Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap är ett ämne med rötter i en mångfald av discipliner. Det hämtar teorier och metoder från både samhällsvetenskapen och humaniora.

Inom ämnet studeras masskommunikation och mellanmänsklig kommunikation, bland annat inom områden som organisationskommunikation, PR, massmedier, kommunikationsstrategier och kommunikationsanalys. Dessutom studeras mediernas påverkan på samhället, dess makt och plats i demokratiprocesser.

Inom ämnet riktas blickar både framåt och bakåt i tiden, då såväl framväxten av dagens kommunikationsperspektiv som framtidens nya vägar för kommunikation uppmärksammas. Till ämnets bredd hör också att kurser och program varierar mellan att vara teoretiskt orienterade till att fokusera kring olika former av kommunikativa färdigheter och tillämpningar.

Utbildning

Inom medie- och kommunikationsvetenskap ägnar du dig åt att analysera allt ifrån medielandskapet till att praktiskt genomföra olika kommunikationsprojekt. Linnéuniversitetet erbjuder både fristående kurser och program.


Vilken roll har massmedierna i demokratin? Hur arbetar olika organisationer med internkommunikation? Vilken betydelse har sociala medier? Vad är PR? Det är några exempel på frågor som du möter om du studerar medie- och kommunikationsvetenskap.

Medie- och kommunikationsvetenskap är ett brett ämne. Här ryms till exempel studier av medierna och deras innehåll, produktionsvillkor och användning, men också av organisationers kommunikation, interkulturell kommunikation och strategisk kommunikation.

Våra kurser och program innehåller både teoretiska och praktiska inslag. Med utgångspunkt i olika teorier och med hjälp av olika analysmetoder utvecklar du dina kommunikativa färdigheter i praktiken. Du får exempelvis lära dig mer om medieproduktion och muntlig och skriftlig presentation. På flera av våra program har du också möjlighet att göra praktik i en organisation. Kombinationen av teori och praktisk tillämpning gör att du som student får en akademisk grundförståelse för ämnet samtidigt som du praktiskt förbereds på att arbeta med kommunikation i både privat och offentlig sektor.

Forskning

Ämnet medie- och kommunikationsvetenskap har en mångvetenskaplig bakgrund, vilket fortfarande präglar forskningen. Det finns en stor variation i val av studieobjekt, och val av perspektiv. Forskningsmiljön vid Linnéuniversitetet utgör inget undantag. Traditionella massmedier studeras, såväl som nya digitala medier. Likaså uppmärksammas journalistens arbetsfält, liksom kommunikatörens.

Inom forskningen brukar man lite förenklat dela upp området i studier av produktion (t.ex. en kommunikationsavdelning eller ett medieföretag), av text (webbsidor eller radioprogram) samt av publik och användning (tidningsläsare eller datoranvändning).

Vid Linnéuniversitetet täcker vi flertalet områden. Det finns projekt om journalister och kommunikatörer, om sportjournalistik och ekonomirapportering om sportpubliken och om användningen av digitala medier, och så vidare.

Ofta anläggs demokratiperspektiv, men även teman som makt, genus och etnicitet är närvarande i forskningen. På senare tid har intresse också riktats mot olika professioner och vad framförallt informations- och kommunikationsteknik (IKT) innebär för dem.