Journalistik

Journalistens roll är att granska, förklara och berätta, en uppgift som hänger samman med journalistikens roll i det demokratiska samhället. Behovet av korrekt information, granskning av olika samhällsfenomen och en seriös debatt har blivit angelägnare än någonsin i det nutida medielandskapet.

I ämnet journalistik på Linnéuniversitetet ligger tyngdpunkten på att studenten utöver de professionella färdigheterna tillägnar sig ett publicistiskt perspektiv och i detta integrerar ett teoretiskt och analytiskt förhållningssätt.

Studier i journalistik ger dig de kunskaper och färdigheter som behövs för att arbeta inom press, radio, TV och på olika digitala plattformar. Stor vikt läggs vid kännedom om olika medier och deras publik, källkritik och etiska frågor.

Utbildning

Inom ämnet journalistik ges ett program på grundnivå: Programmet journalistik och medieproduktion, vilket ger en filosofie kandidatexamen i journalistik. Programmet kombinerar journalistiken med ämnet medieproduktion, och efter utbildningen ska studenterna kunna tillämpa sina teoretiska och praktiska kunskaper genom att självständigt producera och även analysera journalistik för radio, tv, press och webb. Som student från Linnéuniversitetets journalistutbildning är du alltså den som kan producera kvalitetsjournalistik i flera medieformat och även lägga upp texter och inslag på internet.

Därutöver finns kortare fristående kurser i journalistik. Dessa ges på engelska och riktar sig till både internationella och svenska studenter.

Forskning

På Linnéuniversitetets institution för medier och journalistik bedriver lärarna också journalistikforskning, vilket är viktigt för att kandidatutbildningen i journalistik ska förena goda praktiska kunskaper med teoretiska insikter. Utöver individuell forskning inom exempelvis medieetik, journalistiska arbetsmetoder etc. arbetar forskarna också i olika projektgrupper. Exempel på projekt som bedrivs är forskning om den lokala och regionala journalistikens roll i en globaliserad värld, samt forskning om journalistik och terrorism.

Personal