Bild på bänk

Kultursociologi

Ämnet kultursociologi finns i skärningspunkten mellan det humanistiska och det samhällsvetenskapliga kunskapsområdet.

I en bred bemärkelse engagerar sig ämnet i frågor om meningsskapande – hur mening skapas i interaktion med andra men också om hur vi skapas av mening, utan att vi alltid är medvetna om det. Här ryms intressen för människors vardagsliv och identiteter, interaktion och ritualer, sociala och symboliska strukturer, kulturella värderingar och föreställningar samt frågor om normer, makt och status men också solidaritet och erkännande.

 

Utbildning

Det kultursociologiska ämnet vid Linnéuniversitetet återfinns idag som fristående och programspecifik kurs med särskild inriktning på att förstå och problematisera det populärkulturella och konstnärliga fältet.

Därutöver återfinns kultursociologiska perspektiv inom ramen för programmet för integrations- och mångfaldsstudier, i delar av programmet kulturarv i samtid och framtid, på rektorsutbildningen samt på olika lärarutbildningskurser, särskilt sådana som berör interkulturella perspektiv och skolframgång i det mångkulturella samhället. 

Forskning

Empiriska studier inom kultursociologi kan röra sig från sociologiska studier på kulturfältet, till exempel teater, till att anlägga kulturanalytiska perspektiv på genusrelationer, det mångkulturella samhället, utbildning, yrkesliv eller idrott. Inom ämnet ställer vi bland annat frågor kring barns och unga vuxnas livsvillkor och meningsskapande, kulturellt entreprenörskap samt hur föreställningar om kultur, etnicitet och kön påverkar interaktion i centrala samhälleliga institutioner, som skola, rättsväsende och kulturinstitutioner.

För närvarande pågår projekt kring hur religiositet och det mångreligiösa förhandlas inom det sekulära utbildningssystemet, samt sexuell hälsa och sex och samlevnad i relation till migration och skola.

Samverkan

Kultursociologi vid Linnéuniversitetet samarbetar med andra kultursociologiskt intresserade forskare nationellt, främst vid Stockholms universitet, men även internationellt, främst vid Centre for Cultural Sociology , Yale University.   

Då ämnet är tvärvetenskapligt finns samarbete med forskare inom pedagogik, sociologi, statsvetenskap, freds- och utvecklingsvetenskap, socialt arbete och religionsvetenskap.  Vidare har forskare inom ämnet länge arbetat med samverkan med externa aktörer, såsom skolor, teatrar, myndigheter, kulturella entrprenörer, representanter för civilsamhället som parter i olika forskningsprojekt. 

Aktuellt

Evenemang

För närvarande är inga evenemang planerade.