Linnéuniversitetets byggnader i Kalmar

Rekrytering för framtiden – rättsvetenskap vid Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet har fått en unik möjlighet att skapa Sveriges modernaste och mest spännande rättsvetenskapliga miljö. Forskningsresurserna är goda och planerna för nya utbildningar är stora. På Linnéuniversitetet pågår nu ett offensivt rekryteringsarbete. Vi söker medarbetare som vill vara med och bygga nytt, utveckla gammalt och i samverkan med externa aktörer bygga en komplett akademisk miljö som gör avtryck såväl inom som utom universitetsvärlden.

Linnéuniversitets satsning på rättsvetenskap görs med stöd av Kalmar kommun. Med bidraget från kommunen och egna resurser ska vi bygga en livskraftig rättsvetenskaplig miljö som rymmer bland annat ett juristprogram om 270 hp.

Stora förändringar

Det juridiska ämnet har under senare tid genomgått stora förändringar, bland annat under inflytande av internationell rätt, mänskliga rättigheter och internationella avtal.  Men det finns också en ökad medvetenhet om det lokala sammanhanget och lokala sedvanor och deras betydelse vid rättsliga problemlösningar. 

Linnéuniversitetet strävar efter att medverka till ett hållbart samhällsliv och en stark demokrati. I detta arbete har juridiken en given plats i utvecklingen, vad gäller både det allmännas åtaganden och ansvar och det privata initiativets förutsättningar och värden. Det är väsentligt att rättstillämpningen är proaktiv och att den juridiska professionen har bred kompetens. I detta ser vi ett fokus på juridisk metod av olika slag och på olika nivåer.

Kompetenser från olika håll

Miljön ska ha en bred bas med kompetenser från olika håll och samarbeten över de traditionella rättsområdena. Det kan till exempel innebära att straffrätten innehåller moment av såväl processrätt som regler kring verkställighet och ersättning till brottsoffer. Affärsrätt kan innebära inte bara kontraktsrättsliga överväganden, utan skatterättsliga, miljörättsliga och arbetsrättsliga aspekter kan också behöva analyseras i såväl forskning som faktisk verksamhet.

Inom välfärdssamhället väcks också rättsliga frågor av olika slag – avtal inom ramen för offentlig upphandling, att ta tillvara det allmännas intressen och resurser i relation till enskilda personers intressen och behov.

Denna strategiska satsning sträcker sig över flera år och inkluderar en kontinuerlig rekrytering av engagerad och kompetent personal.

Tvärrättslig forsknings- och undervisningsmiljö

Linnéuniversitetet söker nu medarbetare som kan skapa en tvärrättslig forsknings- och undervisningsmiljö. Vi söker nya medarbetare i rättsvetenskap som är intresserade av att arbeta med flera inriktningar av juridiken, även om fokus ligger inom exempelvis förvaltningsrätt, civilrätt, straffrätt eller annat rättsområde.

Vi förväntar oss att många medarbetare kan arbeta med internationell rätt likaväl som inhemsk rätt och EU-rätt. Vi hoppas att du ska vilja arbeta i nära samarbete med aktörer utanför akademin, verksamma i och omkring Kalmar.

Vi ser vår rättsvetenskapliga miljö som en del av det glokala samhället. Det kommer att innebära en strävan efter en högt driven specialisering likaväl som en bred bas i metod, analys och teori. Internationella nätverk ska etableras och vi sätter stort värde på medarbetare som har förmåga att institutionalisera sina personliga kontakter.

Forskning och undervisning

Flera av våra tjänster kommer att innehålla en extra stor andel forskning under de första åren. Många av medarbetarna kommer arbeta med och leda utvecklingen av den akademiska miljön, samla forskargrupper och skriva gemensamma ansökningar.

Medarbetare behöver också arbeta med utvecklingen av nya utbildningar, både program och kurser, och av utbildningsmiljöer som helhet. Vi skapar ett nytt kollegium och för detta behöver vi rekrytera lagspelare och ledare, som kan samla kollegor och har god förmåga att samverka såväl inom som utom akademin.

Utveckla profilområden och samarbete

Ett spännande arbetsområde för kollegiet blir att prioritera och utveckla profilområden som ger nationell särprägel och internationell attraktivitet. Även pedagogiskt sätter Linnéuniversitetet målet högt. Studentmiljön ska utvecklas till att vara Sveriges mest lockande. För att nå dit måste vi skapa en arbetsmiljö för både medarbetare och studenter som är mycket god. En miljö där människor ser varandra, har inflytande och har ett hållbart student- och arbetsliv.

Hållpunkter för satsningen

Viktiga hållpunkter under de närmaste åren är:

• Börja bygga forskningsmiljö med bas i Kalmar
• Erbjuda nya, kortare kurser i Kalmar med början 2023
• Ansöka om forskarutbildningsrättigheter
• Utveckla de juridiska inslagen i befintliga utbildningar som Socionomprogrammet, ekonomiutbildningar, Polisprogrammet
• Första antagning till Kandidatprogram i rättsvetenskap (180 hp, studieort Kalmar) 2024
• Ansöka om examensrätt juristexamen senast 2025
• Första antagning till Juristprogrammet (270 hp, studieort Kalmar) 2027

Miljön som helhet kommer att bygga upp långsiktiga relationer med näringsliv och offentlig sektor i Kalmar och i sydöstra Sverige. Inom Linnéuniversitetet behöver miljön maximera nyttan av närheten till exempelvis kunskapsmiljöer som En ifrågasatt demokrati och Utbildning i förändring, forskargrupper som Centrum för polisforskning och utveckling, samt utvecklingsgrupper som Rektorsprogrammet och Centrum för ledarskap i Småland.

Den rättsvetenskapliga miljön ska vara aktiv i tvärvetenskapliga samarbeten inom Linnéuniversitetet. För att kollegiet ska kunna innehålla doktorander fram tills vi kan anta våra egna, skapar vi långsiktiga samarbeten med andra lärosäten. Målsättningen är att möjligheter till meritering genom handledning ska vara god.

Det är viktigt att du är villig att delta i att bygga upp såväl forsknings- som undervisningsmiljöer och att du deltar i arbetet med att skapa ett nytt juristprogram med inriktning mot utveckling och mot framtiden.

I samklang med regionen

Rättsvetenskapen har ett viktigt profileringsarbete framför sig, där det bland annat handlar om att mejsla ut de områden där vi vill utveckla en särskilt djup expertis. Detta arbete bör ske i samklang med Linnéregionens utveckling. Linnéregionen ser till exempel fram emot ett antal nya myndighetsetableringar. Viktiga inslag i både geografin och näringslivet är skog, land, sjö och hav. Kalmar kommun ser en återflyttning av företags huvudkontor som för med sig nya kompetensbehov. Digitaliseringen bär med sig en rad förändringar av det juridiska fältets arbetssätt.

När utvecklingen av miljön nu startar har Linnéuniversitetet 12 rättsvetare anställda vid tre olika institutioner. De två fakulteter som rymmer dessa institutioner har fått rektorsuppdrag att ansöka om att bilda institut. Ett institut har högre status och krav än ett centrum. Bland annat stor extern finansiering, fler medarbetare, starkare externt intresse och kan ha en starkare organisation för ledning och styrning. Institutet ska samla forsknings- och uppdragsverksamhet och skapa en stark koppling till grundutbildningar, vara intäktsdrivande genom uppdragsverksamhet och skapa ökad synlighet.

Rådgivande grupp

Sedan våren 2022 har rättsvetenskapen ett advisory board (rådgivande grupp) med medlemmar från akademin, myndigheter och näringsliv som bidrar i utvecklingsarbetet. Utöver denna grupp kommer mer tillfälliga referensgrupper att bildas för att delta i utvecklingen av enskilda delar av satsningen och i olika arbetsgrupper.

Advisory board

 • Christina Ramberg, professor, Stockholms universitet
 • Henrik Elfving, chefsrådman, Kalmar tingsrätt
 • Ulrika Herbst, f d regionpolischef
 • Mattias Johansson, chefsjurist, Södra
 • Andreas Öhlin, advokat, Advokatfirman Glimstedt

Mål 2025 och vision 2030

Den rättsvetenskapliga miljön ska bidra till att uppfylla universitetets mål för 2021–2025:

 • Linnéuniversitetet bidrar med kunskapsbaserade lösningar på globala samhällsutmaningar genom ett systematiskt och synliggjort hållbarhetsarbete i alla delar av verksamheten.
 • Linnéuniversitetet är ett attraktivt lärosäte och arbetsplats som präglas av aktivt och inkluderande medarbetarskap och ledarskap med förutsättningar för ett gemensamt och lärande arbetssätt med respekt, tillit och engagemang.
 • Linnéuniversitetet ger studenterna de bästa förutsättningarna för att, oberoende av utgångsläge, göra en framgångsrik utvecklingsresa som gör dem rustade att bidra till att möta samhällsutmaningar.
 • Linnéuniversitetets arbete med kunskapsmiljöer förstärker värdet av akademiska discipliners utbildning, forskning och samverkan.
 • Linnéuniversitetets verksamhet och kultur är nyskapande, väl kända och bidrar med avgörande utvecklingskraft.

Målen för 2021–2025 är framtagna för att Linnéuniveritetet ska nå sin vision 2030:

 • Linnéuniversitetet är en del av samhället. Vi vill verka i öppenhet för akademisk utveckling och göra avtryck. Vi vill ta ansvar för att utveckla vår breda och djupa kompetens och skapa en bättre framtid för individer och den värld vi delar. I en akademisk tradition vill vi fokusera på hur nyfiken kunskapsbildning skapar nytta i nära samarbeten, då vi sätter kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Mer information