Arkeologisk utgrävning vid Sanby Borg, Öland. © Bild: Samuel Lindskog.

Arkeologi

Arkeologins långa tidsperspektiv börjar med de första stenredskapen och fortsätter långt in i framtiden. Det arkeologiska källmaterialet är mångfacetterat. Det omfattar alltifrån små keramikskärvor till stora monument. Perspektivet är både lokalt och globalt.

© Bild: Daniel Lindskog.

Arkeologin ger perspektiv på människans långa och brokiga historia. Genom att studera källmaterialet skapas olika tolkningar av det förflutna. Bilderna av det förgångna förändras när nya fynd påträffas eller då nya teoretiska perspektiv påverkar forskningsprocessen. Naturvetenskapliga analyser är en integrerad del av arkeologins verktygslåda.

Arkeologin är en kraft i samtiden som kan användas för olika syften. Kulturarvet kan bidra till att skapa sammanhang och gemenskap, men det kan också fungera exkluderande. Förhållanden i nuet legitimeras ofta genom referenser till det förgångna.

Arkeologin erbjuder en mängd olika upplevelser. Att gestalta det förflutna genom rollspel, rekonstruktioner av forntida miljöer eller film är alla delar av det arkeologiska projektet.

Arkeologin en del av samhällsplaneringen där olika intressen ställs mot varandra. I samband med exploateringar och byggprojekt genomförs årligen en stor mängd arkeologiska undersökningar. Många arkeologer är anställda inom Länsstyrelsen eller andra myndigheter, museer och näringsliv. De arbetar med att fatta beslut om arkeologiska undersökningar, genomföra fältarbeten och förmedla undersökningsresultat.

Vi som arbetar vid Linnéuniversitetet har en bred syn på arkeologi. Vi sysslar med forskning kring förhistoria, arbetar med traditionella samhällen i olika delar av världen, vi bedriver forskning med inriktning på kulturarv och utvecklar tillsammans med det omgivande samhället en rad olika sätt att arbeta med tillämpningar av kulturarv idag. Arkeologiämnet vid Linnéuniversitetet har ett väl utbyggt samarbete med Kalmar läns museum.

Följ oss på Facebook:

https://www.facebook.com/Arkeologi-på-Linnéuniversitetet-397131167491032

gruppbild arkeologer
Bakre rad: Bodil Petersson, Ludvig Papmehl-Dufay, Anders Högberg, Joakim Goldhahn, Liv Nilsson Stutz
Främre rad: Peter Skoglund, Cornelius Holtorf

Aktuellt

Utbildning

Linnéuniversitet bedriver undervisning i arkeologi inom såväl fristående kurser på olika nivåer som inom programmet kulturarv i samtid och framtid.

Under kursen Arkeologi III är studenterna med ute på fältet och gräver ut Ölands uppmärksammade fornborg Sandby borg.
Studenter på exkursion vid Sandby Borg, Öland
Studenter deltar i arkeologisk utgrävning vid Sandby Borg, Öland. Fotograf: Daniel Lindskog.

Forskning

Borde det inte vara möjligt att kommunicera med framtiden?
Arkeologerna Anders Högberg och Cornelius Holtorf forskar på hur man ska kunna visa framtidens människor var radioaktivt kärnavfall är nedgrävt.

Den arkeologiska forskningen vid Linnéuniversitetet är mångfacetterad och spänner över flera områden. Vår forskning omfattar bland annat förmedlingsfrågor, kulturarv, experimentell arkeologi, det arkeologiska långtidsperspektivet som resurs i framtidsstudier, den tidigmoderna människans kognitiva utveckling, övergången från jägare- samlarsamhällen till jordbrukarsamhällen, hällbilder, landskap och monument samt krig och konflikt under järnåldern.

Vi samarbetar med ett flertal lärosäten och aktörer såväl nationellt som internationellt. Vi har pågående samarbetsprojekt med kollegor i bland annat Australien, Österrike, Frankrike, Grekland, Polen, Sydafrika, Spanien, Storbritannien, Tyskland och USA. Lokalt samarbetar vi sedan länge med Kalmar läns museum i såväl forskning som undervisning. Sedan 2015 finns en företagsforskarskola – GRASCA – knuten till Linnéuniversitet där åtta doktorander från fyra olika företag forskar om hur svensk uppdragsarkeologi kan finna nya marknader och utveckla en inriktning mot samhällsaktuella frågor.

Flygbild över Sandby Borg, Öland
Sandby Borg, Öland. Fotograf: Sebastian Jakobsson.

Kännetecknande för mycket av forskningen vid Linnéuniversitet är en vilja att kombinera perspektiv från olika ämnen för att fördjupa förståelsen av ett visst fenomen. Ett exempel på detta är Sandby borgs-projektet där en del fokuserar på arkeologin och det arkeologiska källmaterialet, medan den andra behandlar Sandby borg som kulturarv och besöksmål idag. Ett annat exempel är hur forskning kring minnes- och kulturarvsaspekter kan ge perspektiv på den framtida långtidsförvaringen av kärnbränsle. Detta och flera andra projekt är kopplade till Centrum för tillämpat kulturarv. Vi strävar alltid efter att kommunicera våra forskningsresultat till en bred publik. Detta görs bland annat inom det nystartade projektet Hallbild.se där dokumentation och forskning kring hällbilder tillgängliggörs via bloggar, bildmaterial och databaser.

Personal