Böcker

Rättsvetenskap

Rättsvetenskap handlar om juridisk tillämpning, studier av rättsregler, tolkningen av dessa och deras samspel med samhället. Ämnet har starka kopplingar till ett antal andra ämnen som juridik, ekonomi, socialt arbete, kriminologi och polisiärt arbete. Under 2022 startade Linnéuniversitetet en satsning på att skapa Sveriges modernaste och mest spännande rättsvetenskapliga miljö. Forskningsresurserna är goda och planerna för nya utbildningar är stora, bland annat ett juridikprogram med start 2027. Redan till hösten 2024 startar Rättsvetarprogrammet, se information nedan.

Rättsvetenskapen är ett brett ämne som innefattar olika rättsområden och olika infallsvinklar för hur rätten kan studeras. En del av rättsvetenskapen fokuserar på rätten som en konfliktlösningsmetod där frågor som till exempel avtals giltighet eller tvister om äganderätt kan lösas genom tolkning av rättsregler.

Andra delar av rättsvetenskapen fokuserar på vilka konsekvenser rättsregler får för aktörer i samhället, till exempel hur avvägningen mellan företags ekonomiska rättigheter och fackliga organisationers rättigheter påverkar de fackliga organisationernas möjlighet att främja sina medlemmars intressen.

Stor satsning på rättsvetenskap

Det pågår en offensiv satsning inom rättsvetenskap och juridik hos oss på Linnéuniversitetet. Vi bygger nytt, utvecklar det som är gammalt och vant och i samverkan med externa aktörer vill vi bygga en komplett akademisk miljö. Är du intresserad av detta; som forskare, yrkesverksam jurist eller student; kontakta oss!

Linnéuniversitets satsning på rättsvetenskap görs med stöd av Kalmar kommun. Med bidraget från Kalmar och egna resurser ska Linnéuniversitetet bygga en livskraftig rättsvetenskaplig miljö som rymmer bland annat ett juristprogram om 270 hp.

Hållpunkter för satsningen

Viktiga hållpunkter under de närmaste åren är:

• Börja bygga forskningsmiljö med bas i Kalmar
• Erbjuda nya, kortare kurser i Kalmar med början 2023
• Ansöka om forskarutbildningsrättigheter
• Utveckla de juridiska inslagen i befintliga utbildningar som Socionomprogrammet, ekonomiutbildningar, Polisprogrammet
• Första antagning till Kandidatprogram i rättsvetenskap (180 hp, studieort Kalmar) 2024
• Ansöka om examensrätt juristexamen senast 2025
• Första antagning till Juristprogrammet (270 hp, studieort Kalmar) 2027

Det juridiska ämnet har under senare tid genomgått stora förändringar, bland annat under inflytande av internationell rätt, mänskliga rättigheter och internationella avtal.  Men det finns också en ökad medvetenhet om det lokala sammanhanget och lokala sedvanor och deras betydelse vid rättsliga problemlösningar. 

Linnéuniversitetet strävar efter att medverka till ett hållbart samhällsliv och en stark demokrati. I detta arbete har juridiken en given plats i utvecklingen, både vad gäller det allmännas åtaganden och ansvar, och det privata initiativets förutsättningar och värden. Det är väsentligt att rättstillämpningen är proaktiv och att den juridiska professionen har bred kompetens. I detta ser vi ett fokus på juridisk metod av olika slag och på olika nivåer.

Läs mer om miljön som vi bygger upp, de medarbetare som vi söker och tjänsternas innehåll.

Mer information

  • Har du frågor eller funderingar och vill veta mer om vårt arbete inom rättsvetenskap och juridik? Kontakta Sandra Rohdin, tf prefekt för institutionen för rättsvetenskap.
  • Läs mer om vår satsning i reportagen på sidan Fokus: Juridik.

Aktuellt

Hösten 2024 startar Rättsvetarprogrammet, läs mer om programmet här!

Utbildning

Programmen och kurserna i listorna nedan innehåller samtliga ämnet rättsvetenskap eller juridik i olika hög grad och ur olika aspekter.

De flesta som läser en kandidatfördjupning i rättsvetenskap gör så inom ramen för programmet för personal och arbetsliv där fokus ligger på det arbetsrättsliga området. En sådan kandidatexamen innebär en mer ingående kunskap i arbetsrätt än vad de flesta jurister har. Dessa personer är därför högt eftertraktade på arbetsmarknaden både på personalavdelningar vid olika typer av verksamheter och som specialister inom till exempel arbetsgivar- eller arbetstagarorganisationer.

Forskning

Juridik utövar stort inflytande över människors liv på flera olika sätt, men ofta är vi inte ens medvetna om i hur hög omfattning vi påverkas. Från den enskilda individens behov av ordning och reda i sitt liv, till hur nationalstaten ska organiseras och vidare till hur det globala samhällets behov av överstatliga regler bör uttryckas. Vårt rättssystem kan sägas innefatta regler som agerar styrande och konflikthanterande, men det tillhandahåller även en utjämnande fördelning av resurser och sociala skyddsnät.

Rättsvetenskap handlar om läran om vårt rättssystem och hur vi ska tillämpa de regler som benämns rättsregler. Den rättsvetenskapliga forskning som redan bedrivs här på Linnéuniversitetet kommer i en snar framtid att ytterligare utvecklas, vilket sker i nära samarbete med det omgivande samhället. Det är en viktig utgångspunkt i vårt arbete att all forskning vi bedriver har betydelse för, och når vidare ut i, samhället. Aktuell rättsvetenskaplig forskning av idag kräver ett tvärvetenskapligt arbetssätt, liksom samverkan såväl med praktisk juridisk kompetens inom regionen som i det omgivande samhället i stort.

Forskningssamarbete kommer således att vara ett prioriterat område där etablering av nationella och internationella nätverk inom olika tematiska profiler och projekt ska utvecklas, liksom samarbeten med myndigheter och företag. Redan idag förekommer samarbete med såväl nationella som internationella forskningsnätverk inom främst offentlig rätt och arbetsrätt. 

Den forskarutbildning inom det rättsvetenskapliga ämnet som är under uppbyggnad kommer att vara dynamisk, samhälleligt och vetenskapligt relevant, samt tillhandahålla forskarstuderande och gästforskare som bidrar till en kvalitativt hög vetenskaplig miljö.

Personal