Friidrottare på springer löparbana

Idrottsvetenskap

Idrotten spelar en allt större roll i dagens samhälle och spänner över allt från folkhälsoarbete – via organiserad idrott samt förskolans och skolans undervisning i idrott och hälsa – till professionell elitverksamhet.

Det finns förväntningar på att idrotten ska ha betydelse för hälsa, demokrati och integration, men också för upplevelser, underhållning och tillväxt. Idrotten genomgår dessutom en spännande förändring genom en tilltagande globalisering, professionalisering och kommersialisering.

Idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet vill, via forskning och utbildning, bidra till kunskapsutveckling och kunskapsspridning om det breda och föränderliga idrottsfältet. Forskningen behandlar aspekter av bland annat utbildning, ledarskap, lärande, träning och samhällsförändringar i relation till idrottande, lärarkompetens, fysisk aktivitet och hälsa. Forskningen bedrivs också i nära samarbete med det omgivande samhället.

Idrottsvetenskap har ett omfattande utbildningsutbud där teoretiska kunskaper förenas med praktisk förståelse och handlingskompetens. Vi erbjuder attraktiva utbildningsprogram och kurser som riktar sig mot verksamheter som skola, fritid, hälsoområdet och idrottssektorn.

Idrottsvetenskap har ett nära samarbete med idrottsrörelsen samt organisationer inom fritids- och hälsosektorn i syfte att i dialog utveckla verksamheten. Det handlar om samverkan med lokala, regionala, nationella och internationella aktörer kring bland annat forsknings- och utvecklingsuppdrag, olika former av utbildningar, konferenser och utvärderingar. När det gäller det idrottsliga samarbetet har institutionen inrättat ett Centrum för idrottsutveckling som är fysiskt placerat med ett kontor på den s.k. Arenastaden i Växjö med närhet till ett flertal idrottsföreningar och organisationer. Se mer information under "Samverkan".

Aktuellt

Utbildning

Idrottsvetenskapen erbjuder efterfrågade utbildningsprogram och fristående kurser. Våra utbildningar kan läsas på grund- och avancerad nivå och som en del av en lärarutbildning. Därtill finns möjligheter till forskarutbildning i ämnet idrottsvetenskap.

Forskning i idrottsvetenskap

För att svara upp mot samhällets behov – att förstå och analysera idrottens roll och konsekvenser för samhälle och individ – och för att kvalitativt utveckla samhällsinstitutioner, idrotten och dess organisationer – behövs idrottsvetenskaplig forskning.

Idrotten är betydelsefull i alla samhällssektorer, och det är i detta spänningsfält som Linnéuniversitetets idrottsvetenskap verkar. Utöver idrottens värde för individuell hälsa och folkhälsa, bidrar till exempel idrotten även till fostran och integration i samhället. Idrotten är en stark tillväxtfaktor och medskapare av nya livsstilar, marknader och arbeten. Detta innebär samtidigt att den också behöver kunna betraktas och belysas kritiskt. Å ena sidan är idrotten en del i marknadsekonomin, å andra sidan ska den bidra till demokratisk fostran och vara tillgänglig och hållbar för alla barn i samhället.  Avsikterna är att den kunskapsutveckling som bedrivs inom idrottsvetenskap ska tillvaratas i utveckling av verksamheten inom ett flertal fält. Det handlar exempelvis om områden som coaching/ledarskap, sport management, talangutveckling, idrottsmedicin, dopingprevention och betydelsen av friluftsliv, fysisk aktivitet och hälsa för olika grupper i samhället. 

I miljön ingår olika forskargrupper, exempelvis kopplade till externa projekt, till samverkansarbete med kunskapsmiljöer på Linneuniversitetet, eller till grundutbildning. Olika grupperingar är kopplade till grundutbildning, samverkan och forskning och verkar mer operativt i den dagliga verksamheten inom kollegiet.

Kollegor ges på så sätt i miljön stöd i sin vetenskapliga och pedagogiska kompetensutveckling. Miljön erbjuder veckovisa forskningsseminarier. Förutom diskussioner av vetenskapliga texter och ansökningar ges doktorander stöd i sina forskningsprocesser.

Samverkan

Aktuell samverkan

Idrottsvetenskap bedriver en betydande samverkan inom verksamhetens utbildnings- och forskningsområden. Det gäller såväl med idrottsrörelsen, från nationell nivå i form av Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och olika specialidrottsförbund (idrotter) till distrikts- och föreningsnivå, som varierande sektorer av relevans för hälsoarbete. Samverkan i olika former med skolor och förskolor är också väl utvecklad. Vidare finns ett etablerat samarbete, både nationellt och internationellt, med olika universitet och högskolor och flera av idrottsvetenskapens forskare medverkar i nationella och internationella forskningsorgan.

Länkar

Kontakt

Vid intresse att samverka med idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet kontakta Mats Glemne, antingen via telefon 0470-70 87 29 eller mail mats.glemne@lnu.se.

Personal