Två händer som håller en jordglob

Hållbar utveckling och klimatomställning på fakulteten för konst och humaniora

Klimatkrisen står högt på agendan på fakulteten för konst och humaniora. Vi vill gärna skapa dialog kring detta, ett av vår tids mest brinnande teman.


Det finns olika sätt att förhålla sig till frågor om hållbar utveckling och klimatomställning. Många tänker kanske i första hand på tekniska och naturvetenskapliga lösningar, som är mest uppmärksammade.

Men det finns ett annat perspektiv på frågorna: det humanistiska. Hållbar utveckling och klimatomställning är även kulturella och sociala fenomen, eftersom de handlar om människors intressen och beteenden. En minskning av växthusgaser lyckas inte enbart genom tekniska framsteg. Vi människor måste också ändra våra beteenden och vanor för att det ska kunna bli någon förändring.

Konst och humaniora ger oss förståelse för människan som kulturell och social varelse. De bidrar med kunskaper om till exempel människors idéer, beteenden, språk och värderingar, både idag och hur det har sett ut i ett historiskt perspektiv.

Konst och humaniora spelar en viktig roll när det gäller att gestalta och berätta om klimatkrisen och dess konsekvenser, i till exempel film och litteratur – och därigenom skapa förståelse, engagemang och känslomässiga upplevelser hos betraktaren.

Fakulteten för konst och humaniora arbetar med dessa frågor, inom både utbildning och forskning.

Himmel

Forskning

Vår forskning belyser klimatomställning och hållbar utveckling ur flera olika aspekter. Här är några exempel:

Kurser och program

Alla våra studenter ska få möjlighet till kunskap för att kunna bidra till en hållbar samhällsutveckling. Flera av våra kurser och program är till exempel kopplade till FN:s 17 globala mål i Agenda 2030. Och vi har märkt upp dessa med en hållbarhetssymbol.

 

Kuber med texten Climate Crisis

Fler exempel på vårt arbete med hållbar utveckling

 • Hållbar journalistik

  Medieinstitutet Fojo arbetar nationellt och globalt med utveckling av hållbar journalistik. Med det menas en fri och oberoende journalistik som inte bara värnar och främjar demokrati, utan också möjliggör ett hållbart samhälle. Hållbar journalistik utgår från två hållbarhetskriser:

  - Samhällets hållbarhetskris: klimatförändringar, fattigdom, ojämlikhet, bristande jämställdhet och sönderfallande demokratier.

  - Journalistikens hållbarhetskris: utarmning av intäkter, hård konkurrens från globala medieföretag, inskränkningar i yttrandefriheten, desinformation och allmänhetens försämrade förtroende till media.

  Fojo menar att dessa kriser är sammanflätade. Ett hållbart samhälle – miljömässigt, socialt och ekonomiskt – kräver journalistik som tar itu med de hållbarhetsutmaningar som samhället står inför.

 • Design + Change

  Flera av våra utbildningar inom design har namnet + Change. På så sätt vill vi betona designs förändringspotential.

  Idag är det både formellt och globalt erkänt att våra ekologiska system, men också de sociala, befinner sig i ett kritiskt tillstånd. Vi vet också att mänskliga aktiviteter – inte minst design och associerad överkonsumtion – driver ohållbarheten.

  Genom + Change vill vi understryka just designens förändringspotential och också utvidga den. Att förändra genom design kan handla om nya initiativ för produkter, system eller världsbilder. Vi kan välja att använda design för att förändra på lokal, regional eller global nivå, och med fokus på ekologi, ekonomi, mänsklig hälsa. Sammanfattningsvis handlar + Change om att målmedvetet använda design för att åstadkomma förändringar i riktning mot hållbara framtider.

 • Föreläsningar och debatter

  Vi arrangerar föreläsningar där våra forskare presenterar sin forskning inom områdena hållbar utveckling, klimatomställning och klimatnödläge. Utgångspunkten är det humanistiska och konstnärliga perspektivet. Inför valet 2022 arrangerade vi även debatter med lokala politiker där temat var hållbarhets- och klimatfrågor.

Vad gör vi för att minska vårt eget klimatavtryck?

 • Koldioxidbudget

  Sedan 2023 har fakulteten infört en koldioxidbudget för tjänsteresor, där målet är att minska koldioxidutsläppen med 40 %, jämfört med 2019. Framför allt innebär budgeten att antalet tjänsteresor med flyg ska minska. Varje institution eller enhet har en egen koldioxidbudget för hur mycket koldioxidutsläpp den får generera under ett år.

 • Ersättning vid tågresor

  Medarbetare kan få ersättning vid tågresor. För att uppmuntra medarbetare att välja tåg i stället för flyg har vi avsatt medel för de extra kostnader som då kan uppstå, i form av exempelvis dyrare biljetter, övernattningar eller en extra resdag.

 • Vegetarisk mat

  Vi har alltid vegetarisk mat på våra konferenser och sammankomster och väljer bort engångsartiklar som plastmuggar och papperstallrikar.

 • Grönt resande som student

  Vi uppmuntrar alla studenter som har möjlighet att resa hållbart till och från sina destinationer – dvs att i första hand välja tåget. Som student har du bl a tillgång till Erasmus by train, som tillhandahåller tågbiljetter vid utbytesstudier inom Erasmus+ programmet.