studenter räknar

Matematik

Linnéuniversitetet har en lång tradition inom matematik. Du kan läsa till en kandidat-, civilingenjörs- eller masterexamen och vi bedriver även forskning i matematik på hög internationell nivå.

Matematiken är en av de äldsta vetenskaperna och utgör en viktig grund för många andra ämnen. Kanske speciellt för fysik, kemi och astronomi, men även för ämnen som statistik, ekonomi och teknik.

Till skillnad från naturvetenskapen är matematiken abstrakt. Den är inte bunden till konkreta och specifika observationer och problem, utan kan tillämpas generellt. På så vis blir den ett verktyg för att såväl formulera som lösa problem inom många områden. Därför är kurser i analys och algebra en bas för all naturvetenskaplig och teknisk utbildning världen över, och även en bas för studier i ekonomi.

På institutionen för matematik vid Linnéuniversitetet kan du studera både matematik, matematikdidaktik och matematisk statistik. Du kan fördjupa dina kunskaper ända fram till en masterexamen i matematik eller tillämpad matematik. Totalt är vi ett 50-tal personer som arbetar inom matematikämnena, främst i Växjö.

Mer information om ämnet matematikdidaktik, läran om undervisning och inlärning i matematik, finns på matematikdidaktikens webbsida.

Utbildning

Forskning i matematik

Forskningen inom matematik berör både teoretisk (ren) matematik och tillämpad matematik. Inom ren matematik sker forskning speciellt inom p-adisk analys och dynamiska system, komplex analys, funktionalanalys, mikrolokal analys, stokastisk analys och tidsfrekvensanalys.

Forskningen inom tillämpad matematik tillägnas speciellt matematisk modellering inom naturvetenskap och samhällsvetenskap, ingenjörsvetenskap, signalanalys, informationssäkerhet, ekonomi, finans, beslutshantering, psykologi och kognitiv vetenskap. Modelleringarna sker i nära samarbete med experter inom respektive områden.

Vi erbjuder forskarutbildning i matematik, tillämpad matematik och matematikdidaktik.

Aktuellt

Personal