Fortbildning för förskolechefer - pedagogiskt ledarskap i förskolan

Fortbildning för förskolechefer inriktas mot styrnings- och ledarskapsfrågor så att förskolecheferna ges förutsättningar att utveckla sitt pedagogiska ledarskap.
Vid Linnéuniversitetet kan du delta i fortbildning om förskolechefers pedagogiska ledarskap. Fortbildningen uppmärksammar viktiga aspekter av ledarskapet i förskolan.

Om utbildningen

  • Förskolechefens ansvar utifrån skollag, läroplan och andra relevanta författningar, samt de rättsregler i övrigt som är mest relevanta för förskolans verksamhet.
  • Pedagogiskt ledarskap i förskolan utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
  • Att på vetenskaplig grund organisera och leda systematiskt kvalitetsarbete med utgångspunkt och tillämpningar i förskolans praktik.
  • Att organisera och leda kollegialt lärande och verksamhetsutveckling i förskolan.
  • För att främja ett kollegialt lärande och ge ytterligare förutsättningar för förankring av utvecklingsarbetet ges förskolechefer under utbildningen möjlighet att vid ett tillfälle inbjuda medarbetare som har nyckelroller i den egna skolans utvecklingsarbete för barnens kunskapsutveckling.
  • Fortbildningen omfattar fyra kursträffar om vardera två dagar. Utöver dessa kommer deltagarna att träffas vid tre tillfällen i en mindre gruppering med handledare.
  • Fortbildningen riktar sig till förskolechefer som har arbetat som förskolechef i minst ett år på halvtid (eller minst tjugofem procent under två år). Det finns inga krav på tidigare akademiska studier eller andra förkunskaper. Biträdande förskolechefer får inte gå utbildningen.
  • Anmälningsperiod: 17/9-1/11

Internatförlagda kursträffar

Kursen omfattar fyra kursträffar där varje kursträff innehåller ett område som anknyter till målen för kursen.

Kursträff 1: 16-17 januari 2019 (2 dagar) på Teleborgs slott.
Lagstiftning och övriga styrdokument med fokus på förskolan och förskolechefens ansvar. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, förskollärarens ansvar, sekretess. Vad innebär dessa för ledarskapet av förskolans verksamhet. Kommunikation som ett verktyg för lärande och utveckling av verksamheten.

Kursträff 2: 12-13 mars 2019
Förskolans systematiska kvalitetsarbete ur ett styrningsperspektiv. Begrepp som undervisning, bedömning och utveckling analyseras för att förstå, analysera och förbättra verksamheten.

Kursträff 3: 3-4 september 2019
Leda pedagogisk verksamhet. Kollegialt lärande, samverkansformer internt och externt samt förmåga att stödja och utmana personalens förmågor. Kommunikation som ett verktyg för lärande och utveckling av verksamheten.

Kursträff 4: 12-13 november 2019
Här diskuteras den skriftliga examinationsuppgiften i mindre grupper i förhållande till det pedagogiska ledarskapet och förskolans arbetsprocesser. Att skapa en organisation som i samverkan analyserar verksamhetens innehåll och arbetsmetoder i relation till barns utveckling och lärande, och utifrån detta genomför förbättringsåtgärder.