Ordmolm som i ord beskriver ämnet litteraturvetenskap, med ord såsom språk, litteratur, skriva och identitet som extra framträdande

Litteraturvetenskap

Ämnet litteraturvetenskap vill förmedla kunskap om svensk och utländsk skönlitteratur från äldsta tid till nutid.

Den litterära texten studeras som ett personligt, historiskt och estetiskt dokument: vad har man egentligen skrivit om och hur har man formulerat sig? Vad och hur har man läst? Hur har man förstått litteraturen, och i vilken mån avspeglar de litterära texterna traditioner, världsåskådningar och kulturella normer? Hur skriver man i dag? Hur formulerar man komplexa tankar och återger subtila känslor med hjälp av språket? Kan litteraturen lära oss något om vad det innebär att vara människa?

Utbildning


Kurserna vid Linnéuniversitetet i litteraturvetenskap har flera inriktningar: allmän litteraturvetenskap, barn- och ungdomslitteratur och populärkultur.

Vi har även ett flertal kurser kopplade till spetsforskningsmiljöerna och centrumbildningen:

Tillsammans med ämnet svenska språket ger vi också kurser i svenska med didaktisk inriktning.

Vi erbjuder ett brett utbud av kurser, både som traditionella campusutbildningar och som distanskurser. I programmet Språk, kultur och kommunikation kan du läsa med inriktning mot litteraturvetenskap. 

Forskning

Litteraturhistorisk och litteraturvetenskaplig forskning har existerat i många århundraden i Europa och på andra håll i världen. Länge var litteraturforskning huvudsakligen kommenterande och arkiverande, men från och med 1800-talet började den vidga sitt fält. Till att börja med blev litteraturhistorien i väst ett viktigt sätt att konstruera nationella identiteter och skapa skillnader mellan olika kulturer och kopplades till universitet och undervisning. Efter att tidigare ha fokuserat på författaren (biografism)  började man under 1900-talet att alltmer forska kring texters struktur och innehåll. Från 1960-talet och fram till idag har litteraturvetenskapen förvandlats ett antal gångar. Vågor av teorier såsom strukturalism, marxism, feminism, poststrukturalism och postkolonialism har dragit över ämnet vilket har gjort litteraturforskningen till ett synnerligen levande och aktuellt forskningsfält.

Detta präglar även den litteraturforskning som bedrivs vid Linnéuniversitet. I olika forskningsgrupper, och med ett stort antal internationella förbindelser, undersöks frågor kring bl.a. kön, etnicitet, klass, medier och teknologi, barn-, populär- och ungdomskultur och under senare år även klimat och miljö. Det är dock inte bara aktuellt innehåll av detta slag som präglar dagens litteraturforskning. Även en rik uppsättning av humanistiska metoder diskuteras och utvecklas på Linnéuniversitetet, exempelvis semiotik, historisk kontextualisering och receptionsanalys. I centrum står dock fortfarande den litterära texten från antiken till idag, i Sverige, Europa och världen – dess uttrycksformer och dess läsare, och den oändliga rikedom som litteraturen erbjuder till inlevelse, kritik och kunskap om världen.

Forskargrupper som litteraturvetenskap är en del av

Aktuellt

Personal