Biblioteks- och informationsvetenskap

Vill du arbeta som bibliotekarie och fördjupa dina studier i frågor om kulturarv, medie- och informationskunnighet och digital humaniora?

Digitaliseringen medför nya förutsättningar för biblioteken och förändrade behov från bibliotekens användare. Dels kräver användning av nya medier en utökad teknisk kompetens, dels finns spännande pedagogiska utmaningar i att tillgodose olika användargruppers speciella önskemål och behov. Den digitala transformationen påverkar också kulturarvssektorn och skapar behov av både forskning och ny kompetens inom bibliotek, museer och arkiv.

Vid Linnéuniversitetet erbjuder vi flera utbildningsalternativ inom biblioteks- och informationsvetenskap. De håller alla hög vetenskaplig nivå och utvecklas i nära kontakt med bibliotekssektorn för att möta de centrala kompetenserna hos framtidens bibliotekarier. Bibliotekarien organiserar och gör önskad information tillgänglig för olika typer av användare, till exempel skolelever, allmänhet, forskare och yrkesspecialister i näringsliv och organisationer. Som akademiskt ämne arbetar biblioteks- och informationsvetenskap också inom områden som rör informationsanvändning, medie- och informationskunnighet, kunskapsorganisation och digital humaniora.

Utbildning

Grundnivå

Kandidatprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap relaterar nära till bibliotekssektorns och bibliotekarieprofessionens behov. Den innehåller teoretiska, praktiska och även verksamhetsförlagda delar. Programmet har sitt huvudfokus på fyra övergripande kunskapsområden:

  • brukare-bibliotek-samhälle
  • informationskompetens 
  • bibliotekspedagogik
  • kunskapsorganisation med informationsarkitektur.

Programmet syftar till att ge dig den grund du behöver för att kunna arbeta inom till exempel skolbibliotek, folkbibliotek och bibliotek vid högskolor och universitet – men också inom andra områden av informations- och kulturarvssektorn, både i offentlig och privat verksamhet. I hela Europa växer en ny arbetsmarknad fram för akademiskt utbildade specialister på informationssökning och informationsförmedling. Programmet ges vid Linnéuniversitetet i en campusversion och en distansversion och leder till en filosofie kandidatexamen i biblioteks- och informationsvetenskap.

Avancerad nivå

Biblioteks- och informationsvetenskap erbjuder vid Linnéuniversitetet två masterprogram. Båda läses med fördel som fördjupningsstudier till kandidatprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap. Masternivån kombinerar en relevans för arbetslivet med förberedelser för forskarutbildningsstudier i ämnet.

Kulturvetenskapligt masterprogram

Detta program ges i samarbete med ämnena historia, arkeologi och religionsvetenskap. Det är ett program som täcker in ett brett spektrum av kulturvetenskapliga frågor och fördjupar den kompetens som är efterfrågad inom såväl bibliotekssektorn som kulturarvssektorn. Programmet är också forskningsförberedande. Programmet ges vid Linnéuniversitetet på helfart och leder fram till en masterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap med kulturvetenskaplig inriktning. Programmet är för tillfället pausat och inte öppet för nya studenter.

Masterprogram i digital humaniora

Digital humaniora är ett tvärvetenskapligt fält som representerar en bro mellan konst och humaniora samt informationsteknologi. Programmet har även stark samverkan med externa aktörer, främst genom samarbete med biblioteks- och kulturarvssektorn. Programmet ges vid Linnéuniversitetet på helfart, distans och leder fram till en masterexamen i digital humaniora med biblioteks- och informationsvetenskaplig inriktning.

Forskning

Den forskning som bedrivs i biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet  bidrar till kunskapsutvecklingen inom en rad omden, såsom medie- och informationskunnighet, digital transformation av kulturarvsinstitutioner, mediehistoria, biblioteksforskning och kunskapsorganisation. Forskningen sker inom ramen för såväl Linnéuniversitetets kunskapsmiljöer och internationellt inom ramen för the iSchool organization. Pågående forskning i ämnet vid Linnéuniversitetet har en hög internationell synlighet och präglas av tvärvetenskapliga perspektiv och tät samverkan med det omgivande samhället, främst biblioteks- och kulturarvssektorn.

Publikationer från medarbetare i ämnet

Länk till publikationer av medarbetare i DiVA.

Forskningsprojekt

Samverkan

Ämnet vid Linnéuniversitetet är knutet till den internationella iSchool Organization.

Aktuellt

Personal