koder och grafik

Datavetenskap

Datavetenskap är ett brett ämne. Det sträcker sig ända från de teoretiska principer som ligger till grund för datorer till hur man skapar tillämpningar med hjälp av de allra senaste teknikerna.

Traditionellt har ämnet tre huvudområden: arkitektur (hur man designar datorer och får dem att fungera ihop med program), programvara (hur man instruerar datorer), samt teori (med anknytning främst till matematik).

Bland delområdena återfinns bland annat datorkommunikation, programspråk, operativsystem, databasteknik, system- och programkonstruktion, artificiell intelligens, nätverk, datasäkerhet, datorgrafik och numerisk analys.

Vad gör datavetare?

Eftersom datavetenskap är brett finns det ingen entydig definition av en datavetare. Generellt kan man säga att datavetare utreder, konstruerar, utvecklar och underhåller allt från mindre program till större datasystem. Det kan röra sig om fristående program, men även om programvara som är en del i datorer, apparater etc och som tillför dem egenskaper och funktionalitet. En datavetare kan även vara inriktad mer på själva maskinvaran, som IT-tekniker eller systemadministratör, eller arbeta med support, utbildning med mera.

Av naturliga skäl arbetar datavetare främst inom IT-företag av olika slag. Eftersom datorer används i alla yrken och branscher är emellertid datavetarna på grund av sin kompetens efterfrågade inom alla typer av företag, som anställda eller konsulter.

Utbildning

 

Forskning i datavetenskap

Forskningen inom datavetenskap riktar in sig mot teknik för att bygga smartare mjukvarusystem. Aktiviteterna bedrivs i huvudsak inom fyra forskningsområden med flera beröringspunkter.

  1. Cyber-fysikaliska system
  2. Informations- och mjukvaruvisualisering
  3. Självanpassande mjukvarusystem
  4. Mjukvaruteknologier

Inom ämnet datavetenskap återfinns även Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications, DISA, som är Linnéuniversitetets spetsforskningsmiljö som arbetar med insamling, analys och nyttogörande av stora datamängder.

Samverkan

Samverkan inom datavetenskap är en viktig del i såväl utbildning som forskning och stärker både lärare och forskare inom ämnet men också våra externa partners. Det finns ständiga behov av extern medverkan i våra utbildningar genom till exempel gästföreläsningar, fallstudier, projekt- och/eller examensarbeten. Vi utvecklar och ger också kurser i nära samarbete med yrkesverksamma och bidrar på så sätt till det livslånga lärandet.

Inom forskningen letar vi kontinuerligt efter nya samarbetspartners, idéer för gemensamma forskningsprojekt kan antingen komma från er som externa partner eller från våra forskare och kan leda till gemensam forskning och utveckling.

Vi står även bakom Stora IT-kompetenspriset, som delas ut till ett företag eller en organisation som arbetat engagerat med kompetensutveckling av personalen och samverkat med IT-relaterade utbildningar.

Vill du veta mer om vilka samverkansmöjligheter som finns är du välkommen att kontakta oss på datait@lnu.se som kan guida dig rätt.

Du kan också prenumerera på vårt nyhetsbrev: Nyhetsbrev Data/IT

Aktuellt

Personal

Personal datavetenskap