Geografi

Vill du som student lära dig mera om kampen om dricksvatten, olja, mineraler och andra resurser i samhället? Är du intresserad av välståndsfrågor, befolkningstillväxt, regionalisering, globala miljöproblem, klimatförändringar samt naturkatastrofer som jordbävningar, översvämningar, orkaner och tsunamis?

Vid Linnéuniversitetet har geografiämnet en inriktning mot dagsaktuella fenomen som har relevans både globalt och lokalt. Är du intresserad av att kombinera kunskap om natur och samhälle, då är ämnet geografi något för dig!

Geografiämnet är delat i två grenar; dels en naturvetenskaplig gren – naturgeografi, dels en samhällsvetenskaplig gren – kulturgeografi. Inom naturgeografin studeras bland annat grunderna för landskapets geologiska uppbyggnad inklusive berggrunden och det lösa jordtäcket och hur dessa (om)formas på kort och lång sikt. Vidare studeras klimat och dess variationer i tid och rum samt vattnets kretslopp i naturen. Denna bakgrundskunskap är i sin tur väsentlig för kunskapen om hur människan påverkar berg, jord, luft, vatten och klimat och bidrar till redan pågående naturliga processer.

Inom kulturgeografin eftersträvas förståelse och analys av samspelet mellan människa och miljö. Kännetecknande för ett kulturgeografiskt (eller rumsligt) perspektiv är fokus på företeelsers lokalisering, utbredning och fördelning på jordytan. Fenomen som studeras ur ett rumsligt perspektiv är till exempel markanvändning, regional utveckling, bebyggelse, migration, kommunikationer, samhällsplanering, globalisering och utvecklingsfrågor. Geografi ges också inom det så kallade Lärarlyftet.

Utbildning

Vid Linnéuniversitetet kan du läsa geografi inom lärarutbildningen. Geografi ges också som fristående kurser på grundnivå upp till 90 högskolepoäng och du kan själv kombinera med andra ämnen för en kandidatexamen med geografi som huvudämne.

Undervisningsmomenten inom geografiämnet utgörs av föreläsningar, övningar, seminarier, självständiga arbeten och exkursioner. Exkursioner är studier av verkligheten, ute i verkligheten, för att illustrera delar av det teoretiska ämnesstoffet. Geografiska informationssystem (GIS), fjärranalys och kartor är viktiga ”hjälpmedel” inom ämnet. De didaktiska dimensionerna för lärarstudenter tillgodoses inom de olika delkurserna genom speciella kurser med verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Utbildning i det samlade ämnet geografi ger bred kompetens i frågor som rör samband mellan jordens förändringsprocesser och oss människor. Genom lärarutbildningen ger ämneskunskaperna möjligheter att undervisa i geografi i grundskolan och på gymnasiet. Geografer kan också arbeta med omvärldsanalys, utredning och handläggning inom samhällsplanering och hantering av resurser, som konsult eller inom media, ofta med fokus på miljöfrågor. Såväl förvaltning (statliga verk, länsstyrelser, departement, kommuner, regionförbund), internationella organ, intresseorganisationer som företag är viktiga verksamheter för geografers kompetens.

Kurser i Geografi

 

Fristående

Geografi I, 30 hp, 1GG100 (hösttermin, Ht)
Geografi II, 30 hp, 1GG200 (vårtermin, Vt)
Geografi III, 30 hp, 2GG30E (Ht)

Geografi och den planetära situationen, 1GG010, 7,5 hp (25% distans, Vt)

Inom Lärarprogram

Geografi I - inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30hp, 1GGÄ02 (Ht)
Geografi II, inriktning mot gymnasiet, 30 hp, 1GGÄ04 (Vt)
Geografi III - inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 15 hp, 2GGÄ02 (Ht)
Geografi, självständigt arbete, inr. mot gymnasieskolan, 15 hp, 2GGÄ2E (Ht)

Inom Lärarlyftet

Geografi för lärare åk 7-9, 1-45 hp, 1GG03U (50% dist.)
Geografi för lärare i gymnasiet, 1-90 hp, 2GG2EU (50% dist.)

Fristående/för lärare

Geografi för lärare 7-9, 1-45 hp, 1GG145 (50% dist.)
Geografi för lärare i gymnasiet, 1-90 hp, 2GG90E (50% dist.)

Dessutom ingår Geografi i:

Samhällsorienterande ämnen-förskoleklass och åk 1-3, 15 hp, 1GN037 (Vt)
Samhällsorienterande ämnen för lärare i årskurs 4-6, 30 hp, 1GN018 (Ht)

Programkurs:

Hälsogeografi, 4KG415, 7,5 hp (Vt)

Forskning

Personal