Utbytesstudenter

Internationella möjligheter inom konst och humaniora

Fakulteten för konst och humaniora arbetar aktivt med att se till att undervisningen är så internationell som möjligt. I denna strävan ingår bland annat att studenter och lärare har goda möjligheter att göra delar av sin utbildning eller tjänstgöring vid utländskt lärosäte eller vid annan utländsk institution.

Internationella möjligheter

Du har mycket att vinna på att skaffa internationell erfarenhet under dina studier. Du får möjlighet att utveckla dig akademiskt, få internationell kompetens, knyta kontakter, få vänner för livet, utveckla dina språkkunskaper och växa i mötet med andra kulturer.

Vi arbetar även med internationalisering på hemmaplan och som student vid vår fakultet har du därför stora möjligheter att få träffa lärare, forskare och studenter från andra kulturer och miljöer.

  • Utlandsstudier genom utbytesprogramUnder din utbildning finns stora möjligheter att delta i utbytesstudier under en eller två terminer, som en del av utbildningen. Denna möjlighet finns för både programstudenter och för studenter som läser fristående kurser.

    Allmän information om ansökan för utbytesstudier och vad som krävs hittar du på universitetets gemensamma sida Studera Utomlands. Här finns allt du behöver veta inför, under och efter dina utlandsstudier.

  • Praktik utomlandsOm du läser en utbildning där praktik ingår så finns det möjlighet att förlägga den utomlands. Praktiserar du inom Europa kan du också ansöka om Erasmus praktikstipendium.

  • Självständigt arbete utomlandsDu kan under ditt självständiga arbete göra delar eller hela ditt arbete utomlands så länge det är godkänt av din handledare. Det finns också möjilghet att söka Minor Field Studies, det är ett stipendium du kan söka för att genomföra fältarbete och samla material utomlands inför ditt självständiga arbete.

  • Bli fadder till en inresande utbytes-eller internationell studentSom student vid Linnéuniversitetet kan du söka för att bli fadder till en av våra inresande studenter. Du får genom att vara fadder möjlighet att lära känna en annan kultur, hjälpa en student tillrätta, öva språk och skapa ett internationellt nätverk som kan hjälpa dig i dig i din framtida karriär.

Möjliga utbytesplater
Det finns två typer av samarbeten, universitetsövergripande och ämnesknutna. De samarbeten som är universitetsövergripande har alla studenter vid Linnéuniversitetet lika möjlighet att söka till medan de ämnesknutna är till för dig som student i det ämnet. Du hittar oftast universitetsövergripande samarbeten utanför Europa och ämnesknutna samarbeten inom Europa.

Partnerlärosäten

Nedan finns de samarbeten som vi har inom Fakulteten för konst och humaniora sorterade per ämnesområde. Vi har även samlat några av de universitetsövergripande samarbeten där vi vet att studenter inom våra ämnen ofta hittar lämpliga kurser.

Om inget annat nämns så erbjuder våra partners motsvarande minst en termins studier (30 hp) inom det ämnesområde som beskrivs om inget ändrats sen vi stämde av utbudet. Du som student behöver däremot själv undersöka om kurserna är lämpliga för dig och dina studier. Vi anger även om det går att göra utbyte på grundnivå (kandidat) och/eller på avancerad nivå (master).Ta gärna kontakt med dina lärare om du behöver stöd i val av lärosäten när du ansöker om utbytesstudier.

Vi har flera samarbeten inom ämnesgrupperingen konst och humaniora samt humaniora. Dessa är öppna för alla studenter inom vår fakultet så länge det finns lämpliga kurser vid partnerslärosätet. Så kom ihåg att också gå genom dessa alternativ när du letar efter din utbytesplats.

Studieplan

När du ansökt om utbytesstudier och blivit nominerad till ett av våra partnerlärosäten skriver du en studieplan (learning agreement) inför dina kommande studier utomlands. Studieplanen anger vad du planerar att läsa under ditt utbyte och hur du sen kan tillgodoräkna de studierna inom din utbildning hos oss på Linnéuniversitetet och fakulteten för konst och humaniora.

Studienplanen ska vara klar och inskickad till oss innan du åker på dina utbytesstudier. Ibland kan våra partnerlärosäten vilja ha studieplanen vid ansökan till dem och då behöver studieplanen göras klart innan dess.

Som student vid fakulteten för konst och humaniora får du stöd av oss att skriva din studieplan. Efter att du blivit nominerad får du ett epost av oss med instruktioner.

Har du frågor kring att skriva studieplan och vill veta mer? Du kan alltid höra av dig till oss på studyabroad.fkh@lnu.se.

Kontakt

Cecilia Hartwich Föräldraledig från 4 maj 2018
Gunilla Broberg Vikarie
Hanterar fakultetens internationella samarbetsavtal samt studieplaner för utresande utbytesstudenter

Linda Liedström
Hanterar internationell studentrekrytering

Jukka Turku
Fakultetens representant i Linnéuniversitetets internationaliseringskommitté