studenter

Statsvetenskap

Statsvetenskap på Linnéuniversitetet behandlar kärnfrågor om hur olika samhällen styrs och hur makten är fördelad. Dagens värld präglas av många utmaningar och förändringsprocesser. Inom många stater utmanas etablerade politiska partier och i vissa fall även det demokratiska systemet. Det europeiska samarbetet står inför en oviss framtid och ökad splittring bland medlemsstaterna. På ett globalt plan finns det stora ödesfrågor såsom global uppvärmning, flyktingkriser och terrorism. Det här är några exempel på problematiker som står i centrum för statsvetenskapliga analyser.

Politiska system och aktörer kan identifieras på en rad olika nivåer och arenor – från det lokala till det globala – och statsvetare studerar i enlighet med detta politiska processer som äger rum i kommuner likväl som i internationella organisationer. Politik har en rad olika dimensioner och dessa avspeglas i statsvetenskapens olika subdiscipliner. Inom politisk teori är det politiska idéer, begrepp och ideologier som står i fokus. Inom komparativ politik jämförs politiska system i olika länder, politiskt beteende, opinion och partier. Förvaltningspolitiken studerar den offentliga förvaltningens uppbyggnad och hur denna styrs och kontrolleras. Inom internationell politik är det relationer mellan stater och andra aktörer på den globala arenan, och vilken typ av ordning som råder där, som står i fokus.

Utbildning

På Linnéuniversitetet erbjuds ett brett utbud av kurser i statsvetenskap och här finns det möjlighet att fördjupa sig i ämnen som europeisk politik, korruption och mänskliga rättigheter. De flesta av våra kurser kan läsas både fristående och som del av program. Institutionen för statsvetenskap erbjuder flera egna program och en möjlighet att profilera sig utifrån egna intressen. Kurser i statsvetenskap ingår också i en rad program som ges på andra institutioner.

För dig som vill läsa grundkurser motsvarande Statsvetenskap I
1-30 hp gäller följande:

1SK122, Politiska idéer, 7,5 hp
1SK127, Svensk politik och förvaltning, 7,5 hp
1SK128, Komparativ politik, 7,5 hp
1SK125, Internationell politik, 7,5 hp

Samtliga dessa kurser ges höstterminer i både Växjö och Kalmar.

För dig som vill läsa fortsättningskurs motsvarande Statsvetenskap II
31-60 hp gäller följande:

1SK208, Representativ demokrati i politiska system, 7,5 hp
7,5 hp valbar kurs, se nedan*
1SK207, Samhällsvetenskapliga metoder, 7,5 hp
1SK209, Självständigt arbete, 7,5 hp

Alla kurser utom de valbara ges vårterminer i både Växjö och Kalmar.

* Valbara kurser:

1SK203 Challenges of Democracy, ges i Växjö
1SK204 Nationalstaten och politikens internationalisering, ges i Kalmar
1SK205 Diktaturer, ges i Växjö

För dig som vill läsa kandidatkurs motsvarande Statsvetenskap III
61-90 hp gäller följande:

2SK301, Statsvetenskaplig analys, 7,5 hp
2SK302, Samhällsvetenskapliga metoder II, 7,5 hp
2SK31E, Examensarbete – självständigt arbete, 15 hp

Samtliga dessa kurser ges höstterminer i Växjö och vårterminer i Kalmar.

Forskning i statsvetenskap

Statsvetenskap är det vetenskapliga studiet av politik. Den statsvetenskapliga forskningen på Linnéuniversitetet fokuserar på den representativa demokratiska kedjan från medborgare via politiska makthavare till beslutens resultat, genom studier av politiskt beteende, partier, parlament, korruption och EU. Institutionen för statsvetenskap centrerar denna forskning kring tre forskningsmiljöer: Linnaeus University Research Group on Political Behavior, Opinion and Parties (LNU-POP), Europaforskning och Governance, Ethics, and Corruption (GEC).

Aktuellt

Personal