Matematikdidaktik

Matematikdidaktik

Matematikdidaktik är läran om undervisning och inlärning i matematik. Linnéuniversitetet erbjuder kurser och kompetensutveckling för skolans alla stadier, liksom forskarutbildning i ämnet.

Matematikdidaktik behandlar frågor som rör som exempelvis undervisning i
matematik, lärande i matematik samt kunskapsbildning i matematik.
Linnéuniversitetet erbjuder kurser och kompetensutveckling för skolans alla
stadier, liksom forskarutbildning i ämnet.

Matematik utgör en viktig grund för många andra ämnen och är en av de
äldsta vetenskaperna. Genom tiderna har matematisk kunskap skapats,
använts och undervisats om och det är framför allt det senare som man inom
ämnet matematikdidaktik intresserar sig för. I matematikdidaktik behandlas
frågor av olika karaktär, allt från hur matematisk kunskap är organiserad i
skolan till mer sociala aspekter på undervisning och lärande. Genom
forskning, både teoretisk och praktiknära, försöker didaktiker förstå och svara
på frågor som exempelvis hur elevernas lärande i matematik kan stödjas eller
hur lärarens undervisning formas av både inre och yttre faktorer. Det kan även
handla om vilken kunskap som ska undervisas, hur och varför.


Vem studerar matematikdidaktik?

Studenter som studerar matematikdidaktik gör det ofta som en del av sina
lärarstudier i matematik, Syftet är att bättre förstå de faktorer, kulturella,
sociala, individuella och ämnesmässiga, som är involverade när läraren vill
skapa förutsättningar för sina elever att förstå och utvecklas inom
matematikämnet. Likaså kan verksamma lärare på alla stadier, från förskolan
till gymnasiet, välja att vidareutbilda sig i matematikdidaktik genom att läsa
fristående kurser eller annan kompetensutveckling.


Matematikdidaktik är ett väl etablerat forskningsämne med stark och lång
tradition. Det finns en stor variation av frågor som forskare intresserar sig för
inom forskningsämnet matematikdidaktik och det kan ibland vara svårt att
göra tydliga avgränsningar mot andra forskningsfält.


Matematikdidaktik vid Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet har stor erfarenhet av att erbjuda kurser och fortbildningar
riktade mot lärare inom alla stadier, från förskolan till gymnasiet. Flera av våra
kurser kan dessutom läsas på distans.


Utöver detta erbjuder vi dels ett magisterprogram, dels forskarutbildning. Vi
bedriver forskning ur ett antal olika aspekter inom matematikdidaktik; läs mer
under forskning. Totalt är vi ett 30-tal personer som arbetar med matematikdidaktik, både i Växjö och Kalmar.


Mer information om ämnet matematik finns på matematikens webbsida.

Utbildning

Linnéuniversitetet erbjuder flera fristående kurser och ett
magisterprogram inom matematikdidaktik på distans. Det finns även
möjligheter till forskarutbildning.


Information om kurser som är lämpliga för dig som exempelvis vill komplettera
för lärarlegitimation finns här: https://lnu.se/komplettera


Mer information om magisterprogrammet finns här:
https://lnu.se/program/matematikdidaktik-magisterprogram/


Mer information om forskarutbildning i matematikdidaktik finns här:
https://lnu.se/forskning/forskarutbildning/matematikdidaktik/

 

Forskning i matematikdidaktik

Forskningsmiljön i ämnet matematikdidaktik omfattar såväl teoretisk som
tillämpad forskning. Vi ger utbildningar till magister-, licentiat- och
doktorsexamen i matematikdidaktik.
Genom forskningsprojekt och konferenser deltar vi i både nationella och
internationella forskningssamarbeten. Forskningen förenas kring praktiknära
forskning med omfattande samverkan med verksamma matematiklärare på alla
stadier.

I forskningsmiljön finns fyra övergripande forskningsinriktningar:

 • Kommunikation och lärande. Inriktningen har stark koppling till
  matematikinnehåll. Inom inriktningen studeras hur undervisning i
  matematik kan stödja elevers kommunikation, resonemang och
  kunnande i relation till matematiska strukturer, modeller, procedurer och
  begrepp inom t.ex. statistik, algebra och programmering.

 • Matematiklärares identitets och professionsutveckling. I inriktningen
  studeras flerspråkiga matematiklärares identitetsutveckling, lärarkunskap
  och lärarskap i relation till elevers deltagande i matematik,
  lärarstudenters sätt att resonera i matematik och hur lärarutbildningen
  kan knyta an till och ta vara på matematiklärarstudenters olika
  erfarenheter.

 • Yngre barns lärande i matematik. I inriktningen studeras undervisning
  och lärande i matematik i förskola, förskoleklass och tidiga skolår.
  Specifika inriktningar är problemlösning som utgångspunkt i tidig
  matematikundervisning, vad som händer och blir möjligt när digitala
  verktyg används i förskolans och skolans undervisning samt hur
  lekresponsiv matematikundervisning kan planeras och genomföras i
  förskolan.

 • Digitalt förstärkt matematikundervisning. Inriktningen studerar
  lärande och undervisning i samspelet mellan analoga och digitala
  lärresurser. Forskningen är designorienterad med målet att förstå lärande
  i matematik och hur digitala resurser kan användas som stöd för lärande i
  matematik i autentiska undervisningssammanhang.

Nätverk

 • Matematik för ämneslärare
 • Matematiklärare, matematik i förskolan
 • Matematiklärare
 • Speciallärare i matematik
 • Matematik i kulturmiljö

Samtliga dessa nätverk finns samlade här.

Seminarier

Mer information om vår seminarieserie hittar ni här