Studenter i samtal

Svenska språket

Ämnet svenska språket utgår från en funktionell språksyn, och utbildningen och forskningen är en stark drivkraft för flera samhällsfunktioner.

Utbildning

Gemensamt för kurserna i svenska språket är att de handlar om mänskligt språk och har fokus på hur det talade och skrivna språket skapar identiteter, relationer och föreställningar men också hur språket formas efter kommunikationssituationen. I kurserna studeras svenska språkets byggnad och bruk samt förändring och variation i språket. Språkliga färdigheter tränas i flera av våra kurser, till exempel i kurser om retorik och akademiskt skrivande. Förutom en allmän inriktning erbjuder vi specialiseringar mot språkrådgivning och textvård samt svenska med didaktisk inriktning. Vi ger även kurser i svenska för utländska studerande och nyanlända akademiker.

Allmän inriktning

Kursernas övergripande mål är dels att ge teoretisk kunskap om svenska språkets struktur och bruk, dels att utveckla de studerandes möjligheter att använda svenska språket i tal och skrift. Studierna erbjuds som fristående kurser på grundnivå och avancerad nivå, på både campus i Växjö och på distans. 

Inriktning mot språkrådgivning och textvård

Språkrådgivning och textvård vänder sig till personer med intresse för att granska och producera brukstexter. Med utgångspunkt i aktuella språkvetenskapliga teorier och metoder studeras såväl språkriktighet och relationen mellan språknorm och språkbruk som praktisk textvård på myndigheter och företag. Studierna bedrivs på avancerad nivå på distans och kan leda till en magisterexamen.

Svenska med didaktisk inriktning

Utbildningarna i svenska med didaktisk inriktning är upplagda för att ge verksamma och blivande lärare kompetens att stärka elevers möjligheter att tolka och skapa texter i tal och skrift. I utbudet finns kurser på både grundnivå och avancerad nivå. Några av dem ingår i lärarutbildningsprogrammen i Kalmar och Växjö, men flera av dem kan också läsas som fristående kurser på campus Växjö eller på distans, alternativt som uppdragsutbildningar i lämplig form. Tillsammans med ämnet litteraturvetenskap erbjuder vi en utbildning som leder till magister- eller masterexamen i svenska med didaktisk inriktning.

Svenska som nybörjarspråk eller främmande språk

Kurserna i svenska som nybörjarspråk och främmande språk vänder sig framför allt till utländska studerande som erbjuds att studera svenska antingen som huvudområde eller vid sidan om andra studier. Vi har också flera uppdragsutbildningar som syftar till att stärka nyanlända akademikers språkfärdighet.

Forskning

Forskningen i svenska språket är inriktad mot flera områden men företrädesvis mot språkbruk: muntlighet, skriftlighet och multimodalitet. Forskarna i svenska språket ingår i en språkvetenskaplig forskningsmiljö tillsammans med forskare i svenska som andraspråk, engelska, franska, spanska och tyska. I denna miljö bedrivs en framgångsrik forskarutbildning.

Forskargrupper som svenska språket ingår i

Forskningsprojekt som svenska språket ingår i

Personal

Personal inom svenska språket