Studenter läser tillsammans

Sociologi

Sociologi är både ett hantverk och ett tankesystem. Inom ämnet studeras mänskliga relationer och samhälleliga processer av olika slag. Sociologins studieområden är alltså mycket varierande – allt från kärlek mellan människor, kriminalitet och maktrelationer till krig mellan länder, migration och ojämlikhet är sociologiska studieobjekt.

Sociologin lägger särskild tonvikt vid att förklara och förstå mänskliga handlingar och de kulturella och sociala skeenden och konsekvenser som uppstår när människor möts. Dessa fenomen kan studeras på individ-, organisations-, samhälls- och global nivå.

För att genomföra studier har sociologer olika metoder till sin hjälp. Allt från etnografiska observationer, intervjuer och dokumentstudier till enkätundersökningar, experiment och analys av så kallad "big data" är metoder för att samla in information och få kunskap om det fenomen som ska studeras.

Den sociologiska kunskapen ifrågasätter vår vardagsförståelse och ger nya insikter för att arbeta med samhällsproblem.

Sociologi är ett av tre ämnen som finns på institutionen för samhällsstudier. De andra två är freds- och utvecklingsstudier och genusvetenskap.

Utbildning

På Linnéuniversitetet kan du studera sociologi både som fristående kurser och inom ramen för program. Våra kurser och program sträcker sig från grundnivå till avancerad nivå och vi har även forskarutbildning inom ämnet.

Under din utbildning i sociologi får du bland annat lära dig att granska och värdera studier och undersökningar samt att själv samla in, sammanställa och analysera information. Detta är färdigheter som efterfrågas inom många sektorer på arbetsmarknaden.

Sociologer har därför kompetens att arbeta med utvärderingsprojekt eller leda utrednings- och analysverksamhet inom både offentlig och privat sektor. Vidare arbetar sociologer ofta med projektledning, granskningsuppdrag och organisationsutveckling – arbetsuppgifter som fordrar metodologisk såväl som analytisk kompetens.

Väljer du att studera sociologi vid Linnéuniversitetet blir du en del av en spännande akademisk miljö. Våra utbildningar inspireras av och är nära kopplade till den forskning som bedrivs inom ämnet vid institutionen för samhällsstudier.

Forskning i sociologi

Den sociologiska forskning som bedrivs vid institutionen för samhällsstudier återspeglar ämnets bredd. Vi arbetar med kvalitativa etnografiska projekt såväl som kvantitativt orienterade enkät- och experimentstudier.

Våra forskningsområden berör bland annat högre utbildning, arbetsliv och arbetsmarknad, ålder och livslopp, hållbar utveckling, migrations- och integrationsfrågor, skola och utbildning samt ungdom och hälsa.

Aktuellt

Personal

Personal inom sociologi