Förskolebarn sitter i ring på golvet

Juridik i förskolan: Fortbildning för rektorer, 7,5 hp

Är du rektor, biträdande rektor eller har motsvarande funktion i förskolan och vill lära dig mer om förskolans juridik? I den här kursen fördjupar du dina kunskaper om förskolans styrning och rättsliga regleringar. Utbildningen ligger på grundläggande nivå och kräver inga tidigare studier inom det juridiska området.

Då vi inte har fyllt platserna kommer vi inte att ge kursen till hösten 2024, förhoppningsvis kommer en ny möjlighet att anmäla sig till 2025 då kursen planeras att genomföras på uppdrag av Skolverket igen.

Utbildningens innehåll

I utbildningen behandlas bland annat frågor om tillsyn och kvalitetsgranskning, barns inflytande, systematiskt kvalitetsarbete, rektors ansvar för den inre organisationen, diskriminering och kränkande behandling samt samarbete med föräldrar och vårdnadshavare. Härutöver behandlas även reglering om barns rättigheter tillsammans med förvaltningsrättsliga principer såsom offentlighet och sekretess. Även arbetsrättsliga perspektiv kommer att behandlas. Utbildningen ger möjlighet till interventioner i form av förbättringsarbete i den egna verksamheten.

Genomförande och kostnader

Studierna omfattar 7,5 hp på grundläggande nivå och bedrivs på ungefär 15 procent av en heltid under ett år. Utbildningen sker i form av internatsförlagda utbildningsdagar, utbildning via Zoom, eget arbete på hemmaplan och inläsning av litteratur.

I kursen används lärplattformen Moodle.

Kurskostnaden finansieras av Skolverket. För huvudmannen tillkommer kostnad för deltagarens litteratur, kostnad för kost och logi samt resor till och från internat. Kostnaden för internaten (kost och logi) är ca 4500 kr (exkl. moms).

Kontaktpersoner