Studenter samtalar med varandra

Genusvetenskap

Genusvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som undersöker maktförhållanden, ojämlikhet, resursfördelning och normer i samhället. Utgångspunkten är att genus har betydelse för samhällets strukturer och individers förutsättningar och möjligheter.

För att förstå hur maktförhållanden upprätthålls och samhället förändras behöver vi  undersöka vår omvärld utifrån genusvetenskapliga perspektiv, exempelvis kulturyttringar, samhälleliga institutioner, politik, kunskapsproduktion, media, arbetets organisering och familjekonstellationer – lokalt och globalt, i samtiden och historiskt.

Genusvetenskapen bygger på feministiska teorier som utvecklats under de senaste decennierna. Även om genus som samhällsstruktur och maktrelationer mellan kvinnor och män är centralt, behöver vi förstå hur genus samspelar med andra faktorer så som sexualitet, etnicitet, ålder och klass.

Till vår hjälp har vi metoder, teorier och begrepp från flera olika ämnen och discipliner så som etnologi, historia, litteraturvetenskap, statsvetenskap, biologi, filosofi, socialantropologi, juridik och sociologi. På så sätt överskrider genusvetenskapen disciplingränserna och reser även frågor om sambanden mellan makt och kunskap.

Genusvetenskap är ett av tre ämnen som finns på institutionen för samhällsstudier, de andra två är freds- och utvecklingsstudier och sociologi.

Utbildning

På Linnéuniversitetet kan du studera genusvetenskap såväl som fristående kurser på campus och på distans som inom ramen för program. Våra kurser sträcker sig från grundnivå till kandidatnivå.

Under din utbildning i genusvetenskap får du förtrogenhet med ett brett spektrum av samhälls- och kulturteoretiska inriktningar med fokus på sammansatta maktrelationer, från feministisk vetenskapsteori till queerteori och postkoloniala studier. Du får också verktyg som hjälper dig att granska vetenskapliga studier och undersökningar.

Under utbildningen får du lära dig att själv genomföra genusvetenskapliga undersökningar genom att samla in och analysera ett empiriskt material. Vi lägger stor vikt vid att öva och utveckla skriv- och presentationsförmågan.

Genusvetenskaplig kompetens, gärna i kombination med andra universitetsämnen, är efterfrågad i många av arbetslivets sektorer. Förmågan att analysera och kritiskt granska verksamheter och information eftersöks såväl inom offentlig sektor, organisationer som i det privata näringslivet.

Forskning i genusvetenskap

Inom det tvärvetenskapliga ämnet genusvetenskap bedrivs forskning om maktförhållanden, ojämlikhet och normer utifrån både samhällsvetenskapliga och kulturteoretiska perspektiv.

Frågor som studeras av forskare knutna till ämnet inkluderar religion och familjerelationer, maskulinitet och nationalism, genus- och femininitetsskapande inom idrott, inkluderande design utifrån transteoretiska perspektiv samt arbetsrelationer och jämställdhetspolitik i det Globala Syd.

Personal