Geografi

Vill du som student lära dig mera om kampen om dricksvatten, olja, mineraler och andra resurser i samhället? Är du intresserad av välståndsfrågor, befolkningstillväxt, regionalisering, globala miljöproblem, klimatförändringar samt naturkatastrofer som jordbävningar, översvämningar, orkaner och tsunamis?

Vid Linnéuniversitetet har geografiämnet en inriktning mot dagsaktuella fenomen som har relevans både globalt och lokalt. Är du intresserad av att kombinera kunskap om natur och samhälle, då är ämnet geografi något för dig!

Geografiämnet är delat i två grenar; dels en naturvetenskaplig gren – naturgeografi, dels en samhällsvetenskaplig gren – kulturgeografi. Inom naturgeografin studeras bland annat grunderna för landskapets geologiska uppbyggnad inklusive berggrunden och det lösa jordtäcket och hur dessa (om)formas på kort och lång sikt. Vidare studeras klimat och dess variationer i tid och rum samt vattnets kretslopp i naturen. Denna bakgrundskunskap är i sin tur väsentlig för kunskapen om hur människan påverkar berg, jord, luft, vatten och klimat och bidrar till redan pågående naturliga processer.

Inom kulturgeografin eftersträvas förståelse och analys av samspelet mellan människa och miljö. Kännetecknande för ett kulturgeografiskt (eller rumsligt) perspektiv är fokus på företeelsers lokalisering, utbredning och fördelning på jordytan. Fenomen som studeras ur ett rumsligt perspektiv är till exempel markanvändning, regional utveckling, bebyggelse, migration, kommunikationer, samhällsplanering, globalisering och utvecklingsfrågor. Geografi ges också inom det så kallade Lärarlyftet.

Utbildning

Geografi

Vid Linnéuniversitetet kan du läsa geografi inom lärarutbildningen. Geografi ges också som fristående kurser på grundnivå upp till 90 högskolepoäng och du kan själv kombinera med andra ämnen för en kandidatexamen med geografi som huvudämne.

Undervisningsmomenten inom geografiämnet utgörs av föreläsningar, övningar, seminarier, självständiga arbeten och exkursioner. Exkursioner är studier av verkligheten, ute i verkligheten, för att illustrera delar av det teoretiska ämnesstoffet. Geografiska informationssystem (GIS), fjärranalys och kartor är viktiga ”hjälpmedel” inom ämnet. De didaktiska dimensionerna för lärarstudenter tillgodoses inom de olika delkurserna genom speciella kurser med verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Utbildning i det samlade ämnet geografi ger bred kompetens i frågor som rör samband mellan jordens förändringsprocesser och oss människor. Genom lärarutbildningen ger ämneskunskaperna möjligheter att undervisa i geografi i grundskolan och på gymnasiet. Geografer kan också arbeta med omvärldsanalys, utredning och handläggning inom samhällsplanering och hantering av resurser, som konsult eller inom media, ofta med fokus på miljöfrågor. Såväl förvaltning (statliga verk, länsstyrelser, departement, kommuner, regionförbund), internationella organ, intresseorganisationer som företag är viktiga verksamheter för geografers kompetens.

Kulturgeografi

Vid Linnéuniversitetet kan du ta en filosofie kandidatexamen i kulturgeografi som del av turismprogrammet och programmet för kulturarv i samtid och framtid. Du kan också själv kombinera med andra ämnen för en kandidatexamen i kulturgeografi. Vidare finns kulturgeografi med i programmet för internationella samhällsstudier. Kulturgeografi ingår som en del av geografi inom lärarutbildningen. Därutöver ger vi fristående kurser, också på grundnivå.

I den kulturgeografiska utbildningen ingår förutom föreläsningar och seminarier också exkursioner och självständiga arbeten, ofta baserade på fallstudier. Viktiga redskap är kartor och geografiska informationssystem (GIS). Vi lägger vikt vid att utveckla ett reflexivt och kritiskt förhållningssätt.

Kulturgeografiska frågor täcker många olika områden som till exempel kulturmiljöförvaltning, markanvändning, regional utveckling, boende, bebyggelse, migration, transporter, segregation, jämställdhet samt turism, där ett rumsligt perspektiv kan bidra. Kulturgeografer arbetar ofta med omvärldsanalys, utredning och handläggning inom samhällsplanering, näringslivsutveckling, platsmarknadsföring eller kommunikation. Inom såväl förvaltning (statliga verk, länsstyrelser, departement, kommuner, regionförbund), internationella organ, intresseorganisationer som företag finns behov av kulturgeografers kompetens.

Personal