Studenter som håller i trumpinnar och står mot varandra

Musikvetenskap

I många kulturer och under många epoker har musikyttringar av skilda slag varit viktiga inslag. Musik har använts inom olika rituella och funktionella sammanhang, ofta tillsammans med olika former av scenisk gestaltning och tillsammans med text.

I dagens samhälle är musik en viktig del i många människors vardag och tillgängligheten av musik från olika genrer, epoker och stilar är omfattande.

Forskning

Den musikvetenskapliga forskningen behandlar musik som mänsklig kulturyttring i alla dess former och från alla tider. Av tradition har musikhistoria varit en viktig gren, där musik studerats ur såväl musikanalytiska som kulturella perspektiv. En stark tradition inom svensk musikvetenskap är också det musiketnologiska perspektivet, där framför allt folkligt musicerande studerats. Under senare tid har kulturteoretiska perspektiv blivit allt mer framträdande och musikens relation till andra kulturella och samhälleliga förhållanden har uppmärksammats.

Forskningen i musikvetenskap vid Linnéuniversitetet spänner över flera olika områden, som musiketnologi, musikhistoria och populärmusikstudier. Därigenom speglar vi ämnets förutsättningar idag, det vill säga en musikvetenskap som inte har något speciellt kärnområde, utan som ägnar sig åt studier av musik och musikanvändning från olika tider och ur olika perspektiv.

Personal

Aktuellt