Granskog i motljus

Skog och träteknik

Vi bedriver utbildning och forskning inom ett brett vetenskapligt område, från skog till färdig produkt och utveckling av nya träprodukter för byggande och boende.

Ett hållbart brukande och tillvaratagande av naturresurser är grunden för det hållbara bioekonomiska samhället. Skogen står för en mycket stor andel av ekosystemtjänsterna, så i ett bioekonomiskt perspektiv är skogen Sveriges viktigaste tillgång.

Ett hållbart brukande handlar om att värna miljömålen, samtidigt som vi producerar klimatanpassade produkter utifrån förnyelsebara naturresurser. Skogen kan bidra med byggmaterial, bioenergi och nya produkter baserade på naturmaterial. Detta kräver samlade kunskaper inom både biologi, ekologi, teknik och ekonomi.

Det hållbara brukandet innefattar även andra värden som finns i skogen. Biologisk mångfald, rekreation och turism är flera inslag som är avgörande för om man kan leva och bo på landsbygden.

En stark miljö med bred kompetens

Hos oss finns en stark miljö baserat på den kompetens som arbetar kring skogen som råvara. Här möts biologer, kemister, maskintekniker, jägmästare, ekonomer och byggtekniker i flertalet utbildnings- och forskningsprojekt. Vi utbildar över 700 studenter varje år, spridda över hela Sverige – de allra flesta på distans. För vår forskning och utbildning använder vi våra laboratorieresurser, utvecklar laboratoriet Forest Edge och våra universitetsskogar i bland annat Farstorp och Östad.

I regionen kring Linnéuniversitetet finns flera stora internationella företag inom området. Men här finns även många mindre företag som med rätt kompetensutveckling kan få bättre förutsättningar för innovation och ökad konkurrenskraft, vilket ger en starkare region.

Institutionen deltar i satsningen The Bridge, ett strategiskt partnerskap mellan Linnéuniversitetet, Södra och Ikea. Vi ansvarar för att leda Kunskapsmiljö Linné: Grön hållbar utveckling och har även kopplingar till andra forskningsmiljöer vid Linnéuniversitetet som Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications och Kunskapsmiljö Linné: Avancerade material.

Utbildning

Varje år läser 800 studenter någon av våra utbildningar inom skog och trä. Ungefär hälften av dem är privata skogsägare och läser kurser inom Hållbart familjeskogsbruk. Den andra hälften läser ett program med sikte på ett framtida yrke kopplat till skogs- och träbranschen.
Läs mer om att Studera skog och trä

Forskning i skog och träteknik

Inom forskningsområdet Skog och trä forskar vi vetenskapligt brett, från skog till färdig produkt, och med utveckling av nya träprodukter för byggande och inredning. Forskningen och grundutbildningen bildar ett träteknologiskt centrum i Växjö – en mötesplats för forskning, näringsliv och samhälle i frågor inom skogssektorn, trä- och byggnäringen. Regionen runt Växjö och Kalmar är ett av de viktigaste områdena i Europa vad gäller skogsbruk och skogsindustri.

Aktuellt

Följ skog och trä i sociala medier

Facebook
Twitter
Instagram

Personal

Personal skog och träteknik