Ett  piano och studenter som sitter i en ring framför

Musikpedagogik

Inom musikpedagogik studeras musikundervisning och musikaliskt lärande samt dess förutsättningar, såväl inom som utanför utbildningsinstitutionernas ramar.

Ämnet har beröringspunkter med bland annat musikvetenskap, musik som konstnärlig verksamhet, utbildningsvetenskap, ämnesdidaktik, musiksociologi och musikpsykologi. Musikpedagogik som forsknings- och praxisämne innehåller i sin tur musikdidaktik och musikmetodik. Musikdidaktik omfattar teorier och praxis om musikundervisning och musikmetodik behandlar konkreta undervisningsmetoder och deras grund i vetenskap och beprövad erfarenhet.

Utbildning

På Linnéuniversitetet utgör musikpedagogiken kärnan i musiklärarutbildningarna. Blivande gymnasiemusiklärare kan läsa mellan 120 och 210 hp musikpedagogik och grundlärare och fritidspedagoger har kortare kurser. Vi erbjuder även fortbildningskurser för aktiva musiklärare, både inom ramen för lärarlyftet och som fristående kurser. Vissa kurser ges helt på distans, till exempel kurser i piano, gitarr, musikteori, musikalisk bedömning och digitala verktyg i musikundervisningen.

Forskning

Den musikpedagogiska forskningen på Linnéuniversitetet är för närvarande främst inriktad mot kvalitets- och läroplansfrågor i grundskolans och gymnasiets musikundervisning samt mot körledares kunnande.

Personal

Aktuellt