Studenter som håller i trumpinnar och står mot varandra

Musik

I dagens samhälle är musiken ständigt närvarande. Den är ett intresse för professionella musiker, som livnär sig på att musicera, och för amatörer och musiklyssnare, som odlar sitt musikintresse bland annat i körer och ensembler. Den digitala utvecklingen har på senare år bidragit till att musik från olika genrer och tider är tillgänglig i stor omfattning. Det stora musikintresset medför också ett behov att studera musik ur många olika synvinklar. Vid Linnéuniversitetet har vi tre musikämnen, som tillsammans utbildar och forskar kring musik ur praktiska och teoretiska perspektiv.

Inom musikproduktion, musikskapande och genom instrumentalundervisning utvecklar man sina färdigheter och sitt kreativa skapande. Det musikaliska lärandet anknyter till detta, men sätter också fokus på ramar och villkor för lärande i musik. Det teoretiska studiet av musiken kan ske utifrån musikhistoriska, musiksociologiska och musiketnologiska frågor, där nyfikenheten väcks kring frågor om hur musiken traderats genom tiderna, hur olika stilar påverkat varandra, hur människor genom tiderna upplevt musik och hur vi uppfattar den idag.

Oavsett om vi utgår från praktiska eller teoretiska infallsvinklar står den klingande musiken i centrum i våra tre musikämnen. Genom att vi finns vid samma institution har vi nära till varandra och kan samarbeta över ämnesgränserna. Kompetensen från olika områden kan därigenom användas gemensamt inom våra utbildningar.

Våra musikämnen

Musik som konstnärligt ämne

Musik som konstnärligt ämne omfattar bland annat musikskapande och musikproduktion, musikteori och arrangering, musikanalys med inriktning till exempel mot musikaliska formtyper och stilkriterier, samt reflektioner över egna och andras konstnärliga arbeten.
Kontaktperson: Hans-Erik Holgersson

Musikpedagogik

Inom musikpedagogik studeras musikundervisning och musikaliskt lärande samt dess förutsättningar, såväl inom som utanför utbildningsinstitutionernas ramar. Utöver beröringspunkter med de andra musikämnena har musikpedagogiken en koppling till utbildningsvetenskap, ämnesdidaktik och musikpsykologi.
Kontaktperson: Lia Lonnert

Musikvetenskap

Musikvetenskap behandlar musik från olika tider och genrer i samtida och historiska kontexter. Ämnesområdet är brett och inte begränsat till någon särskild tid eller något särskilt geografiskt område. Musiksociologiska och musiketnologiska perspektiv på musik och musikanvändning är viktiga områden, liksom musikanvändning i dagens digitala medier.
Kontaktperson: Mischa van Kan

Utbildning

Vi har utbildningar både som program och fristående kurser. Programmen ger en sammanhållen utbildning, medan de fristående kurserna ger möjlighet att välja inriktning och omfattning efter eget val. En del program och kurser ges på distans, medan andra är förlagda till campus.

Forskning

Forskning bedrivs i alla våra tre ämnen och ger också möjlighet att samarbeta över ämnesgränserna. Konstnärligt utvecklingsarbete och konstnärlig forskning kan handla såväl om eget musikskapande inom olika genrer, som om undersökande arbete kring exempelvis musikalisk gestaltning. På Linnéuniversitetet sker konstnärligt utvecklingsarbete framför allt inom musikproduktion och musikskapande, samt inom uppförandepraktisk forskning kring sångrepertoar från renässansen och framåt.

Musikpedagogik som forskningsämne studerar musikaliskt lärande och dess villkor och förutsättningar, både inom formella och informella miljöer. Hit hör exempelvis musikdidaktiska frågeställningar kring teorier och praxis om musikundervisning, samt läroplansforskning och praktiknära skolforskning. Den musikpedagogiska forskningen på Linnéuniversitetet är för närvarande främst inriktad mot demokrati- och genusfrågor inom musikutbildning, musikalisk kreativitet i en utbildningskontext samt studier kring körledning.

Den musikvetenskapliga forskningen behandlar musik som mänsklig kulturyttring i alla dess former och från alla tider. Av tradition har musikhistoria varit en viktig gren, där musik studerats ur såväl musikanalytiska som kulturella perspektiv. En stark tradition inom svensk musikvetenskap är också det musiketnologiska perspektivet, där framför allt folkligt musicerande studerats. Kulturteoretiska perspektiv har blivit allt mer framträdande och musikens relation till andra kulturella och samhälleliga förhållanden har uppmärksammats. Forskningen i musikvetenskap vid Linnéuniversitetet spänner över flera områden, som musiketnologi, musikhistoria och musiksociologi. Därigenom speglar vi ämnets förutsättningar idag, det vill säga en musikvetenskap som inte har något speciellt kärnområde, utan som ägnar sig åt studier av musik och musikanvändning från olika tider och ur olika perspektiv.

Personal