Bygge Wälludden

Byggteknik

Byggteknik är ett mycket brett teknikområde. Det handlar om kunskap som behövs för att kunna bygga upp det mesta av vad du ser i den fysiska miljön i samhället: byggnader, broar, vägar och järnvägar, men också många saker som inte syns men är nödvändiga för samhället, såsom grundläggning och VA-system.

Idag byggs det allt fler och allt mer utmanande och spännande byggnadsverk runt omkring oss. Det kan handla om höga och smala byggnader, eller om konstruktioner med lång spännvidd. Detta är en utveckling som kommer att fortsätta framöver. Parallellt med den ställs allt högre krav på långsiktig hållbarhet, inte bara på nya byggnader utan även på det befintliga beståndet.

Ämnet byggteknik handlar om design, konstruktion, produktion och underhåll av byggnader, broar, vägar och järnvägar, liksom av annan infrastruktur i vår byggda miljö. För att lyckas i framtiden måste konstruktörer ha en djup förståelse för möjligheterna och begränsningarna hos olika material, byggelement och system.

Det krävs kunskap om avancerade teorier för analys, men även en förståelse för deras praktiska tillämpningar, för att kunna forma en hållbar framtid i samverkan med intressenterna inom byggsektorn. Inom branschen finns det goda karriärmöjligheter och mycket bra utsikter till jobb, till exempel som ingenjör eller projektledare inom byggindustrin eller på myndigheter som arbetar med byggnadsfrågor.

Institutionen för byggteknik ger utbildningsprogram på grundnivå (byggteknik och byggnadsutformning) och avancerad nivå (hållbar konstruktionsteknik). Vi forskar och handleder doktorander i byggteknik, ofta i samverkan med affärspartner och offentliga organisationer.

Vår forskning inom området träbyggnadsteknik är internationellt erkänd. Förutom den bedriver medarbetarna vid institutionen forskning inom beräkningsmekanik, konstruktionsteknik, byggnadsfysik och livscykelanalys.

Vår uppgift är att utbilda nästa generations byggnadsingenjörer för att föra ut vetenskapliga och tekniska innovationer i Sverige och världen.

Se lediga tjänster att söka vid Linnéuniversitetet

Forskning i byggteknik

Forskningen vid institutionen för byggteknik sker inom områdena träbyggnadsteknik, betongkonstruktioner, byggnadsfysik, historiska konstruktioner, livscykelanalys och andra närliggande områden. Forskarna har genom åren varit särskilt aktiva inom området konstruktion av moderna träbyggnader och därtill hörande forskningsfrågor, för att skapa ett bredare och mer effektivt användande av trä i byggkonstruktioner. Därför bedrivs en stor del av forskningen inom just detta område, ofta i nära samverkan med affärspartner och offentliga organisationer.

Ett gemensamt mål för forskningen vid institutionen är att utveckla verktyg för förutsägelser, att användas för ingenjörsmässiga tillämpningar. För detta ändamål använder vi experimentella, analytiska och numeriska metoder (till exempel finita element-metoden) för att skapa ny kunskap inom forskningsområdena ovan.

Experiment genomförs i vårt stora och välutrustade laboratorium. Där finns utrustning för mekanisk provning och karakterisering av material och konstruktioner av olika storlekar.

Utbildning

Inom ämnet byggteknik ger vi tre program.

  • Högskoleingenjörsprogrammet ger kunskap om hur man bygger bostäder, kontorshus, vägar och mycket annat.
  • Byggnadsutformning innehåller en blandning av kurser inom teknik och arkitektur.
  • Masterprogrammet fördjupar kunskaper om olika material, beräkningsmetoder, byggelement och system, både teoretiskt och praktiskt.

Vi erbjuder även forskarutbildning i byggteknik för såväl doktorander som industridoktorander.

Inom programmet Expertkompetens för hållbart träbyggande utvecklar och ger vi kurser för yrkesverksamma i nära samarbete med branschen.

Samverkan

Samverkan inom byggteknik är en viktig del i såväl utbildning som forskning. Den stärker både lärare och forskare inom ämnet, men också våra externa partner.

Det finns ständiga behov av extern medverkan i våra utbildningar genom till exempel gästföreläsningar, praktik, projekt- och/eller examensarbeten. Vi utvecklar och ger också kurser i nära samarbete med yrkesverksamma och bidrar på så sätt till det livslånga lärandet.

Inom forskningen har vi väl etablerad samverkan med företag och kommuner i regionen, liksom internationellt samarbete med lärosäten och forskningsnätverk i hela världen. Samtidigt letar vi kontinuerligt efter nya samarbetspartner. Idéer för gemensamma forskningsprojekt kan komma antingen från externa partner eller från våra forskare och kan leda till gemensam forskning och utveckling.

Vill du veta mer om vilka samverkansmöjligheter som finns är du välkommen att kontakta oss.

Byggtekniks laboratorium

Institutionen för byggteknik driver ett toppmodernt laboratorium med avancerad och unik utrustning för att undersöka materialparametrar och prova konstruktiva komponenter. Experiment är en viktig del av institutionen forskning men används också inom utbildningen. Utrustningen möjliggör studier för att utvärdera och kvantifiera beteendet hos material och konstruktionsdelar i olika skalor, från enstaka millimeter till meter.

Utöver möjligheten att mekaniskt testa provkroppar under olika klimatförutsättningar finns utrustning för att geometriskt klassificera objekt med olika mätningsmetoder, som laserskanning och andra optiska mätsystem. Relationen mellan kraft och deformation eller spänning och töjning är kvantiteter som mäts med mekaniska provningar av material och konstruktionsdelar. Last- och töjningsgrad, olika klimatförhållanden och lastcykler är exempel på faktorer som påverkar dessa relationer och som därför tas hänsyn till genom mätning och vid utvärdering av resultat.

Aktuellt

Personal

Personal