenöriellt lärande

I samverkan med aktörer från samhälle och näringsliv ger Linnéuniversitetet fristående kurser inom entreprenörskap. Kurserna är skräddarsydda och har som målsättning att göra dig mer kreativ, omvärldsorienterad och villig att utmana ditt vanetänkande.

Hur vill du möta framtiden och sätta din kunskap i arbete?

Entreprenörskap är en dynamisk och social process där individer, enskilt eller i samarbete, identifierar möjligheter och gör något med dem för att omforma idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella eller ekonomiska sammanhang.

Kurserna som Linnéuniversitetet ger i entreprenörskap vänder sig till dig som är yrkesverksam, student eller alumn och syftar till att:

 • erbjuda utbildning i och redskap för ett entreprenöriellt förhållningssätt,
 • skapa kompetensutveckling/fortbildning för regional utveckling
 • koppla samman samhälle/näringsliv och studenter.

Samtliga kurser och inriktningar ges på kvartsfart och är avgiftsfria
Med stöd från Tillväxtverket.

Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande 7,5 hp

Hösten 2017 ges kursen Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande 7,5 hp i så väl Kalmar som Växjö.

Mer om Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande

Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummen lika mycket som det är en kunskap om egenföretagande. Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ämnesövergripande tematiska arbetssätt där elever tar ansvar för sitt lärande och där resultatet kan vara till nytta utanför skolan är karaktäristiskt.

Hösten 2017 erbjuder Linnéuniversitetet, en unik möjlighet till lärarfortbildning inom området entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. Kursen ger högskolepoäng och vänder sig till studenter och yrkesverksamma lärare inom förskola, grundskola och gymnasieskola.

Som deltagare får du med dig teorier, modeller och verktyg för att utveckla dig själv, din undervisning och förskolan/skolan som organisation. Syftet är att bygga kunskap och färdigheter som kan bidra till elevers lärande och ökad måluppfyllelse.

Under kursträffarna får du möta aktuell forskning, näringsliv och reella utmaningar inom området. Kursen är också en arena för erfarenhetsutbyte som utgår från befintliga resurser och den egna förskolan/skolans förutsättningar. För lärarstudenter kan kursen utgöra en bas för rekrytering. Kursinnehållet kan på så sätt omsättas i direkt nytta för din verksamhet eller förbättra dina möjligheter att skapa din framtida karriär.

Kursens berör områden så som

- Begreppet entreprenörskap

- Entreprenöriellt lärande

- Att leda entrepreöriella processer

- Koppling till styrdokumenten

- Värdeskapande lärprocesser

Examinationen består bland annat av ett avslutande grupparbete i form av en plan för verksamhetsutveckling inom skolans organisation, alternativt som en omarbetning av en terminsplanering med fokus på entreprenöriellt lärande.

Kursen ges på kvartsvart parallellt i både Kalmar och Växjö under hösten 2017. Notera att du väljer studieort i samband med din ansökan.

Ges i samarbete med Kalmar kommun och Växjö kommun.

Entreprenörskap och verksamhetsutveckling 7,5 hp

Våren 2017 erbjuds kursen Entreprenörskap och verksamhetsutveckling 7,5 hp med inriktningen Tillväxt i de gröna näringarna. 

Tillväxt i de gröna näringarna 

Kursen är en resa från idé till handling för att skapa utveckling och hållbar tillväxt inom verksamheter kopplade till jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Målet är lärande möten mellan yrkesverksamma  och studenter från program och kurser med inriktning mot gröna näringar , så som miljövetenskap, livsmedelsvetenskap, biologi och skogsbruk.

Mer om Tillväxt i de gröna näringarna

Som deltagare får du med dig teorier, modeller och verktyg för att utveckla en egen idé eller en befintlig verksamhet. Syftet är att rusta för framtiden och med ny kunskap kunna bygga ekonomiskt hållbara löningar i en föränderlig omvärld. Kursen innehåller också inspirerande gästföreläsare och studiebesök samt arbete i blandade grupper där deltagarna arbeta med egna eller varandras utmaningar.  Kursinnehållet kan på så sätt omsättas i direkt nytta för ditt företag eller förbättra dina möjligheter att skapa din framtida karriär.

Kursens berör områden så som: 

 • Möjlighetsseende
 • Affärsmannaskap
 • Innovation
 • Riskanalys
 • Omvärldsbevakning
 • Framtidsspaningar 

… men framförallt syftar kursen till att stärka deltagarnas egen kunskap och förmåga att göra skillnad. 

Examinationen består av aktivt deltagande i kursträffar och av ett avslutande grupparbete kring en reell utmaning som skall presenteras skriftligt och muntligt.

Kursen ges på svenska och består av fem obligatoriska heldags-sammankomster i Kalmar:

 • Tis 24 jan
 • Ons 25 jan
 • Tis 28 feb
 • Ons 22 mars
 • Ons 12 april

Kursen är helt avgiftsfri

 Gemensamma resor från Kalmar till studiebesök, bekostas av Linnéuniversitetet inom ramen för utbildningen.

I samarbete med LRF Sydost