Tyskalektion i sal Dacke

Tyska

Vill du läsa tyska, ett världsspråk som talas av cirka 100 miljoner människor inte bara i Tyskland, Österrike och Schweiz, utan också i Sydamerika, Afrika och Australien?

Vi vet att språkkunskaper är nyckeln till att förstå världen, andra människor och kulturer och att utveckla sig själv. Därför  undervisar vi i små grupper så att alla får chans att utvecklas.
 
Följ med på resan oavsett om du vill bli språklärare, kombinerar dina studier med statsvetenskap, studier inom kultur och kommunikation eller helt enkelt tycker att det är kul och berikande att läsa språk.

Varför ska du läsa tyska?

Har du lagt märke till alla de tysktalande turister som besöker Sverige varje år? Men självklart är det inte bara inom turismnäringen som dina tyskkunskaper behövs. Visste du exempelvis att tyskan näst efter engelskan är det största handelsspråket i EU? Dessutom är Tyskland Sveriges största handelspartner och behovet av tysktalande personal på företag som gör affärer med tysktalande länder är särskilt stort.

Tysk litteratur, musik och inte minst fotboll är också goda anledningar till att bättra på språkkunskaperna.

 

I oktober arrangerar vi även en tvådagars kurs i turisttyska. Läs mer om kursen i PDF-format.

 

Utbildning

Hur kan du läsa tyska vid Linnéuniversitetet?

I våra kurser lär du dig om de tyskspråkiga ländernas politik, ekonomi, historia och kultur, samtidigt som du övar din muntliga och skriftliga språkfärdighet. Du får också breda kunskaper i skönlitteratur och litteraturhistoria.

Du kan välja att läsa tyska som fristående kurs eller inom ett program, till exempel Språk, kultur och kommunikation, Språk och politik eller Lärarprogrammet. Du kan läsa tyska både flexibelt på campus Växjö eller fristående kurser på distans. Du kan också bygga på en kandidatexamen i tyska med en magister eller master i facköversättning.

Plugga i Tyskland - vill du läsa tyska i Berlin?

Ett språk lär man sig bäst i landet. Därför är studieresor, utbytesstudier och möjligheten att arbeta i ett Erasmusprojekt tillsammans med andra europeiska ungdomar en integrerad del i undervisningen. Vill du tillbringa ännu mer tid i Tyskland, kan du läsa en termin tyska på nybörjarnivå i Berlin (30 hp) eller din första termin på grundnivå i Berlin (30hp).

Blå himmel, studenter, studieresa, hoppande av gläjde framför kameran
Studenter på studieresa till Berlin. Fotograf: Dominik Selzer.
1 5

Kombinera studier med arbetsliv?

Som lärare i tyska kan du bygga på din utbildning med en master. Du kan läsa masterprogrammet på heltid eller deltid. Har du en kandidatexamen i tyska kan du bygga på den till en magister genom att läsa magisterprogrammet i facköversättning på antingen heltid eller deltid. Vi erbjuder distanskurser i tyska för arbetslivet, där du kan träna muntlig språkfärdighet och interkulturell kompetens (1TY112) och skriftlig kommunikation (1TY111).

Är du intresserad av litteraturen i Tyskland, Schweiz eller Österrike? Men, du kan inte tillräckligt bra tyska!?

Inga problem. För en inblick i den tyskspråkiga litteraturen läser vi nyare tyskspråkiga böcker utgivna på svenska och diskuterar dessa tillsammans. Vi tittar även på recensioner i svensk press.

Intresserad? Kursen ges helt på distans. Det enda du behöver skaffa är böckerna, ha en bra uppkoppling, en dator och ett headset.

Välkommen till Ny tyskspråkig litteratur på svenska – historia och historier (1TY801). 

 

Julia läste kursen Tyska i Berlin

Julia Örnhem

Julia Örnhem, 20 år

Varför valde du att läsa tyska i Berlin?

Berlin är alltid en stad som har lockat mig, och som jag har velat bo i, och då min tyska behövde förbättras efter ett års paus från studier efter gymnasiet kändes det rimligt att bättra på den för att kunna stanna där en längre tid.

Hur kom det sig att du började intressera dig för just tyska?

Det var det språket som jag valde som mitt B-språk i högstadiet, sedan fortsatte jag läsa det i gymnasiet eftersom att jag tyckte det var roligt. Jag hade en väldigt bra lärare i högstadiet, som inspirerade mig till att läsa vidare.

Var utbildningen som du förväntade dig?

Utbildningen levde upp till de förväntningarna som jag hade. Det fanns mycket att göra eftersom att språk är ganska krävande att studera, men man fick ändå möjlighet att planera sin egen tid, samt så klart att kunna njuta av annat i staden.

Hur var det att läsa kursen tyska i Berlin, vilka svårigheter/fördelar mötte du?

Det var en rolig och lärorik kurs, klassen som jag gick i fick jättebra sammanhållning och vi kunde hjälpa varandra genom de svåraste momenten i kursen. Jag tyckte att översättningen var svårast, men samtidigt är det ett av de viktigaste momenten, som jag verkligen ville lära mig grundligt.

Viktoria läste tyska i Berlin!

Viktoria Jägervall

Viktoria Jägervall, 20 år

Tips till andra studenter angående studier:

Försök hitta sammanhang där du pratar tyska utanför skolan och våga prata - hellre fel än inte alls! Du kan till exempel hitta flera alternativ via appen "Meetup" eller genom olika facebookgrupper.

Varför valde du att läsa tyska i Berlin?

Språk har länge varit ett stort intresse och tyska något jag velat fördjupa mig mer i. Dessutom ville jag gärna flytta till en storstad och en termin kändes precis lagom för det.

Hur kommer det sig att du började intresserade dig för just tyska?

Jag har haft otroligt passionerade tysklärare under hela min skolgång och har fått möjligheten att göra utbyten i Tyskland vilket har lett till en känsla av att tyska är både användbart och roligt.

 

Charlotte Student Tyska

"Man ska följa sitt hjärta med ändå ha en plan hur det kan konkretiseras."

Charlotte studerar Internationell administration med språk – inriktning tyska. Att lära sig tyska ser hon som ett stort plus när det kommer till yrkeslivet, då Tyskland är Sveriges största handlingspartner.

Martha

Martha kommer från Berlin, men bor nu i Växjö

Martha valde att börja studera tyska för att det är hennes modersmål, och hon ville hålla det levande. Men hon tycker att utbildningen gett henne mer än endast språkkunskaper, det har även gett henne kunskaper inom tysk kultur och historia.

Forskning

Språkvetenskaplig inriktning

Forskningen inom tysk språkvetenskap är inriktad mot lingvistiska och språkkontrastiva frågeställningar. Det ena forskningsområdet innefattar korpusbaserade översättningsanalyser av grammatiska, fraseologiska och lexikala fenomen i tyska, engelska och svenska facktexter. Här undersöker vi vad för textuella strategier översättare använder sig av och vad som kännetecknar översatt språk.
Det andra forskningsområdet är andraspråksinlärning där vi undersöker hur andraspråksinlärare på olika nivåer skriver tyska texter. Hur strukturerar man information i sitt främmande språk? Vad transfererar man från sitt modersmål? 

Litteraturvetenskaplig inriktning

Inom den litteraturvetenskapliga forskningen undersöker vi estetiska medier (främst litterära texter) för barn, ungdomar och vuxna. Våra forskningsområden gäller främst modern tysk litteratur. Frågor vi ställer är t.ex. hur diskursen mellan män och kvinnor är gestaltad, hur olika litterära verk samverkar med varandra, hur reseskildringar, tysk historia eller en förändrad syn på barn och ungdomar och deras behov utmärker sig i texterna? Även framställningen av aktuella problem som fattigdom, migration, klimatförändringar eller vårt moderna hektiska samhälle kan t ex stå i fokus för våra analyser.

Litteraturdidaktisk forskning lägger särskild vikt vid hur litteratur används i olika pedagogiska sammanhang. Här intresserar vi oss t.ex. för olika arbetssätt med skönlitteratur, hur den används för att motivera till läsning och hur metoderna kan utveckla olika elevgruppers läsförmåga. Vi undersöker också hur stadieövergången från gymnasiet till universitetet fungerar för de studenter som börjar sina studier i ämnet tyska.

Samverkan

Inom vårt projekt "Rikare med språk" undersöker vi språkens betydelse för exportföretag. Vi samarbetar med skolor, lärare och företag för att motivera fler elever att lära sig ett andra främmande språk. Mer information: https://www.goethe.de/ins/se/sv/spr/eng/nrs.html

Personal