Äldre världskarta

Historia

Inom ämnet historia vill vi skapa förståelse för människors sociala, ekonomiska, politiska och kulturella villkor under olika tider.

Hur har människor organiserat sina liv och sina samhällen? Vilka tankar har människor i olika tider formulerat kring sig själva och sin omvärld? Hur har relationer människor emellan kommit till uttryck i konkurrens, maktutövning och förtryck men också i samarbete, gemenskap och kärlek? Hur formas och gestaltas politiska och andra konflikter mellan grupper och hur relaterar olika grupper sig till varandra över stats- och nationsgränser? Hur har människor förhållit sig till naturen och hur har de skaffat sig sin försörjning? Frågan om förändring, hur och varför den sker, är central i historisk forskning.

Historiker intresserar sig för hur det förflutna uppfattas, hur vi använder historia i samhället, inom media, kultur och naturligtvis i skolan. Med studier i historia tränas bland annat förmågan till ett kritiskt förhållningssätt och förmågan att granska och sovra stora mängder information, förmågor som är användbara inom många områden.

Linnéuniversitetet har examensrättigheter i historia för kandidat-, magister- och masterexamen samt för lärarexamen. Dessutom har vi utbildning på forskarnivå i historia.

Aktuellt

Utbildning

Linnéuniversitetet har examensrättigheter i historia för kandidat-, magister- och masterexamen samt för lärarexamen. Dessutom har vi utbildning på forskarnivå i historia. Undervisning i historia bedrivs inom såväl fristående kurser på olika nivåer som inom Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Mastersprogrammet i koloniala och postkoloniala studier, samt Mastersprogrammet i kulturvetenskaper. Historieämnet ingår också som ett av huvudområden i Programmet för integrations- och mångfaldsstudier. Vi erbjuder även distanskurser om ett flertal specialämnen, såsom Mellanösterns och Kinas historia, medeltiden, digital historia samt postkoloniala studier.

Forskning

Inom ämnet bedriver vi forskning med stora geografiska och tidsmässiga perspektiv som präglas av teoretiskt nytänkande och samarbete mellan ämnesgränser. En viktig forskningsmiljö är koloniala och postkoloniala studier där flera historiker ingår i det interdisciplinära forskningscentrat Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies. Här studeras exempelvis ursprungsfolks historia, koloniala kulturmöten, HBTQ-historia och slaveri. Ett annat viktigt viktigt fält är historiebruk och didaktik. Bland annat finns ett nätverk för ämnesdidaktik samt för forskning om fantasy som historiskt fenomen. Äldre historia är också väl representerat med bland annat ett stort projekt om medeltida helgon med digitala inslag. Andra ämnen som finns representerade är till exempel det moderna Mellanöstern, genushistoria och till exempel det moderna Mellanöstern, genushistoria och småländsk lokalhistoria. 

Samarbeten

Nationella forskarskolan i historiska studier                                           Kontaktperson: Stefan Amirell

ESTA (Exploring Slave Trade in Asia), nätverk inkluderande Linnéuniversitetet, IISG Amsterdam, ENS de Lyon samt Bonn Center for Dependency and Slavery Studies.  Kontaktperson: Hans Hägerdal    

Personal