Kultursociologi

Ämnet kultursociologi finns i skärningspunkten mellan det humanistiska och det samhällsvetenskapliga kunskapsområdet.

I en bred bemärkelse engagerar sig ämnet i frågor om meningsskapande – hur mening skapas i interaktion med andra men också om hur vi skapas av mening, utan att vi alltid är medvetna om det. Här ryms intressen för människors vardagsliv och identiteter, interaktion och ritualer, sociala och symboliska strukturer, kulturella värderingar och föreställningar samt frågor om normer, makt och status men också solidaritet och erkännande. Empiriska studier inom kultursociologi kan röra sig från sociologiska studier på kulturfältet, till exempel teater, till att anlägga kulturanalytiska perspektiv på genusrelationer, det mångkulturella samhället, utbildning, yrkesliv eller idrott.

Inom ämnet ställer vi bland annat frågor kring barn och unga vuxnas livsvillkor och meningsskapande, kulturellt entreprenörskap samt hur föreställningar om kultur och kön påverkar interaktion i centrala samhälleliga institutioner, som skola och rättsväsende.

Utbildning

Det kultursociologiska ämnet vid Linnéuniversitetet återfinns idag som fristående och programspecifik kurs med särskild inriktning på att förstå och problematisera det populärkulturella och konstnärliga fältet. Därutöver återfinns kultursociologiska perspektiv inom ramen för programmet för integrations- och mångfaldsstudier, i delar av programmet kulturarv i samtid och framtid, på rektorsutbildningen samt på olika lärarutbildningskurser, särskilt sådana som berör interkulturella perspektiv och skolframgång i det mångkulturella samhället. 

Forskning