Buddha-staty

Religionsvetenskap

Apor tror av allt att döma inte på några gudar. Men redan i de allra äldsta spåren efter människan finns tecken på religiositet.

När människor lärde sig skriva vimlar texterna av namn på gudar och beskrivningar av ritualer. Faktiskt känner vi inte till någon kultur som inte har dominerats av religion – ingen förutom några västerländska kulturer de senaste hundra åren.

Religion är en speciell form av kultur och liksom all kultur kan och bör religioner studeras såväl historiskt och, sociologiskt, som psykologiskt och antropologiskt. Det gör vi inom religionsvetenskap vid Linnéuniversitetet.

 

Utbildning

Inom ämnet religionsvetenskap studerar vi världens alla religioner genom hela historien. Vi undersöker hur de olika religionerna har utvecklats och förändrats och hur de har genomsyrat allting: politik, etik, matregler, klädstilar och fromhet. Vi granskar hur religionen ser ut hos kungar och präster, likväl hur de ter sig hos vanligt folk. Vi analyserar hur gudar kan ge hopp, hur djävlar kan skrämma till lydnad och hur ritualer skapar sammanhållning samtidigt som de bygger hierarkier.

Forskning

Den religionsvetenskapliga forskningen vid Linnéuniversitetet syftar till att besvara övergripande humanistiska och samhällsvetenskapliga frågeställningar med hjälp av noggranna och initierade empiriska studier. Vi värdesätter självmedvetna reflektioner över hur, när och varför vissa frågeställningar aktualiseras och vi strävar efter att skapa kunskap som samtidigt är kritisk och konstruktiv. Vi distanserar oss från forskning som utgår från en viss religiös tradition som norm, som reducerar religion till trosfrågor och därmed ignorerar studiet av religiösa praktiker, institutioner och gemenskaper och som inte accepterar att tolkning också innebär att kritiskt analysera idealiserade självbilder.

Teoretiskt och metodiskt rymmer ämnet expertis inom framförallt kritisk kulturteori, kognitionsforskning, ritualstudier, hermeneutik, diskursanalys, ikonografi och ämnesdidaktik. Empiriskt arbetar forskarna med germansk och keltisk religion, nytestamentlig teologi och samtida kristendom, sikhismens historia och indisk religion, samtida islam och muslimska tolkningstraditioner samt religion och politik och modern mytologi. Vi har affilierade forskare som arbetar med religiösa teman i anknytning till bokhistoria och serietidningsmaterial.

Nedan specificeras forskarnas inriktning.

Johan Adetorp – Religiös ikonografi, fornnordisk religion, keltisk religion
Stefan Arvidsson – Moderna ideologier och mytologier, religion och politik, ämneshistoria
Nicole von Rost Biedron – Religionsdidaktik, religion och populärkultur
Maria Hasfeldt – Kinesisk och koreansk religion, konfucianism
Gustav Larsson – Islam i Sverige, religiösa minoriteter
Martin van der Linden – Shintoism, religionsestetik, intermedialitet
Torsten Löfstedt – Nytestamentlig teologi, väckelsekristendom, religion i Ryssland, religion i USA
Kristina Myrvold – Sikhism, indisk religion, ritualteori, religion och migration
Jonas Svensson – Islam, religion och kön, kognitionsvetenskaplig religionsvetenskap


För att läsa mer om de enskilda forskarna och deras inriktningar, se de enskilda forskarnas personalsidor nedan.

Personal