Parthenontemplet i Aten mot blå himmel

Filosofi

Filosofiämnet är i Sverige indelat i två underämnen: teoretisk och praktisk filosofi.

Inom den teoretiska filosofin studerar man frågor som handlar om möjligheterna till säker kunskap. Sanningsbegreppet är centralt här, liksom villkor för logiskt hållbara resonemang. Inom den praktiska filosofin studerar man teorier om värden och normer som vägleder mänskligt handlande. Begrepp som rättigheter, skyldigheter, fri vilja, och ansvar är viktiga i dessa studier, liksom frågor kring vad som är ett gott och meningsfullt liv.

Moralfilosofin eller den normativa etiken, som analyserar begrepp och problem som rör det rätta handlandet, och estetiken, som diskuterar begrepp som skönhet och konst, hör till den praktiska filosofin. Till detta ämne hör också den politiska filosofin, med dess resonemang kring frågor som rör mänskliga rättigheter och ett rättvist samhälle.

Det är praktisk filosofi som står i centrum för forskning i filosofi vid Linnéuniversitetet.”

Forskning

Forskningen i filosofi på Linnéuniversitetet bedrivs av Per Bauhn. Pers forskning är inriktad på moralfilosofi och politisk filosofi, med en specialisering mot mänskliga rättigheter och personlig moral. Per har även arbetat med frågor inom estetikens område.