Friidrottare på springer löparbana

Idrottsvetenskap

Idrotten spelar en allt större roll i dagens samhälle och spänner över allt från folkhälsoarbete – via organiserad idrott samt förskolans och skolans undervisning i idrott och hälsa – till professionell elitverksamhet.

Det finns förväntningar på att idrotten ska ha betydelse för hälsa, demokrati och integration, men också för upplevelser, underhållning och tillväxt. Idrotten genomgår dessutom en spännande förändring genom en tilltagande globalisering, professionalisering och kommersialisering.

Idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet vill, via forskning och utbildning, bidra till kunskapsutveckling och kunskapsspridning om det breda och föränderliga idrottsfältet. Forskningen behandlar aspekter av bland annat utbildning, ledarskap, lärande, träning och samhällsförändringar i relation till idrottande, lärarkompetens, fysisk aktivitet och hälsa. Forskningen bedrivs också i nära samarbete med det omgivande samhället.

Idrottsvetenskap har ett omfattande utbildningsutbud där teoretiska kunskaper förenas med praktisk förståelse och handlingskompetens. Vi erbjuder attraktiva utbildningsprogram och kurser som riktar sig mot verksamheter som skola, fritid, hälsoområdet och idrottssektorn.

Idrottsvetenskap har ett nära samarbete med idrottsrörelsen samt organisationer inom fritids- och hälsosektorn i syfte att i dialog utveckla verksamheten. Det handlar om samverkan med lokala, regionala, nationella och internationella aktörer kring bland annat forsknings- och utvecklingsuppdrag, olika former av utbildningar, konferenser och utvärderingar. När det gäller det idrottsliga samarbetet har institutionen inrättat ett Centrum för idrottsutveckling som är fysiskt placerat med ett kontor på den s.k. Arenastaden i Växjö med närhet till ett flertal idrottsföreningar och organisationer. Se mer information under "Samverkan".

Aktuellt

Utbildning

Idrottsvetenskapen erbjuder efterfrågade utbildningsprogram och fristående kurser. Våra utbildningar kan läsas på grund- och avancerad nivå och som en del av en lärarutbildning.

Forskning i idrottsvetenskap

Den idrottsvetenskapliga forskningen vid Linnéuniversitetet är omfångsrik och angelägen. Den är baserad på en tvärvetenskaplig idrottsvetenskaplig kärna och hämtar sin näring såväl från olika discipliner och andra miljöer inom universitetet som från de samarbeten som pågår med idrottsrörelsen och samhället i övrigt. Vidare finns ett fruktbart samarbete med andra högskolor och universitet både inom och utom landets gränser.

Forskningen har både en naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig inriktning och bedrivs huvudsakligen i tre grupperingar som är nära sammankopplade med våra utbildningsprogram.

En miljö riktar sig mot coaching och sport management-området med fokus på utvecklings-, lednings- och lärandefrågor inom idrott. En annan miljö koncentrerar sig på frågor kring fysisk aktivitet och friluftsliv, i synnerhet i relation till hälsa och hälsoutveckling. Vidare finns en forskningsgruppering kring lärarutbildningen i idrott och hälsa som i synnerhet riktar sig mot förhållandet mellan skolämnet idrott och hälsa och lärarutbildningen.

Vid den idrottsvetenskapliga institutionen finns det även framgångsrik forskning kring områden som identitet, kultur, genus och etik.

Samverkan

Aktuell samverkan

Idrottsvetenskap bedriver en betydande samverkan inom verksamhetens utbildnings- och forskningsområden. Det gäller såväl med idrottsrörelsen, från nationell nivå i form av Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och olika specialidrottsförbund (idrotter) till distrikts- och föreningsnivå, som varierande sektorer av relevans för hälsoarbete. Samverkan i olika former med skolor och förskolor är också väl utvecklad. Vidare finns ett etablerat samarbete, både nationellt och internationellt, med olika universitet och högskolor och flera av idrottsvetenskapens forskare medverkar i nationella och internationella forskningsorgan.

Länkar

För information om institutionens personal och kompetens – klicka här.

För folder om Centrum för idrottsutveckling – klicka här.

Kontakt

Vid intresse att samverka med idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet kontakta Mats Glemne, antingen via telefon 0470-70 87 29 eller mail mats.glemne@lnu.se.

Personal