diskussion över ipads

Pedagogik, socialpedagogik och specialpedagogik

Är du intresserad av frågor om hur barn och vuxna lär sig samt utvecklas i vardagsliv, utbildning och arbetsliv? Då är pedagogik och specialpedagogik ett ämne för dig! Vi erbjuder flertalet utbildningsprogram och fristående kurser på såväl grund- som avancerad nivå.

Skolan befolkas inte enbart av lärare. Idag finns även andra yrkeskategorier som socialpedagoger, socionomer, bibliotekarier, genuspedagoger och skolledare i verksamheten.

I lagtexten står det att hänsyn ska tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges förutsättningar så att alla kan tillgodogöra sig utbildningar och samhällets möjligheter. Det förebyggande arbetet syftar till att skapa, utveckla och anpassa lärmiljöer så att alla barn och elever kan utvecklas så långt som möjligt. Ibland behövs extra anpassningar eller särskilt stöd under en kortare eller längre tid.

Oavsett vilka orsakerna är, är det viktigt att stärka inkluderingsprocesserna och reducera exkluderingsprocesserna – något specialpedagogiken bidra till.

Specialpedagogik har kopplingar till andra vetenskapliga discipliner än bara pedagogiken - exempelvis psykologi, medicin och sociologi, detta för att hantera den komplexitet som kännetecknar variationen av barns, ungas och vuxnas lärande- och livssituationer.

Uppdraget inom socialpedagogik är att främja människans interna tillväxt, medverkande, gemenskap och påverkande av andras bemötande och den egna omgivningen. Det kan ske inom utbildningen, arbetsgemenskapen eller i vardagen.

Socialpedagogiken vilar på de tre hörnstenarna teori, metod och det personliga instrumentet. Kunskapsområdet bygger på ett tvärvetenskapligt perspektiv från bland annat socialt arbete, psykologi, socialpsykologi, psykiatri och rättsvetenskap med basen i sociologi och pedagogik.

Utbildningar

Forskning i pedagogik

Pedagogik utvecklar ny kunskap om och för utbildning, fostran, undervisning, lärandeprocesser och kunskapsbildning. Det handlar om hur människor kommunicerar, formas och förändras i olika samhällsinstitutioner som förskola, skola, familj, högre utbildning, behandling och arbetsliv, men också genom framväxande digitala medier och nya praktiker utanför formell utbildning.

Pedagogik bidrar med förklaringar och förståelse för vad och hur människor lär sig, men också hur olika samhällsförändringar skapar nya förutsättningar för vilka värden, kunskaper och färdigheter som förs vidare. Härigenom bidrar pedagogik också med nödvändiga kunskaper för att styra, leda och utveckla pedagogiska verksamheter.

Samverkan

Samverkan med det omgivande samhället är för oss ett naturligt arbetssätt som leder till högre kvalitet i forskning och utbildning. Linnéuniversitetet ska vara ett kunskapsnav och stimulera regionens utveckling, utveckla metoder för problemlösning för att möta samhällets behov. Framstående forskning lägger grunden för all verksamhetsutveckling. Utmanande utbildningar är vårt främsta sätt att skapa samhällelig drivkraft och uppdragsutbildningar har en direkt roll som svar på samhällsutmaningar.

Läs mer om: samverkan med Linnéuniversitetet

Aktuellt

Personal