Fem historiska konstporträtt.

Konst och bild

Bildämnet vid Linnéuniversitetet handlar om bild i bred mening. Vi undervisar och forskar om estetiskt formade objekt, byggnader och gestaltade miljöer i nuet och historiskt, samt om skolrelaterade frågor.

Undervisningen är både teoretiskt och praktiskt inriktad. Som student hos oss kan du fördjupa dig i konsthistorien och i samtidens visuella kulturer, du kan studera konst- och bildpedagogik med inriktning på undervisning och förmedling, och du kan tillgodogöra dig olika konstnärliga tekniker för eget bildskapande, inklusive digital bildproduktion.

Bildämnet är sammansatt av två huvudområden, bildpedagogik och konst- och bildvetenskap. Som student kan du välja att läsa fristående kurser i ett av huvudområdena eller i en kombination av bägge. Du kan ta en filosofie kandidatexamen i något av våra huvudområden eller ha bildpedagogik och konst- och bildvetenskap som biämnen i examina med andra ämnen som huvudämnen. Båda våra huvudområden ingår också i program. Här nedanför kan du läsa mera om vad våra kurser och utbildningar innehåller och hur ett studium i bild går till.

Våra ämnen

Konst- och bildvetenskap

Konst- och bildvetenskapens studiefält består av visuella gestaltningar och estetiska uttryck från äldsta tid till i dag. Ämnet omfattar konst i alla former, från måleri, skulptur, grafik, fotografi och arkitektur till samtida konstnärliga uttrycksformer som installationer, konceptuell konst, performance och digitala bilder. Design och konsthantverk hör också hit, liksom studiet av visuell kultur i bredare mening inklusive medial och populärkulturell bildkommunikation såväl online som offline. Konst- och bildvetenskap handlar om att lära sig se, förstå och tolka alla slags visuella uttryck och att ställa kritiska frågor med hjälp av de teorier och metoder som ingår i ämnets analytiska verktygslåda.

Kontaktperson: Lena Liepe.

Bildpedagogik

Bildpedagogikens studiefält omfattar också konst i alla former, men har ett större fokus på populärkultur. Läser du bildpedagogik lär du dig om olika bildgenrer och får verktyg att analysera dem. Du kommer att få jobba med olika bildanalysmodeller såsom bildsemiotik, ekfras och ikonografi. Du lär dig också att analysera bilder utifrån genus, etnicitet, klass och hållbar utveckling. Många av dag

ens bilder och föremål anspelar på äldre verk varför du även får läsa konst-, design- och arkitekturhistoria. Ämnet erbjuder inte endast ett analytiskt förhållningssätt utan du tillägnar dig också ett praktiskt kunnande genom att vi jobbar mycket gestaltande. Läser du bildpedagogik på Linnéuniversitetet får du lära dig olika tekniker inom t.ex. teckning, måleri, foto, och design.

Kontaktperson: Eva Cronquist

Lena Liepe väljer sina favoriter ur konsthistorien

Del 1: Kvinnan från Willendorf

 

Linda Fagerström väljer sina favoriter ur konst- och designhistorien

Del 1. Louise Bourgeois, konstnären som slog igenom vid 71 års ålder

Utbildning

Konst- och bildvetenskap

Du kan läsa konst- och bildvetenskap som fristående kurser upp till och med masternivå. Kurserna kan ingå i högskoleexamen, filosofie kandidatexamen, magisterexamen och masterexamen med konst- och bildvetenskap som huvudämne. De kan även ingå i examen på olika nivåer i andra ämnen. Konst- och bildvetenskap är ett ämne med relevans för en rad olika yrken i den offentliga och privata kultursektorn och våra kurser kan också läsas som en del av Kulturledarprogrammet.

Vår kursportfölj spänner brett, från grundläggande epokkurser som går igenom konstens historia från antiken fram till idag, till kurser i arkitektur och design, bildanalys och konstpedagogik och konstvetenskaplig teori och metod. På magister- och masternivå erbjuder vi kurser på avancerad nivå i design och hantverk, visuell kultur, samtidskonst och konstkritik.

Alla våra fristående kurser ges på distans. Du kan alltså läsa hela den konst- och bildvetenskapliga delen av en högskole-, fil.kand.-, magister- eller masterexamen på distans. I undervisningen interagerar du med läraren och med kurskamraterna på en digital lärplattform. Undervisningsformen innebär att du kan ta del av föreläsningarna och göra kursuppgifterna hur och när det passar dig själv, inom ramen för kursperioden.

Bildpedagogik

Du kan läsa bildpedagogik både som fristående kurser och inom olika lärarprogram. Är du intresserad av att jobba med yngre barn kan du utbilda dig till förskollärare eller grundlärare. Läser du ämneslärarprogrammet blir du behörig att jobba som bildlärare i grundskolans alla stadier och på gymnasiet. För mer information om våra lärarutbildningar, se sidan Lärarutbildning. Bildpedagogik är även ett bra komplement till en rad olika ämnen. Vill du exempelvis jobba som konstpedagog eller museipedagog kan du med fördel kombinera bildpedagogik med konst- och bildvetenskap, museivetenskap eller etnologi.

I Kalmar kan du utbilda dig till ämneslärare och grundlärare i bild, medan förskollärarutbildningen ges både i Växjö och Kalmar. Det är även möjligt att studera till grundlärare eller läsa kompletterande pedagogisk utbildning på distans. 

Vi erbjuder också kurser på deltid som riktar sig till lärare, pedagoger, konstnärer och kulturaktörer samt övriga intresserade. Exempelvis har vi kurser i digital bildbehandling, arkitekturhistoria och kurser i hållbar utveckling och interkulturell pedagogik.

Forskning

Konst- och bildvetenskap

Aldrig förr har så många bilder producerats och publicerats av så många. Antalet bilder som laddas upp till fotosajten Flickr varje vecka är troligen större än alla föremål som finns samlade på världens alla museer, skrev medieforskaren Lev Manovich 2009. Det är troligen inte färre idag.

Bilder och visualitet i alla dess former har blivit ett dominerande medium för spridande av information, för förmedling av erfarenheter och känslor, av kunskap och fiktion. Denna ’bildmässiga vändning’ avspeglas i de ämnen som studeras inom Konst- och bildvetenskap på Linnéuniversitetet. Vår forskning intresserar sig ofta för bilder och visuella uttryck som uppträder utanför konstvärlden: masskulturens uttryck, bilder som skapas anonymt och visas utanför museer och gallerier. Vi intresserar oss bland annat för hantverk, tecknade serier och visuell kommunikation på internet. Vårt perspektiv är kritiskt och vi arbetar ofta utifrån genus- och postkoloniala perspektiv, bland annat med frågor om identitetsskapande och performativitet. Vi forskar också om konst och bild i lärandeprocesser, som kunskapskälla och naturligtvis som kommunikation och möte. Vår forskning behandlar frågor som har koppling till såväl bildlärarutbildningen som kulturledarprogrammet.

Bildpedagogik

Vi bedriver framför allt ämnesdidaktisk forskning. 

Våren 2020 disputerade Eva Cronquist inom ämnet pedagogik på avhandlingen Samtidskonstbaserat gestaltningsarbete i utbildningen av bildlärare – vikten av tranformativ beredskap. För tillfället fördjupar hon sina studier med målet att ge tydliga didaktiska perspektiv på ämnet.

Anna Micro Vikstrand är disputerad i konstvetenskap, med inriktning mot arkitekturhistoria. Hon driver nu ett forskningsprojekt om arkitekturundervisningens roll i den svenska grundskolan både i ett nutida och ett historiskt perspektiv. Hon har även skrivit en artikel om hur välfärdssamhället och dess bostadspolitik skildras i historieböcker på högstadiet.

Sedan 2020 finns på institutionen en konstnärlig lektor i bildpedagogik varpå den bildpedagogiska forskningen kommer att utvidgas med mer konstnärligt inriktad forskning. Malin Lindahl kommer framförallt att undersöka gränslandet mellan samtidskonst och hållbarhetsfrågor.

Forskningsprojekt

Lena Liepe:

Projekt: Kartläggning av religion i vardagen: Medeltida helgonkulter i Sverige och Finland

Exteriör målningsdekor från 1600-talet på kyrkor I Småland – i samarbete med Växjö stift

Personal

Nyheter