collage som är svårt att beskriva :)

Utbildningsteknologi

Ämnesområdet utbildningsteknologi (Educational Technology; EdTech) är studiet av hur digitala resurser kan användas och vidareutvecklas för att stödja all typ av utbildning, undervisning och lärande. Det gäller oavsett typ, syfte eller användningsområde för resurserna; inom såväl offentlig som privat sektor; på såväl organisatorisk nivå som användarnivå.

En digital resurs kan vara en teknisk lösning eller en tjänst. Det kan även vara design (upplägg och utformning) av digitalt stödda lärandesituationer och lärandemål, till exempel digitalt berättande eller datalogiskt tänkande och programmering. Den digitala resursen kan också bestå av vetenskapliga studier och etisk praxis i syfte att långsiktigt underlätta lärande och förändra, utveckla och förbättra elevers studieresultat. Detta kan ske genom att exempelvis skapa, använda och hantera relevanta tekniska processer och resurser.

Digitalt stödda metoder för undervisning och lärande

Området vill även ge djupare insikter i olika digitalt stödda metoder för undervisning och lärande, inklusive skräddarsydd diagnostik (learning analytics) och olika typer av kommunikationsmöjligheter för lärare, elever och föräldrar. Vidare erbjuder utbildningsteknologi fördjupade insikter om digitala administrativa system på organisatorisk nivå, samt system för datadrivet beslutsfattande för exempelvis skolledare och huvudmän.

Utbildningsteknologi är tvärvetenskapligt och omfattar bland annat ämnen som informationsteknologi, utbildning, undervisning, kognitionsvetenskap, lärandeteorier, mänskliga faktorer och psykologi, men även design.

Forskning

Den forskning som bedrivs inom utbildningsteknologi vid Linnéuniversitetet har tre huvudsakliga spår, vilka alla skapar förutsättningar för varandra:

  • Teknisk forskning med syfte att utveckla ny digital teknik och nya metoder för att stödja processer för utbildning och lärande.
  • Pedagogisk forskning som undersöker undervisning där elever och lärare använder digital teknologi på ett hållbart sätt.
  • Organisationsforskning med fokus på utveckling och långsiktig implementering, i syfte att ur ett övergripande perspektiv förändra verksamheter.

Nyckelområden i vår forskning är utbildningsteknologi, datavetenskap, medieteknik, pedagogik, implementeringsvetenskap, organisationsutveckling, psykologi och beteendevetenskap.

Forskningen inom utbildningsteknologi bedrivs inom kunskapsområdet EdTechLnu.

Samverkan

Samverkan inom utbildningsteknologi är en viktig del i såväl utbildning som forskning. Den stärker både lärare och forskare inom ämnet, men också våra externa partner. Det finns ständiga behov av extern medverkan i våra utbildningar genom till exempel gästföreläsningar, fallstudier, projekt- och/eller examensarbeten. Vi utvecklar och ger kurser i nära samarbete med yrkesverksamma och bidrar på så sätt till det livslånga lärandet.

Inom forskningen letar vi kontinuerligt efter nya samarbetspartner. Idéer för gemensamma forskningsprojekt kan antingen komma från er som externa partner eller från våra forskare, och kan leda till gemensam forskning och utveckling.

Vill du veta mer om vilka samverkansmöjligheter som finns? Välkommen att kontakta oss på datait@lnu.se, så kan vi guida dig rätt.