Man sitter och skriver

Kreativt skrivande

Kreativt skrivande är ett konstnärligt ämne. Studenterna utvecklar sitt skrivande i skönlitterära genrer som epik och lyrik, men de kan också inrikta sitt skrivande på essäistik och kritik.

Studierna rymmer också analytiska inslag som frågor om komposition, perspektivval och texters inre sammanhang liksom deras riktning mot en omvärld. Även litteraturfilosofiska frågor om text och författare, om tolkning och om tradition och originalitet diskuteras, liksom frågor om litterär kvalitet och författarmoral.

Genom skrivövningar finner studenterna sitt personliga uttryckssätt. De övas att i skrift förmedla känslor, upplevelser, insikter och reflektioner. Förmågan att kritiskt diskutera andras texter tränas, liksom att tillgodogöra sig kritiska synpunkter på det egna skrivandet.

Utbildning

Vi erbjuder kurser upp till och med masternivå i kreativt skrivande. På grundnivå (1-30 hp) erbjuder vi även de mer specialiserade kurserna Att skriva dramatik, Att skriva fantasylitteratur och Att skriva barnlitteratur. Den senare har också en fortsättningskurs på nivån 31-60 hp. På avancerad nivå ger vi även kurserna Att skriva kritik och essäistik och Att skriva filmmanus. Vi ger också sommarkursen Kreativt skrivande: En introduktion (7,5 hp).

Vi erbjuder ingen programutbildning utan enskilda kurser. Kreativt skrivande III, IV och V är examensgrundande och berättigar till konstnärlig examen på kandidat-, magister- respektive masternivå.

Alla våra kurser ges på distans och halvfart. Antagning sker genom urvalsprov, utom till sommarkursen.

Ämnet kreativt skrivande hör till institutionen för film och litteratur (IFL). Övriga ämnen på institutionen är litteraturvetenskap och filmvetenskap.

Forskning

Inom ämnet bedrivs konstnärlig forskning. Ämnets båda professorer och tre lektorer bedriver alla konstnärlig forskning.

Personal