Polisiärt arbete

Är du intresserad av frågor som rör polisiärt arbete och trygghet? Du som är en vetgirig och nyfiken polis och vill läsa vidare för att utveckla dina kunskaper i polisiärt arbete – varmt välkommen att söka våra akademiska fortsättningskurser i polisiärt arbete! Våra kurser om trygghetsmätningar och surveyundersökningar är öppna för alla.

I kurserna får du utveckla ditt analytiska tänkande, lära dig att granska och bedöma, samla in och sammanställa relevant information samt självständigt genomföra mindre undersökningar och utvärderingar. Allt är relevanta färdigheter för poliser.

Polisiärt arbete är studiet av polisen och det polisiära arbetet. Våra kurser har en samhällsvetenskaplig inriktning vilket innebär att vi håller oss till traditionella samhällsvetenskapliga forskningsfrågor, metoder och teorier. Frågor vi intresserar oss för handlar om polisorganisationen, utbildningen, yrkesutövningen samt polisiära arbetsmetoder.

Akademiska studier i polisiärt arbete har i internationella sammanhang funnits i runt sextio år. Det finns alltså mycket att lära. I ett svenskt sammanhang är ämnet yngre men utvecklas snabbt. Som student i polisiärt arbete är du en del av en dynamisk forskningsmiljö som bedrivs i skärningspunkten mellan teori och praktik.

Kunskapen i akademiskt polisiärt arbete ger dig verktyg för att analysera det praktiska polisiära arbetet på ett systematiskt sätt. Vad är det vi gör och varför gör vi som vi gör? Våra kurser syftar till att du ska komplettera och fördjupa dina praktiska kunskaper och din vardagsförståelse av arbetet samt ge nya insikter i polisiärt arbete. Vi ser gärna att du har några, eller flera, års erfarenhet av praktiskt polisarbete eftersom kurserna i hög utsträckning bygger på att fördjupa dina egna erfarenheter och kunskaper.

Utbildning

På Linnéuniversitetet kan du läsa till en filosofie kandidatexamen i polisiärt arbete. Vi erbjuder två kurser. För dig som har polisexamen men inte har läst något annat samhällsvetenskapligt ämne, eller om du vill fräscha upp dina akademiska kunskaper rekommenderar vi Fördjupningskurs i polisiärt arbete I. För dig som har en polisexamen och tidigare har läst något samhällsvetenskapligt ämne om minst två terminer, eller Fördjupningskurs i polisiärt arbete I rekommenderar vi Fördjupningskurs i polisiärt arbete II. Efter dessa kurser kan du tillsammans med din polisexamen ansöka om en filosofie kandidatexamen i polisiärt arbete.

Vid institutionen för kriminologi och polisiärt arbete ges också polisprogrammet och kurser i kriminologi.

Forskning i polisvetenskap

Polisforskning på Linnéuniversitetet bedrivs i samverkan med såväl andra enheter på Linnéuniversitetet som med övriga lärosäten som bedriver polisutbildning och internationella samarbetspartners. Polisvetenskap ligger huvudsakligen inom de för polisverksamheten praktiska tillämpningarna av relevanta områden inom samhällsvetenskap och juridik, men också inom polisrelevanta områden inom organisationsteori och kriminologi.

Polisutbildningen vid Linnéuniversitetet har sin huvudsakliga verksamhetsbas inom polisiär grund- och vidareutbildning på uppdrag av Polismyndigheten. Huvudområdet Polisiärt arbete är förhållandevis ungt och varken professur eller forskarutbildning är knutet till detta i nuläget.

För närvarande bedrivs forskning framför allt inom kriminalpolitik, ungdomars relationer till polisen, förhörsteknik, rättsbistånd och praktiska färdigheter kopplat till stress. Polisutbildningen medverkar också i utvecklingsprojekt inom brottsförebyggande metod och samverkan, polisiära IT-applikationer samt nya metoder för vapenträning.

Personal