Person som spelar piano

Musik som konstnärligt ämne

Ämnet Musik vid Linnéuniversitetet berör musikaliskt utövande. Ämnet vilar på konstnärlig grund där tyngdpunkt ligger inom områdena musikproduktion och songwriting. Vi erbjuder utbildningar som kan förbereda dig att bli entreprenör och kreatör inom en samtida och framtida musikbransch.

Ämnet har ett starkt fokus på både eget och kollaborativt konstnärligt arbete, vilket görs utifrån både praktiska och teoretiska grunder. Här ingår exempelvis musikskapande och musikproduktion, moderna musikverktyg, studier kring musikens form, teknik och innehåll, samt reflektioner över egna och andras konstnärliga arbeten. Inom utbildningarna förekommer också regelbundna möten med representanter från omgivande musikbransch, och samarbeten med internationella lärosäten.

Utbildning

Vi erbjuder två programutbildningar som leder till konstnärlig kandidatexamen: Musikproduktionsprogrammet samt Songwritingprogrammet. I båda dessa program har vi pågående samarbete med internationella lärosäten. I vårt utbildningsutbud finns även fristående kurser i musikproduktion, musikens juridiska villkor och musik- och/eller textskapande.

Forskning

Musikämnet är aktiva med konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete. Lektorsforskningen berör tidigmoderna kärlekssånger i kombination med genushistoria och dess bäring på maktförhållande och genus idag, från kvinnliga berättar-jag i engelska lutsånger till manliga berättar-jag och sambandet mellan kärlekssånger och övergrepp. Nuvarande fokus är tidigmoderna, misogyna, kvinnliga arketyper såsom de skildrats och kan skildras i sång. Undersökningsmetoden är den egna sångarpraktiken i sceniska samarbeten med tonsättare, regissörer och andra forskare.

Doktorandforskningen undersöker musikskapande som en inkluderande verksamhet där aktörer i största mån tillsammans bidrar i skapandet, samt om och hur kollektiva processer i musikskapande kan sudda ut gränser mellan traditionsbundna rollidentiteter.

Kollegiet är nationellt och internationellt aktiva inom musikbranschen vad gäller utövande, arrangering, komposition och musikproduktion.

Personal inom musik som konstnärligt ämne