Frankrike Paris människor sitter vid Café

Franska

Franskan är ett romanskt språk med rötter i latin som spreds med Caesars trupper och administratörer till stora delar av Västeuropa för mer än 2000 år sedan.

Bon à savoir


De första texterna på franska går tillbaka till 800-talet. Litteraturen är rik, från de medeltida helgonlegenderna fram till nobelpristagare som Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Jean-Marie Gustave Le Clézio och Patrick Modiano.

Faire partie du monde – apprendre le français


Franska är arbetsspråk i internationella sammanhang. Det är ett betydelsefullt språk inom FN, Unesco, EU och Afrikanska unionen.

Vid Linnéuniversitetet lär du dig om fransk politik, ekonomi, historia och kultur, samtidigt som du övar din muntliga och skriftliga språkfärdighet. Du får också breda kunskaper i fransk skönlitteratur och litteraturhistoria.

Utbildning

Studier i franska på universitetsnivå ger dig en efterfrågad kompetens och du kan bli ännu mera attraktiv på arbetsmarknaden. Detta gäller särskilt dig som vill arbeta i en internationell organisation eller som lärare. Inom EU är behovet av tolkar och översättare mycket stort och i hela landet finns stort behov av lärare i franska. 

På grundnivå kan du välja att studera franska som:

  • fristående kurs
  • inom programmet Språk och politik (SPIK) – 180hp
  • inom programmet för Språk, kultur och kommunikation (SKK) -180 hp
  • inom ämneslärarprogrammet och grundlärarprogrammet 7-9

Alla kurser ges på distans men en del moment i vissa kurser ges på campus, till exempel vissa examinationer. Eftersom undervisningen bedrivs framförallt på franska och många studenter kommer från franskspråkiga länder finns goda möjligheter att tala franska.

Studera i Nice

Studenter på fristående kurs, lärarprogrammet, SPIK-programmet och SKK-programmet kan välja att göra sin första termin i Nice. Du kan också läsa en nybörjarkurs i franska i Nice. 

Franska på olika nivåer

Vi erbjuder en nybörjarkurs i franska.

Grundnivå 1 ägnas åt grammatik, muntlig och skriftlig färdighet samt moment som innehåller litteratur och kultur. 

Grundnivå 2 innehåller kurser i grammatik och lingvistik, samt fördjupar kunskaperna i muntlig och skriftlig färdighet, och litteratur och kultur byggs på.

Grundnivå 3 erbjuder kurser där självständigt arbete på 15 hp för kandidatexamen ingår. Du kan välja språkvetenskaplig, litteraturvetenskaplig, samhällsvetenskaplig eller didaktisk inriktning beroende på vilket program du läser. 

Avancerad nivå: Vi erbjuder kurser på avancerad nivå för dig som vill utveckla dina språkvetenskapliga eller litteraturvetenskapliga kunskaper ytterligare. Möjligheten att skriva ett självständigt arbete på masternivå finns.

Du kan också välja franska i följande program: Masterprogram för facköversättning och Nordiskt masterprogram för språklärare. 

Franska kan vara huvudämne i en kandidat-, magister- eller masterexamen. Vid Linnéuniversitetet finns även forskarutbildning i franska.

Delf examen

På Linnéuniversitetet kan du avlägga examen i Delf, ett examensbevis som är erkänt över hela världen. 

Forskning

Den franska litteraturvetenskapliga forskningen bedrivs om postkolonial diasporalitteratur särskilt från Nordafrika, Algeriet, och franska Västindien. De frågeställningar som behandlas rör identitetsdiskurser om kulturell och etnisk tillhörighet, hybriditet och transkulturalitet såsom genderaspekter och koppling mellan självbiografiska texter och de litterära genrerna samt relationen mellan texten och läsarens empati. En del av forskningen bedrivs inom University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies och inom forskargruppen LNUC for Intermedial and Multimodal Studies, framför allt inom berättandets transmedialitet. Det innebär att vissa berättartekniska begrepp som härstammar från den klassiska narratologin (särskilt den franska narratologen Gérard Genette) analyseras ur ett intermedialt perspektiv.


Den didaktiska forskningen handlar om hur litterära texter från den frankfona världen kan bidra till elevens interkulturella kompetens i en klass med franska som främmande språk. Den språkvetenskapliga forskningen lägger fokus på inlärarnas muntliga språkproduktion i franska som främmande språk och på de mekanismer, bland annat de kognitiva, som styr inlärningen. Den didaktiska forskningen placerar sig inom det området och studerar hur eleven interagerar med läraren i klassmiljö och hur detta påverkar inlärningen.

Personal