Man sitter och skriver

Kreativt skrivande

Kreativt skrivande är ett konstnärligt ämne. Studenterna utvecklar sitt skrivande i skönlitterära genrer som epik och lyrik, men de kan också inrikta sitt skrivande på essäistik och kritik.

Studierna rymmer också analytiska inslag som frågor om komposition, perspektivval och texters inre sammanhang liksom deras riktning mot en omvärld. Även litteraturfilosofiska frågor om text och författare, om tolkning och om tradition och originalitet diskuteras, liksom frågor om litterär kvalitet och författarmoral.

Genom skrivövningar finner studenterna sitt personliga uttryckssätt. De övas att i skrift förmedla känslor, upplevelser, insikter och reflektioner. Förmågan att kritiskt diskutera andras texter tränas, liksom att tillgodogöra sig kritiska synpunkter på det egna skrivandet.

Utbildning

Vi erbjuder kurser upp till och med masternivå i kreativt skrivande. Se under fliken Bygg din egen examen nedan vilka kurser som kan ingå. Kreativt skrivande III, IV och V är examensgrundande och berättigar till konstnärlig examen på kandidat-, magister- respektive masternivå.

På sommaren ger vi också tre kurser om 7,5 hp: Kreativt skrivande: introduktion (1KS101), Att skriva barnlitteratur: introduktion (1KS002) och Att läsa och skriva poesi (1KS107).

Alla våra kurser ges på distans och halvfart. Antagning sker genom urvalsprov, utom till sommarkursen.

Ämnet kreativt skrivande hör till institutionen för film och litteratur (IFL). Övriga ämnen på institutionen är litteraturvetenskap och filmvetenskap.

I de kurser som berättigar till examen på respektive nivåer utgör det större, skönlitterära arbetet s k självständigt arbete, i dagligt tal ofta kallat examensarbete. På icke-konstnärliga kurser utgörs detta i stället av en akademisk uppsats, men på konstnärliga kurser alltså av ett konstnärligt arbete.

Observera att om ni funderar på att läsa en C-kurs i Kreativt skrivande på ett annat lärosäte bör ni undersöka om den rymmer ett självständigt (alltså examensberättigande) arbete eller inte. Om inte, ger den inte behörighet att söka vår magisterkurs.

Forskning

Inom ämnet bedrivs konstnärlig forskning. Ämnets båda professorer och tre lektorer bedriver samtliga konstnärlig forskning.

Personal