studenter studerar

Kriminologi

Kriminologi utgörs av ett uppfinningsrikt vetenskapligt hantverk som undersöker brottslighet utifrån olika perspektiv. Brottsligheten utgör ett högst varierande socialt fenomen och kriminologins studieobjekt är brett och omfattar allt från företeelser som våld i nära relationer, rädsla för brott, kriminalpolitik, brottsprevention över folkmord och poliskultur.

Kriminologins kunskap bygger på att ge en fördjupad och ingående bild av brottsligheten som går utöver vår vardagsförståelse därav och bäddar därmed för nya insikter och åtgärdar. Den kriminologiska kunskapen kommer till användning och tillämpas inom flera olika arbetslivsektorer såväl offentliga som privata.

Kriminologer arbetar fram perspektiv och metoder för att studera brottslighet inom huvudsakligen tre områden: hur brott definieras, varför brottlighet begås och samhällsreaktioner på lagöverträdelser. Inom dessa områden ingår även undersökningar av bland annat brottslighetens omfattning, utveckling och struktur. Kriminologin studerar även brottslighetens orsaker och försöker förstå vad och vilka faktorer och omständigheter som leder fram till brott.

Inom kriminologin studeras också reaktioner på brottsligheten. Kriminalpolitiken är central för att förstå brottsligheten och berör frågor kring hur vi reagerar på brottsligheten, vilka åtgärder som tas samt hur förebyggande insatser utformas. De olika insatser och åtgärder som utmynnar ur kriminalpolitiken är viktig för att vi ska förstå brottsligheten. Brottsprevention i såväl offentlig som privat regi utgör också viktiga forskningsområden inom kriminologin.

Utbildning

På Linnéuniversitetet kan du studera kriminologi som fristående kurs på kandidatnivå. Kurserna syftar till att ge dig goda teoretiska och metodologiska kunskaper som är efterfrågade på arbetsmarknaden och som du kan ha nytta av resten av livet. På kriminologiutbildningen får du bland annat lära dig att kritiskt granska och värdera forskning samt olika typer av samhällsrelevanta undersökningar. Du får även lära dig att själv samla in, sammanställa och analysera olika typer av data och information.

Arbete som kriminolog kan innebära att du ska tillämpa analytiska och metodologiska kunskaper för olika typer av uppdrag som utredningar och utvärderingar. Vår utbildning erbjuder dig goda möjligheter att utveckla färdigheter som behövs här, men även i andra typer av analysverksamhet. Väljer du att studera kriminologi vid Linnéuniversitetet blir du en del av en spännande och växande akademisk miljö med samhällsrelevans i fokus. Våra kurser bygger på att ligga nära aktuell forskning och hämtar intryck av den forskning som bedrivs av våra forskare inom ämnet kriminologi.

Vid institutionen för kriminologi och polisiärt arbete ges också polisprogrammet, funktionsinriktad polisutbildning och kurser i polisiärt arbete.

Forskning

Kriminologisk forskning bygger på att undersöka brottsligheten som ett socialt fenomen. Forskningsmässigt omfattas allt från frågor som rör skapandet av lagar, över frågor rörande överträdelser av lagar till reaktioner mot lagbrytare. Den kriminologiska forskningen på Linnéuniversitetet inriktar sig bl.a. mot skola, brott och brottsprevention. Även frågor rörande polisarbete och brottsprevention är viktiga forskningsområden. Vidare bedrivs forskning kring kriminologisk teoribildning och brottsprevention. Vår forskning berör också pedagogiska frågor rörande utformningen av högre utbildning i kriminologi. Reaktionerna på brott och brottslighet utgör också ett forskningsområde hos oss och då med särskilt fokus på politisk styrning och kriminalpolitik.

Läs mer om forskningen på institutionen för kriminologi och polisiärt och dess centrum för polisforskning och utveckling (CPU).

Personal