Näringslivsföreläsning, informatik

Informatik

Informatik är i huvudsak en tillämpad disciplin och har design och bruk av informationsteknologi som sitt studieområde.

Vi utvecklar kunskap i individuella, organisatoriska och samhälleliga sammanhang om hur människor designar och brukar informationsteknologi (eller digital teknologi), till exempel datorer, mobiltelefoner, internet och tillhörande applikationer och system.

Samspel mellan människor, teknik och organisation är centralt. Relationer mellan människor och informationsteknik förändras som en konsekvens av teknikutveckling. Denna utveckling har också konsekvenser för organisering av arbetsprocesser och människors vardagsliv. Grundtanken är att de digitala produkter som utvecklas och implementeras ska passa in i sina sammanhang, vara lätta att använda och stödja människor i deras uppgifter. Därför antas ofta ett designperspektiv vid studier av hur information används, hur informations- och kommunikationsteknik (IKT) används för kommunikation och samarbete, och hur IKT används för att stödja arbetsprocesser och informationsutbyte.

Andra benämningar som används på likvärdiga institutioner i Sverige är Informationssystem och Data- och systemvetenskap.

Institutionen för informatik är en av tio institutioner som tillhör fakulteten för teknik. Institutionen består av ca 30 medarbetare och har verksamhet på tre orter – Kalmar, Växjö och Ljungby.

Aktuellt

Utbildning

Vi har sju utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå. Flera av utbildningarna bedrivs på distans såväl nationellt som internationellt. Tre av programmen är på kandidatnivå och fyra på avancerad nivå. Vi har även fristående kurser inom området e-hälsa i samarbete med andra fakulteter. Utbildningarna bedrivs i Kalmar, Växjö och Ljungby.

Forskning i informatik

I ämnet informatik bedrivs forskning inom olika områden som är överlappande: digitala affärsmodeller, information management, design av interaktiva artefakter och tjänster, e-lärande, e-hälsa och utvärdering. Det gemensamma för forskningen är studier av IKT-användning ur ett designperspektiv, det vill säga hur system och användning kan utvecklas för att, i sin tur, utveckla och förbättra verksamheter. I våra forskningsaktiviteter ingår också ett forskarutbildningsprogram.

Samverkan

Av vikt för verksamheten är att den har relevans för omgivande samhälle. Institutionen har utvecklat ett stort företagsnätverk, dels genom samarbetet med Centrum för Informationslogistik (CIL) i Ljungby, dels genom verksamhetsförlagda projekt i alla våra kandidatutbildningar. Vi har också ett väl etablerat samarbete med eHälsoinstitutet i Kalmar.

Ämnet är även en del av forskarplattformen Linnaeus Evaluation Research och forsknings- och samverkansprojektet Information Engineering Center (IEC).

Vårt internationella engagemang är stort, bland annat genom våra distansutbildningar samt genom kontakter och samarbeten inom forskning och akademiska uppdrag.

Personal

Personal informatik