Näringslivsföreläsning, informatik

Informatik

Informatik är i huvudsak en tillämpad disciplin och har design och bruk av digital teknik som sitt studieområde.

Vi utvecklar kunskap i individuella, organisatoriska och samhälleliga sammanhang om hur människor designar och brukar digital teknik, till exempel datorer, mobiltelefoner, internet och tillhörande applikationer och system.

Samspel mellan människor, teknik och organisation är centralt. Relationer mellan människor och digital teknik förändras som en konsekvens av teknikutveckling. Denna utveckling har också konsekvenser för organisering av arbetsprocesser och människors vardagsliv. Grundtanken är att de digitala produkter som utvecklas och implementeras ska passa in i sina sammanhang, vara lätta att använda och stödja människor i deras uppgifter. Därför antas ofta ett systemperspektiv vid studier av hur information används, hur digital teknik används för kommunikation och samarbete, och hur digital teknik används för att stödja arbetsprocesser och informationsutbyte.

Andra benämningar som används på likvärdiga institutioner i Sverige är Informationssystem och Data- och systemvetenskap.

Institutionen för informatik är en av nio institutioner som tillhör fakulteten för teknik (FTK). Institutionen består av ca 30 medarbetare och har verksamhet på två campus – Kalmar och Växjö. Institutionens medarbetare är delaktiga i Kunskapsmiljö Linné: Digitala transformationer och i Kunskapsmiljö Linné: Hållbar hälsa.

Aktuellt

Utbildning

Vi har sex utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå. Flera av utbildningarna bedrivs på distans såväl nationellt som internationellt. Tre av programmen är på kandidatnivå och tre på avancerad nivå. Vi har även fristående kurser och kurser i samarbete med andra fakulteter, såsom inom Masterprogram i eHälsa och i Masterprogram inom utbildningsteknologi (EdTech). Utbildningarna bedrivs i Kalmar och Växjö.

Forskning i informatik

Vårt mål är att vara en innovativ akademisk kunskapsskapande miljö inom Linnéuniversitetet/ FTK som engagerar sig, tillsammans med samhälleliga och industriella aktörer, för ansvarsfull digitalisering för ett hållbart och humant samhälle. Inom vårt ämne bedrivs forskning inom olika överlappande områden: systemtänkande, digital affärsinnovation och interaktionsdesign. Det gemensamma för forskningen är studier av digital teknik i sociala sammanhang, dvs individers IT-användning i privata, organisatoriska och samhälleliga sammanhang. Studierna är ofta ur ett designperspektiv, det vill säga hur system och användning kan utvecklas för att, i sin tur, utveckla och förbättra verksamheter. I våra forskningsaktiviteter ingår också ett forskarutbildningsprogram.

Samverkan

Av vikt för informatiks verksamhet är att den har relevans för omgivande samhälle. Institutionen har utvecklat ett stort företagsnätverk, dels genom verksamhetsförlagda projekt i alla våra kandidatutbildningar, dels genom samarbetspartners i olika forskningsprojekt. Vi har också ett väl etablerat samarbete med Södra Skogsägarna, Interior Cluster Sweden, HL Design samt eHealth Arena i Kalmar.

Vårt internationella engagemang är stort, bland annat genom våra distansutbildningar på avancerad nivå samt genom kontakter och samarbeten inom forskning och akademiska uppdrag.

Personal

Personal informatik