studenter som sitter i solen på bryggan utanför Sjöfartshögskolan

Våra fortbildningskurser och uppdragsutbildningar

Nedan kan du läsa mer om våra kurser som vi erbjuder i vår fortbildning och som uppdragsutbildning.

Avancerad Brandbekämpning, refresh

STCW Manila innebär att Advanced Fire Fighting-certifikatet fått en begränsad giltighet på 5 år. För förnyelse av detta certifikat har en ny föreskrift/utbildning skapats som är en kortare repetition av grundutbildningen Advanced Fire Fighting.

Referens
STCW Regel VI/3 TSFS 2013:47, bilaga 15

Syfte
Syftet med utbildningen är att deltagaren ska få repetera sina teoretiska och
praktiska kunskaper i ledning och släckning av bränder vid brandbekämpning
ombord.

Mål
Efter utbildningen ska deltagaren ha fått en repetition av kunskaper beträffande:

 • Teorikunskaper avseende ledning av insats vid brandbekämpning ombord
 • Genomfört taktiska övningar i:
 • Rökdykning
 • Rök- och släckövningar
 • Kemskydd
 • Sjukvård
 • Fallskydd

Målgrupp
Ombordanställd personal inom yrkessjöfart

Innehåll

Teorirepetiton

 • Brandbekämpning till sjöss och i hamn
 • Organisation, taktik och befälsföring
 • Erfarenheter från bränder till sjöss
 • Information om bränder på land och i luften
 • Människans tillförlitlighet i nödsituationer
 • Taktikspel. Insatser vid olika typbränder i maskin- och lastrum samt övriga lokaliteter ombord
 • Farligt gods
 • Inspektion och underhåll av brandskyddsutrustning
 • Bestämmelser
 • Omhändertagande av skadade

Praktik insats- och ledningsövningar:

 • Släckning av fibrösa bränder, olje-, hetolje, bensin-, gas och kemikaliebränder
 • Taktisk och teknisk ledning av släckstyrka vid insatsövningar
 • Repetition av handhavande av andningsskydd
 • Rök- och kemdykning vid insats
 • Människans tillförlitlighet i nödsituationer
 • Taktikspel. Insatser vid olika typbränder i maskin- och lastrum samt övriga lokaliteter ombord

Omfattning
20 timmar, 2 dagar.

Inträdeskrav
Certifikat för avancerad brandbekämpning. Fortbildningskurs i Avancerad brandbekämpning kan genomgås om:

 • Sjömannen kan uppvisa ett tidigare svenskt certifikat för Avancerad brandbekämpning, eller
 • Sjömannen har en behörighet som fartygsbefäl klass VII, VI, V, IV, III, II eller Sjökapten. Detsamma gäller för behörigheterna maskinbefäl klass VII, VI, V, IV, III, II och Sjöingenjör.

Utöver detta ska sjömannen ha fullgjort minst tre månaders tjänstgöring under de senaste fem åren på handelsfartyg eller fiskefartyg med en bruttodräktighet om minst 500 i lägst närfart.

Kurskontroll
Respektive kursansvarig lärare vid övningsanläggningen ansvarar för att
kontrollera att deltagarna har varit närvarande under hela kursen, uppfyllt kraven vid respektive moment och klarat de praktiska testerna. 

Godkänt resultat på kursen rapporteras direkt till Transportstyrelsen och blir synligt i sjömansregistret. Behörighet söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift.

Basic Safety refresh

Syfte
Att repetera kursdeltagarens, som varande en del i ett fartygs
säkerhetsorganisation, både teoretiska och praktiska kunskaper från den
Grundläggande säkerhetsutbildningen, TSFS 2013:47, bilaga 12, och täcka kraven för repetition av kunskap angivet i TSFS 2013:47, bilaga 13. Både föreskrifternas, och utbildningens syfte, är att ge deltagarna säkerhet och kunskap att kunna agera vid olika typer av nödsituationer/olyckor som kan inträffa ombord. Kursdeltagaren ska påminnas om hur ett aktivt förebyggande arbete kan förhindra att olyckor inträffar, samt att känna till och kunna hantera den säkerhetsutrustning som vanligen finns ombord ute i ett fartyg, och kunskap om beredskapsplaner. Deltagaren ska också påminnas om hur mänskliga relationer och trötthet kan påverka säkerheten ombord. Deltagaren ska också få repetition av sina kunskaper i hur att agera och utföra första hjälpen vid en inträffad personskada.

Referens STCW A-VI/1-1 - STCW A-VI/1-4 TSFS 2013:47, bilaga 13

Mål
Efter denna Fortbildningskurs/repetitionsutbildning ska deltagaren ha fått en
förnyad genomgång, en påminnelse, om vikten av att/hur att:

 • känna till och praktiskt kunna agera vid olika nödsituationer som kan uppstå
 • känna till och praktiskt kunna hantera olika typer av säkerhets-/skydds- och livräddningsutrustning, både fartygets och personlig skyddsutrustning
 • ha kännedom om ett fartygs beredskapsplaner och värdet av återkommande träning och utbildning, samt inblick i de olika regelverk som styr säkerhetsarbetet ombord
 • känna till överlevnadsprinciper
 • känna till och kunna praktiskt utföra åtgärder vid ett fartygs övergivande och när man hamnar i vattnet och hur att agera ombord på en räddningsfarkost
 • känna till och kunna hantera nödsignaler
 • ha kännedom om hur att bedöma en olycksplats och skadades behov av hjälp
 • ha kännedom om, och kunskap att kunna använda första-hjälpen-utrustning vid en olycka genom att bland annat kontrollera och förhindra blödning, behandla chock, behandla bränn- och skållningsskador samt kunna utföra återupplivning genom olika metoder
 • ha kännedom om sjöfartens påverkan på den marina miljön och grundläggande miljöskyddsåtgärder
 • ha kännedom och förståelse för vikten av ett systematiskt arbetsskyddsarbete och användning av tillgänglig skyddsutrustning ombord för att på så sätt förebygga skador och olyckor
 • känna till betydelsen av hur de mänskliga relationerna ombord kan påverka säkerheten och arbetsmiljön ombord
 • ha kännedom om hur stress, brist på vila och sömn kan inverka på säkerheten
 • kunna brandteori och släcklära
 • känna till brandorsaker ombord
 • känna till släckanläggningar
 • kunna utföra brandövningar
 • ha kännedom om förebyggande brandskyddsarbete ombord
 • kunna hantera och sköta andningsskydd
 • kunna val av släckmedel
 • kunna genomföra släckinsatser vid maskinrums-, hytt- och inrednings-, samt lastrumsbrand
 • kunna genomföra taktisk och teknisk ledning vid brand ombord

Målgrupp
Ombordanställd personal inom yrkessjöfart

Inträdeskrav
1. Påteckning av regel VI/1 på behörighetsbeviset alternativt uppvisande av
tidigare genomgången utbildning, och
2. 3 månaders sjötid under den senaste 5-årsperioden, vilket styrks med
intyg eller genom uppvisande av sjöstjänstutdrag.

Innehåll

Teori överlevnadsteknik

 • Överlevnadsprinciper
 • Åtgärder vid fartygets övergivande
 • Åtgärder när man hamnar i vatten
 • Åtgärder ombord på en räddningsfarkost
 • Risker för överlevande

Teori första-hjälpen

 • Bedömning av olycksplats
 • Andningshjälp
 • Första-hjälpen-utrustning
 • Behandling av blödning, brännskador, cirkulationssvikt, hypotermi, sjösjuka

Teori personlig säkerhet och ansvar

 • Rutiner vid nödsituationer
 • Nödsignaler, beredskapsplaner, larmsystem
 • Värdet av utbildning och träning ombord
 • Marina miljön
 • Arbetsskydd och regelverk som styr säkerhetsarbetet ombord
 • Kommunikation ombord
 • Mänskliga relationer ombord på ett fartyg
 • Trötthet

Teori brandskydd

 • Brandteori och släcklära och brandspridning
 • Brandorsaker ombord och förebyggande arbete
 • Fasta och mobila släckanordningar, brandventilation och restvärdeskydd

Praktik Överlevnadsteknik/Praktik personlig säkerhet och ansvar

 • Livflottsövningar
 • Övning i användande av livräddnings- och personlig skyddsutrustning
 • Övning med nödsignaler

Praktik Första hjälpen

 • HLR (Hjärt- lungräddning)
 • Användning av första-hjälpen-utrustning exempelvis tryckförband

Praktik brandskydd:

 • Handhavande och skötsel av andningsskydd
 • Rökdykning
 • Släckning av fibrösa bränder, olje-, hetolje-, bensin-, gas-, och kemikaliebränder
 • Taktisk och teknisk ledning av släckstyrka

Omfattning
26 lektionstimmar, 3 dagar

Kurskontroll
Respektive kursansvarig lärare vid övningsanläggningen ansvarar för att
kontrollera att deltagarna har varit närvarande under hela kursen, uppfyllt kraven vid respektive moment och klarat de praktiska testerna.

Godkänt resultat på kursen rapporteras direkt till Transportstyrelsen och blir synligt i sjömansregistret. Behörighet söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift.

Behörighetsförlängning, däck inkl. ECDIS-AIS

Kursen är avsedd för fartygsbefäl vars behörighet är äldre än fem år men yngre än tio år och som under den senaste femårsperioden varit till sjöss mindre än tolv månader. Kursen ges enligt gällande bestämmelser för STCW Convention Manila  Regulation I/11, Section A-I/11

Kursinnehållet omfattar:


Författning, miljö- och sjöfartsskydd
• Relevanta internationella- och svenska bestämmelser med avseende på fartygs säkerhet, personlig säkerhet samt maritimt miljöskydd innefattande men inte begränsat till MARPOL, SOLAS, STCW, MLC, ISM mm.
• Sjöfartsskydd – ISPS

Vakthållning BRM
• Vakthållningsrutiner och föreskrifter
• BRM (Bridge Resource Management)

Bryggtjänst/ driftteknik
• Praktiska tillämpningsövningar i simulator innefattande: o BRM
o Vakthållningsrutiner (jour)

Fartygsteknik
• Fartygs stabilitet, inklusive grundläggande om läckstabilitet
• Fartygs motstånd
• Underhållssystem

Bryggtjänst
• Radarteori, ARPA-teori, noggrannhet, fel och brister
• Elektroniska navigeringssystem inklusive ECDIS och AIS
• Sjötrafikföreskrifter – styrnings och seglingsregler
• VTS
• Gir med konstant radie
• Praktiska tillämpningsövningar i simulator innefattande: o ARPA
o ECDIS-AIS
o VTS

Lastteknik
• Ny relevant teknik
• Datorstödda lastövervakningssystem
• Lastsäkringsproblematik inklusive manualer

Undervisningsformer

Utbildningen genomförs som föreläsningar och övningar. Obligatorisk närvaro gäller för samtliga lektioner, laborationer och övningar.

Examinationsformer

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.
Kunskapskontroll sker genom skriftligt prov och genom fortlöpande bedömning under tillämpningsövningar.

Kurslitteratur ingår i kursavgiften, liksom lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe. Eventuell avbokning görs skriftligen senast 14 dagar före kursstart. Vid senare avanmälan debiteras hela kursavgiften.

Godkänt resultat på kursen rapporteras direkt till Transportstyrelsen och blir synligt i sjömansregistret. Behörighet söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift.

Kurslängd: 10 dagar
Målgrupp: Nautiker
Antagningskrav: Tappad behörighet, fartygsbefäl klass VII eller högre

Behörighetsförlängning, maskin

Kursen består av två delar av vilka en är avsedd att genomföras som självstudier.

 • Behörighetsförlängande kurs för maskinbefäl
 • Updating Course, Engine Officers Certificate

Referens

STCW Convention, Regulation I/11 Section A-I/11

Kurslängd

98 timmars undervisning under 2 veckor.
En undervisningstimme motsvarar 40 minuter.

Förkunskaper

Allmän behörighet samt dessutom innehaft behörighet minst Maskinbefäl klass VII eller motsvarande.

Mål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
• redogöra för relevant internationell och nationell säkerhetslagstiftning
• redogöra för och beräkna ett fartygs stabilitet

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
• tillämpa ERM vid vakthållning/jour i maskinrumet samt övervaka, felsöka och åtgärda fel i samband med drift av fartygets maskineri

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
• visa förmåga att diskutera och värdera risker som uppstår vid drift av fartyget

Kursinnehåll

Del A1, Författning, miljö- och sjöfartsskydd 16 timmar
• Relevanta internationella- och svenska bestämmelser med avseende på fartygs säkerhet, personlig säkerhet samt maritimt miljöskydd innefattande men inte begränsat till MARPOL, SOLAS, STCW, MLC, ISM mm.
• Sjöfartsskydd – ISPS

Del A2, Vakthållning ERM 16 timmar
• Vakthållningsrutiner och föreskrifter
• ERM (Engine Resource Management)

Del A3, Driftteknik 6 timmar
• Praktiska tillämpningsövningar i simulator innefattande:
o ERM
o Vakthållningsrutiner (jour)

Del A4, Fartygsteknik 12 timmar
• Fartygs stabilitet, inklusive grundläggande om läckstabilitet
• Fartygs motstånd
• Underhållssystem

Del C1 Driftteknik 32 timmar
• Teori med tillhörande simulatorövningar, inklusive uppstart och kontinuerlig drift
• Felsökning och avställning av huvudmaskineri

Del C2, Maskin-, regler- och elteknik 16 timmar
• Ny relevant teknik
• Alternativa bränslen
• Schemaläsning, felsökning svag- och starkström

Undervisningsformer

Utbildningen genomförs som föreläsningar och övningar. Obligatorisk närvaro gäller för samtliga lektioner, laborationer och övningar.

Examinationsformer

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.
Kunskapskontroll sker genom skriftligt prov och genom fortlöpande bedömning under tillämpningsövningar.

Kurslängd: 10 dagar
Målgrupp: Maskinbefäl
Antagningskrav: Tappad behörighet, maskinbefäl klass VII eller högre

BRM - Bridge Resource Management / ERM - Engine Room Resource Management

Course Content


Computer-based training , workshops, lectures, case studies, and simulator exercises.

The course includes a series of workshops. Wrong and dangerous behaviors are studied and discussed in groups where current incidents and accidents are analyzed from a BRM / ERM perspective. Workshops are supplemented with computer-based training modules that study human interaction and management of situations that affect the course of the accident.

Simulator exercises provide participants with the opportunity to put their newfound knowledge into practice with exercises created to induce psychological stress in demanding situations.

 • Attitudes and Management Skills
 • Cultural Awareness
 • Communication and Briefings
 • Challenge and Response
 • Short Term Strategy
 • Authority and Assertiveness
 • Management Styles
 • Workload
 • State of the Ship
 • Human Involvement in Error
 • Judgement and Decision -Making
 • Leadership in Emergencies
 • Crisis and Crowd Management
 • Automation Awareness


Course objectives

The BRM / ERM course is designed to minimize the risk of incidents and accidents on board by promoting safe and responsible behavior. The course is aimed at, among other things, setting and developing a positive attitude by example, good personal communication, and high-qualityleadership in line with operational procedures. The BRM /ERM course is for both deck and engineering officers and pilots. The aim is to ensure that the correct resource management is support in the daily work onboard.

STCW Manila Amendments / STCW 2010

Approved by the Maritime Department of the Swedish Transport Agency. The Maritime Resource Management (MRM) course was in February 2012 certified by the Maritime Department of the Swedish Transport Agency as meeting the following sections of the STCW Manila Amendments:
• Reg. A-II/1 for Bridge Resource Management
• Reg. A-III/1 for Engine-room Resource Management
• Reg. A-II/2 and A-III/2 for Use Leadership and Managerial Skills
• Reg. A-II/1, A-III/1 and A-III/6 for Application of Leadership and Teamworking Skills

Major revisions to the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (the STCW Convention), and its associated Code were adopted at a Diplomatic Conference in Manila, the Philippines, on 21-25 June 2010. The amendments, to be known as "The Manila amendments to the STCW Convention and Code" entered into force on 1 January 2012 with full compliance by 1 January 2017. The amendments aim at bringing the Convention and Code up to date with recent developments and to enable them to address issues that are anticipated to emerge in the foreseeable future.

Admissions Requirements

Maritime officers with experience as deck officers, marine engineers, or pilots. Land-based shipping personnel

BTM - Bridge Team Management

Kursinnehåll

Datorbaserad träning, workshops, föreläsningar, fallstudier, och simulatorövningar.
Kursen innehåller en serie av workshops. Felaktigt och farligt beteende studeras och diskuteras i grupp där aktuella incidenter och olyckor analyseras ur ett BRM/ERM-perspektiv. Workshops kompletteras med datorbaserade träningsmoduler som studerar mänskligt samspel och hantering av situationer som påverkar olycksförloppet.

Simulatorövningarna tillhandahåller deltagare med möjligheten att sätta in sin nyvunna lärdom i praktiken i övningar skapade att framkalla psykisk stress i krävande situationer.

 • Attityder och ledarskapskompetens – Attitudes and Management Skills
 • Kulturell medvetenhet – Cultural Awareness-
 • Kommunikation och genomgångar – Communication and Briefings
 • Utmaning och svar – Challenge and Response
 • Kortsiktig strategi – Short Term Strategy
 • Auktoritet och bestämdhet – Authority and Assertiveness
 • Ledarstilar – Management Styles
 • Arbetsbelastning – Workload
 • Inställning ombord, besättningens sinnestillstånd - State of the Ship
 • Mänskliga faktorn – Human Involvement in Error
 • Värderingsförmåga och beslutsfattande – Judgement and Decision-Making
 • Ledarskap i nödsituationer – Leadership in Emergencies
 • Kris- och passagerarhantering– Crisis and Crowd Management
 • Medvetenhet, automatisering ombord – Automation Awareness

Kursmål

BRM/ERM-kursen är utvecklad att minimera riskerna för incidenter och olyckor ombord genom att befrämja ett säkert och ansvarsfullt beteende. Kursen riktar bl a in sig på att ta fram och utveckla en positiv attityd/hållning genom exempelvis god personlig kommunikation och högklassigt ledarskap i överensstämmelse med operativa rutiner.
BRM/ERM-kursen ges för både däck- och maskinbefäl samt lotsar. Målsättningen är att försäkra sig om att korrekt resource mangagement är ett stöd i det dagliga arbetet ombord.

Antagningskrav

Sjöbefäl med erfarenhet som däcksbefäl, sjöingenjör, lots eller landbaserad rederipersonal.

 

CCM - Crowd and Crisis Management

Referens

STCW Code Manila, Section A-V/2.1-2.3

Innehåll och omfattning


Fartygets säkerhetsorganisation
• Introduktion till STCW-konventionen.
• Katastrofer till sjöss.
• Katastrofpsykologi.
• Fartygets säkerhetsorganisation.
• Planera och genomföra realistiska övningar.
• Utnyttja befintliga mänskliga och materiella resurser

Optimalt utnyttjande av resurser
• Ledarskap och beslutsfattande i konflikt och under stress.
• Situationsbedömning och åtgärder.
• Hantering av passagerare och personal i nödsituationer.

Stress- och kristeori
• Reaktioner och efterreaktioner vid stress- och krissituationer.
• Krishantering
• Förebygga och bemöta stress
• Psykisk eftervård
• Övningar, debriefing

Kommunikation under och efter en nödsituation
• Information till passagerare.
• Mediahantering
• Övningar, debriefing


Undervisningsformer

Utbildningen genomförs som föreläsningar, grupparbeten, rollspel och övningar i realistisk miljö. Obligatorisk närvaro krävs på samtliga moment.

Examinationsformer


Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.
• Kunskapskontroll sker genom fortlöpande bedömning under tillämpningsövningar.
• För godkänt betyg skall kursdeltagaren uppfylla målen.

Kurslitteratur ingår i kursavgiften, liksom lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe. Eventuell avbokning görs skriftligen senast 14 dagar före kursstart.Vid senare avanmälan debiteras hela kursavgiften
Godkänt resultat på kursen rapporteras direkt till Transportstyrelsen och blir synligt i sjömansregistret. Behörighet söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift.

Kurslängd: 4 dagar
Målgrupp: Kursen vänder sig i första hand till personer i ansvarig ställning ombord i passagerarfartyg, men även till övriga befäl i ansvarig ställning som vill lära sig mer om att hantera krissituationer.
Antagningskrav: Inga särskilda

CCM refresh, Crowd and Crisis Management refresh

STCW-referens Section A-V/2


Innehåll

• Introduktion till STCW-konventionen.
• Katastrofer till sjöss.
• Katastrofpsykologi.
• Fartygets säkerhetsorganisation.
• Planera och genomföra realistiska övningar.
• Utnyttja befintliga mänskliga och materiella resurser
• Optimalt utnyttjande av resurser.
• Ledarskap och beslutsfattande i konflikt och under stress.
• Situationsbedömning och åtgärder.
• Hantering av passagerare och personal i nödsituationer.
• Stress- och kristeori.
• Reaktioner och efterreaktioner vid stress- och krissituationer.
• Krishantering.
• Kommunikation under och efter en nödsituation.
• Information till passagerare.
• Mediahantering.

Mål

Kunskap och förståelse
Studenten skall efter avslutad delkurs kunna
• förstå reaktioner vid stress- och krissituationer ombord,
• förstå betydelsen av säkerhetsorganisationens rutiner vid en nödsituation, ombord på ett fartyg.

Färdighet och förmåga
Studenten skall efter avslutad kurs kunna
• tillämpa säkerhetsorganisationens rutiner vid en nödsituation ombord på ett fartyg,
• utnyttja de mänskliga resurser som finns ombord vid en nödsituation på ett optimalt sätt,
• tillämpa krishantering ombord,
• kommunicera med besättning och passagerare, på ett betryggande sätt, under och efter en nödsituation.
• visa förmåga att diskutera och värdera risker vid en nödsituation ombord
• visa förmåga att fungera som arbetsledare vid en nödsituation ombord.

Examinationsformer

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.
• Kunskapskontroll sker genom fortlöpande bedömning under tillämpnings-övningar.
• För godkänt betyg skall kursdeltagaren uppfylla målen.
• Obligatorisk närvaro krävs på samtliga moment.

Kurslängd
1,5 dag.

Målgrupp
Kursdeltagare ska inneha kursbevis för CCM, som inte är äldre än tio år.
Kurslitteratur, lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe ingår i kursavgiften. Eventuell avbokning ska göras skriftligen senast 14 dagar före kursstart. Vid senare avanmälan debiteras hela kursavgiften.

Godkänt resultat på kursen rapporteras direkt till Transportstyrelsen och blir synligt i sjömansregistret. Behörighet söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift.

Defibrillering, Hjärt- och lungräddning, D-HLR

Kursen innehåller hjärt- och lungräddning, anatomi och fysiologi samt defibrillering.

Kurslitteratur ingår i kursavgiften, liksom lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe. Eventuell avbokning görs skriftligen senast 14 dagar före kursstart.Vid senare avanmälan debiteras hela kursavgiften.

Kurslängd: 1 dag
Målgrupp: Nautiskt befäl
Antagningskrav: Inga

DP - Dynamic Positioning, Advanced

Kursen startar med en kort refresher om DP-funktioner och som följs av ett flertal CASE studies där kursdeltagarna själva får planera och utföra DP-operationer i DP-simulatorn. Utvalda olyckor och tillbud granskas.

Kurslitteratur ingår i kursavgiften, liksom lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe. Eventuell avbokning görs skriftligen senast 14 dagar före kursstart.Vid senare avanmälan debiteras hela kursavgiften.

Kurslängd: 5 dagar
Målgrupp: Nautiska befäl som önskar skaffa sig behörighet att tjänstgöra ombord på fartyg och plattformar som är utrustade för DP
Antagningskrav: Dynamic Positioning, Induction, minst 30 dagars praktik på DP-fartyg samt behörighet lägst klass VII.

DP - Dynamic Positioning, Basic

I kursen introduceras Dynamisk Positionering (DP) både teoretiskt och praktiskt. Teoretiska block följs upp direkt med praktiska prov och demonstrationer i DP-simulatorn. Kursmoment som gås igenom inkluderar bl a Introduktion till DP, DP-funktioner, Positioneringssytem, Bryggtjänst med DP.

Kurslitteratur ingår i kursavgiften, liksom lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe. Eventuell avbokning görs skriftligen senast 14 dagar före kursstart. Vid senare avanmälan debiteras hela kursavgiften.

Till kursen ska du ha med dig ditt pass och ett passfoto. När du loggat in och angivit dina uppgifter i databasen på Nautical Institutes hemsida så skickas dina inloggningsuppgifter till dig via den mailadress du angivit. Det är dessa uppgifter (log in samt username) som du ska ha med dig och som vi sedan använder för att logga in dig på NI testet.

Nautical Institute har infört internationellt nya rutiner vilket bl a innebär att samtliga deltagare skall examineras i slutet av en DP-kurs. Med ett godkänt resultat så kan intyg skrivas ut. Godkänns inte deltagaren så finns det möjlighet till ett förnyat försök inom 24 timmar. Misslyckas även det andra försöket så kan ett tredje omexaminationsförsök göras inom 6 månader på ett av Nautical Institute ackrediterat Dp-center. För mer information vänligen kontakta ditt Dp-center eller Nautical Institute.
Då du har anmält dig till en av våra Dp-kurser och du påverkas av de nya rutinerna så vill vi informera dig om ändringarna som Nautical Institute har tagit.

Vi är medvetna om att det här kan innebära att du som studerande till Dp-kurs blir underkänd. Då vi inte äger tentamensförfarandet och inte känner till frågorna på förhand så kan vi inte påverka detta. Vi behöver ta betalt för kursen även om du misslyckas vid examination.

Examination genomförs av Videotel och ges två gånger sista kursdagen. En huvudexamination och en omexamination några timmar senare. Tentamen rättas automatiskt, vi kan alltså inte påverka vare sig frågor, svar eller ge någon typ av komplettering av examinationen för godkännande. Examinationen står mellan dig som studerande och Nautical Institute.

Kurslängd: 5 dagar
Målgrupp: Nautiska befäl som önskar skaffa sig behörighet att tjänstgöra ombord på fartyg och plattformar som är utrustade för DP
Antagningskrav: Studieintyg eller behörighet lägst klass 7. Kopia på nämnda intyg/behörighet ska insändas innan kursstart.

ECDIS - AIS

Electronic Chart Display and Information Systems (ECDIS). Automatic Identification System (AIS).


Kursen ges enligt gällande bestämmelser för STCW Code Section A-II/1, A-II/2 samt IMO 1.27.

Kursinnehållet omfattar


1. ECDIS, grundkunskaper
• Ändamål och betydelse
• Korrekt användning och begränsningar
• Tekniska funktioner
• Grundläggande navigering med ECDIS
• Elektroniska sjökort
• Simulatorövningar, integrerad navigation

2. Bryggtjänst med ECDIS
• Val av sjökort, skalor och information
• Val av lämplig och noggrann information från ECDIS
• System och alarmfunktioner
• Simulatorövningar, kustnära vatten

3. Ruttplanering och observationer
• ECDIS, waypoints och autopilot
• Ruttplanering med tabeller och sjökort
• Programmerade rutter, gränser, larm
• Säkerhetsplanering, rutter
• Simulatorövningar, kustnära och farleder med begränsad manöverförmåga

4. ECDIS-mål, sjökort och system
• ECDIS med överliggande radarbild (ARPA)
• ECDIS med AIS-funktion
• Installera sjökortsdata och rättningar (uppdatera)
• Simulatorövningar, avancerad integrerad navigation
• Fallstudier och diskussioner (problem, begränsningar, felkällor)

5. Ansvar, nationella och internationella regelverk
• Ansvar, regelverk, fallstudier
• Effektiv navigation med ECDIS
• Simulatorövningar med vaktavlösning, bedömningar

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs förväntas kursdeltagaren kunna:
• beskriva funktion och handhavande av fartygets integrerade navigationsutrustning,
• redogöra för ECDIS-systemets kapacitet och begränsningar,

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas kursdeltagaren kunna:
• uppdatera och rätta information i ECDIS
• planera en resa i ECDIS
• använda radar, ARPA och ECDIS för ett säkert framförande av fartyg

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas kursdeltagaren kunna:
• värdera och analysera information från ett integrerat navigationssystem

Examinationsformer
Kursen är totalt 40 timmar, 3 dagar på Sjöfartshögskolan samt förstudier med inlämningsuppgift innan kursstart.

Godkänt resultat på kursen rapporteras direkt till Transportstyrelsen och blir synligt i sjömansregistret. Behörighet söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift.

Kurslängd: 3 dagar, 40 timmar
Målgrupp: Nautiker
Antagningskrav: Grundläggande behörighet

Farligt gods

Kursen ger en allmän insikt i internationella och nationella regelverk som reglerar transport av farligt gods med tyngdpunkt på IMDG-koden. Under kursen arbetas med autentiska lastfall. Säkerhetsfrågor i samband med personligt skydd vid spill och brand behandlas.

Kursen ges enligt gällande bestämmelser:
STCW Code Manila, Section A-II/2, Table A-II/2

Kursinnehållet omfattar;


IMDG-koden
• IMDG-kodens innehåll och användande

Klassificering
• Klassificering av farligt gods
• Märkning av farligt gods

Lastbärare
• Lastbärare; containers, tankar, fordon
• Certifiering och märkning av lastbärare
• Separering och stuvning i lastbärare, inklusive övningar

Transport
• Hantering och hanteringskrav ombord på olika fartygstyper
• Separering, stuvning och säkring av lastbärare, inklusive övningar

Bulklaster
• Transport och hantering av farligt gods på bulkfartyg
• Separering och stuvning, inklusive övningar

Andra bestämmelser
• EU-direktiv
• Gällande svenska bestämmelser om hantering av farligt gods
• Östersjöavtalet, ADR och RID

Hälso- och brandrisker
• Personligt skydd
• Hälsorisker, akuta åtgärder, inklusive MFAG
• Åtgärder vid läckage och brand, inklusive EmS

Marina miljön
• Vattenförorenande ämnen, inklusive MARPOL 73/78 annex III
• Övriga gällande bestämmelser om marin miljö
• Identifiering och märkning
• Dokumentation och incidentrapporter

Undervisningsformer

Undervisningen består av föreläsningar, självständigt arbete och övningar. Självstudietiden bedrivs enligt sjöfartshögskolans anvisningar. Obligatorisk närvaro krävs på alla lärarledda lektioner.

Examinationsformer

Kursdeltagare bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Kunskapskontroll sker genom bedömning av
• skriftliga prov och/eller individuella

Kurslitteratur ingår i kursavgiften, liksom lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe. Eventuell avbokning görs skriftligen senast 14 dagar före kursstart.Vid senare avanmälan debiteras hela kursavgiften.
Godkänt resultat på kursen rapporteras direkt till Transportstyrelsen och blir synligt i sjömansregistret. Behörighet söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift.
För certifikat som är daterade tidigare än 1998 så krävs grundkurs Farligt Gods.
För certifikat daterade senare än 1998 gäller Farligt Gods refresh.

Kurslängd: 5 dagar
Målgrupp: Fartygs- och maskinbefäl samt förhandsmän som deltar i lasthantering
Antagningskrav: Inga

Farligt Gods refresh

Farligt Gods refresh

Kursen ges enligt gällande bestämmelser:

STCW Code Manila, Section A-II/, Table A-II/2

Kursinnehållet omfattar:

IMDG-koden
• IMDG-kodens innehåll och användande

Klassificering
• Klassificering av farligt gods
• Märkning av farligt gods

Lastbärare
• Lastbärare; containers, tankar, fordon
• Certifiering och märkning av lastbärare
• Separering och stuvning av lastbärare, inklusive övningar

Transport
• Hantering och hanteringskrav ombord på olika fartygstyper
• Separering, stuvning och säkring av lastbärare, inklusive övningar

Bulklaster
• Transport och hantering av farligt gods på bulkfartyg
• Separering och stuvning, inklusive övningar

Andra bestämmelser
• EU-direktiv
• Gällande svenska bestämmelser om hantering av farligt gods
• Östersjöavtalet, ADR och RID

Hälso- och brandrisker
• Personligt skydd
• Hälsorisker, akuta åtgärder, inklusive MFAG
• Åtgärder vid läckage och brand, inklusive EmS

Marina miljön
• Vattenförorenande ämnen, inklusive MARPOL 73/78 annex III
• Övriga gällande bestämmelser om marin miljö
• Identifiering och märkning
• Dokumentation och incidentrapporter

Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar, självständigt arbete och övningar. Obligatorisk närvaro krävs på alla lärarledda lektioner.

Examinationsformer
Kursdeltagare bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.
Kunskapskontroll sker genom bedömning av
• skriftliga prov och/eller individuella

Godkänt resultat på kursen rapporteras direkt till Transportstyrelsen och blir synligt i sjömansregistret. Behörighet söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift.

Kurslitteratur ingår i kursavgiften, liksom lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe. Eventuell avbokning görs skriftligen senast 14 dagar före kursstart. Vid senare avanmälan debiteras hela kursavgiften.

Kurslängd: 2,5 dagar
Målgrupp: Personal som skall tjänstgöra till sjöss
Antagningskrav: Aktiv befattningshavare ska inneha utbildningsbevis, som inte är äldre än tio år, gällande hantering av farligt gods på torrlastfartyg.
Befattningshavare som har tjänstgjort till sjöss minst tre månader de senaste fem åren i tjänst omfattande torrlasthantering i enlighet med IMDG-koden ska inneha specialbehörighet som inte är äldre än fem år. För certifikat som är daterade tidigare än 1998 så krävs grundkurs Farligt Gods. För certifikat daterade senare än 1998 gäller Farligt Gods refresh.

Giltighetstiden för ett behörighetsbevis om specialbehörighet för torrlasthantering kan förlängas om innehavaren har genomgått en utbildning i brandskydd, samt antingen:

1. har tjänstgjort till sjöss i minst ett år under de senaste fem åren, varvid tjänstgöringen ska ha omfattat torrlasthantering i enlighet med IMDG-koden, eller

2. med godkänt resultat har genomgått en fortbildningskurs enligt de krav som anges för Farligt Gods.

Gaslasthantering/Advanced Training For Liquefied Gas Tanker Cargo Operation

Referens
STCW, Sektion, AII/1, AII/2
TSFS 2013:47 Bilaga 23 a

Kurslängd
54 timmars undervisning under 6-7 dagar.
En undervisningstimme motsvarar 40 minuter.

Antagningskrav
Examen fartygsbefäl

Krav för att erhålla specialbehörighet
en godkänd utbildning i brandskydd, och ha fullgjort praktik enligt vad som framgår nedan:
Efter att ha erhållit certifikat för tjänstgöring på gastankfartyg ha tjänstgjort minst 3 månader på gastankfartyg eller tjänstgjort minst en månad i en övertalig befattning på gastankfartyg där minst tre lastningar och tre lossningar dokumenterats i en av Transportstyrelsen godkänd praktikjournal. Med övertalig befattning menas övertaligt fartygsbefäl respektive maskinbefäl.

Målgrupp
Specialbehörighet i gaslasthantering ska innehas av befälhavaren, maskinchefen, överstyrman, förstemaskinisten och varje annan person med ett direkt ansvar för lastning, lossning eller annan lasthantering på ett gastankfartyg.

Mål
Kunskap och förståelse
Studenten förväntas efter avslutad kurs kunna:

 • beskriva olika typer av gastankfartyg
 • beskriva hanteringen avseende lastning, transport och lossning
 • beskriva säkerhetsarbeten som ska åtgärdas ombord innan ett gastankfartyg går på varv eller utför service och underhåll
 • redogöra för de hälsorisker och den fara som omgivningen kan utsättas för vid transport av kondenserade gaser i bulk
 • redogöra för vilken personlig skyddsutrustning som ska finnas ombord och hur den skall användas

Färdighet och förmåga
Studenten förväntas efter avslutad kurs kunna:

 • göra en riskbedömning innan heta arbeten påbörjas inom explosiva områden på ett gastankfartyg
 • planera lastning och lossning av gastankfartyg
 • utföra arbeten före, under och efter lastning och lossning av gastankfartyg

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten förväntas efter avslutad kurs kunna:

 • värdera säkerhetsarbetets betydelse gällande hälsorisker och miljö vid hantering av gaser

Innehåll och omfattning

Kondenserade gaser i bulk

 • Produktion av kondenserade gaser
 • Definition av LNG, NGL, LPG, LEG och kemiska gaser
 • Hanterings- och transportrisker
 • Egenskaper och karakteristika hos gaser och deras mättnadsångtryck
 • Grundläggande termodynamisk teori
 • Egenskaper hos de enskilda gaserna
 • Karaktär och egenskaper av olika gasblandningar

Gastankfartyg design och utrustning

1. Gastankfartyg

 • Olika typer av gastankfartyg och deras indelning
 • Konstruktion och utrustningskrav
 • Lasttankutrymme
 • Gällande svenska och internationella bestämmelser
 • Internationella gaskoden
 • Fartygets certifikat och besiktningar

2. Lasthanteringssystem

 • Tankar, rör och ventiler
 • Läsning av rörkonstruktionsritningar
 • Lastslangar och krav på dessa
 • Pumpanläggningar och lossningssystem
 • Pumpoperationer
 • Värmeväxlare
 • Återkondensering och Boil-off
 • Inertgassystem
 • Instrument och hjälpsystem

3. Övrig utrustning, procedurer och personlig säkerhet

 • Utrustning lasttemperaturkontroll
 • Ventilationsutrustning
 • Kontroll av tankatmosfären
 • Nivåmätning
 • Gasmätning
 • Antändlighet och explosionsrisker
 • Reparation och heta arbeten
 • Brandsäkerhet och utrustning
 • Personlig säkerhetsutrustning
 • Hälsorisker
 • Omedelbar behandling vid exponering

Hanteringen av gastankfartyg

1. Lastplanering och övrig hantering

 • Lastberäkningar, lastdokument
 • Lastnings- och lossningsprocedurer
 • Tillsyn av last under resa och i hamn
 • Checklistor
 • Lastdagbok
 • P&A manual
 • Barlasthantering

2. Tankrengöring

 • Tankrengöringsprocedurer
 • Testmetoder
 • Guider

3. Kontakt mellan fartyg och land

 • Ship/Shore safety checklist

4. Nödoperationer

 • Organisationsuppbyggnad och planering
 • Larm
 • Nödprocedurer

5. Skydd för den marina miljön

 • Förplanering
 • Åtgärder vid spill
 • SIGTTO Liquefied Handling Principles on Ships and in Terminals
 • Vessel response plan
 • MARPOL
 • P&A manualer
 • TSG (Liquefied Gas

Undervisningsformer
Utbildningen genomförs som föreläsningar, simulatorövningar och laborationer. Obligatorisk närvaro gäller för samtliga lektioner, laborationer och övningar.

Examinationsformer
Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.
För godkänt betyg skall kursdeltagaren uppfylla målen.
Kunskapskontroll sker genom aktivt deltagande samt fortlöpande bedömning under kursmomenten.

Godkänt resultat på kursen rapporteras direkt till Transportstyrelsen och blir synligt i sjömansregistret. Behörighet söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Tanker Safety Training (Liquefied Gas)
ISBN 13: 978 1 85609 3415 eller ISBN 10: 1 85609 3417

GOC - General Operators Certificate

Kursen avser att ge kursdeltagare kunskap om GMDSS, samt att ge säkerhets- och annan trafik med radiotelefoni, radiotelex och satellit på svenska och engelska. Kursen uppfyller STCW-kraven för General Operators Certificate. I examinationen ingår såväl praktiska som teoretiska moment.

Kurslitteratur ingår i kursavgiften, liksom lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe. Eventuell avbokning görs skriftligen senast 14 dagar före kursstart. Vid senare avanmälan debiteras hela kursavgiften. Du hittar mer information om kursen GOC på kurssidan.

Godkänt resultat på kursen rapporteras direkt till Transportstyrelsen och blir synligt i sjömansregistret. Behörighet söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift.

Kurslängd: 10 dagar
Målgrupp: Fartygsbefäl som tjänstgör ombord på fartyg som trafikerar GMDSS-område A2-A4
Antagningskrav: Goda kunskaper i engelska samt viss datorvana.

GOC refresher (General Operators Certificate)

Fortbildningskurs för specialbehörighet som begränsat behörig radiooperatör.

 • GMDSS
 • Gällande svenska och internationella bestämmelser
 • Trafikrutiner
 • Funktionskrav
 • SAR-kommunikation
 • EPIRB, SART och NAVTEX
 • DSC-VHF
 • Allmän trafik
 • Användande av manualer och publikationer
 • Falsklarm
 • Spänningskällor, felsökning
 • Nödantenner

I examinationen ingår:
1. skriftlig tentamen,
2. sändning och mottagning av säkerhetskommunikation på VHF,
3. genomförande av en SAR-övning, samt
4. redovisning av principerna för användande av VHF, MSI, DSC-VHF EPIRB, NAVTEX och SART.

Kursen inleds med ett skriftligt prov som omfattar:

 • Gällande svenska och internationella bestämmelser
 • Trafikrutiner
 • Funktionskrav

Godkänt resultat på kursen rapporteras direkt till Transportstyrelsen och blir synligt i sjömansregistret. Behörighet söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift.
Kurslitteratur ingår i kursavgiften, liksom lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe. Eventuell avbokning görs skriftligen senast 14 dagar före kursstart. Vid senare avanmälan debiteras hela kursavgiften.

Kurslängd: 3 dagar
Antagningskrav:

Isnavigering

Sjöfartshögskolan i Kalmar erbjuder en kurs i isnavigering, som är lämplig för decksbefäl som arbetar ombord på fartyg som trafikerar, eller kan komma att trafikera, hamnar eller områden där vinterförhållanden råder. Andra välkomna deltagare är landbaserad personal sysselsatt med exempelvis fartygsplanering eller skeppsmäkleri, samt andra som önskar ökade kunskaper om och förståelse för vintersjöfart.

Kursen innehåller både teoretisk undervisning och praktiska övningar i navigationssimulator. Även om fokus ligger på isnavigering behandlar kursen även närliggande och relevanta områden som fartygsstabilitet och faran med nedisning, hur fartygsmaskiner påverkas av vinterklimat samt hälsoaspekter av kyla, till exempel köldskador och hypotermi.
Kurslitteratur ingår i kursavgiften, liksom lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe. Eventuell avbokning görs skriftligen senast 14 dagar före kursstart. Vid senare avanmälan debiteras hela kursavgiften.

Kemikalietankfartyg, Fartygsbefäl

Kursen ges i enlighet med Sjöfartsverkets anvisningar (SJÖFS 2007:11) och fyller de krav som anges i STCW95 A-V/1. Om övriga krav är uppfyllda ger kursen specialbehörighet för kemikaliehantering ombord i tankfartyg.

Kurslitteratur ingår i kursavgiften, liksom lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe. Eventuell avbokning görs skriftligen senast 14 dagar före kursstart. Vid senare avanmälan debiteras hela kursavgiften

Kurslängd: 5 dagar
Målgrupp: Fartygsbefäl med direkt ansvar för lasthantering ombord i kemikalietankfartyg
Antagningskrav: Tankoperativ säkerhetskurs olja, däck

Kemikalietankfartyg, Maskinbefäl

Kursen ges i enlighet med Sjöfartsverkets anvisningar (SJÖFS 2007:11) och fyller de krav som anges i STCW95 A-V/1. Om övriga krav är uppfyllda ger kursen specialbehörighet för kemikaliehantering ombord i tankfartyg.

Kurslitteratur ingår i kursavgiften, liksom lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe. Eventuell avbokning görs skriftligen senast 14 dagar före kursstart. Vid senare avanmälan debiteras hela kursavgiften

Kurslängd: 5 dagar
Målgrupp: Maskinbefäl ansvar relaterat till lasthantering ombord i kemikalietankfartyg
Antagningskrav: Tankoperativ säkerhetskurs olja, maskin

Marin Auditering

Marin Auditering 

”Marin Auditering” är Sjöfartshögskolans auditledarutbildning. Kursen avser att ge den som skall arbeta med intern/externauditering erforderliga kunskaper. Utbildningen består av föreläsningar, manualgranskning samt ett antal fallstudier/övningar som utföres i grupp. ISM kodens olika regler penetreras och kursdeltagarna får praktisera auditprocessen, dvs gå igenom planering, rutiner vid olika typer av möten ingående i auditen, formulering och presentation av avvikelser samt författandet av en auditrapport. 

Kurslängd: 3,5 dagar
Målgrupp: Blivande ISM auditörer och de som i övrigt är involverade i säkerhets- och miljöledningssystem inom sjöfarten. 

Antagningskrav: Inga särskilda

Marin Auditering refresh

Kursen är till för den som tidigare har arbetat med marina säkerhets- och miljöledningssystem men som varit ifrån det en period och känner att de behöver en uppfräschning av sina kunskaper. ISM kodens regler, syfte och bakgrund behandlas. Själva processen vid auditering gås igenom dels i form av föreläsning men även genom praktikfall som det arbetas med gruppvis. Kursen är även lämplig för den som önskar en ökad förståelse för ISM-relaterade frågor men inte har behov av en auditledarutbildning. Omfattningen är från lunch dag 1 till kvällen dagen efter. Kaffe och lunch dag 2 ingår i avgiften 

Kurslängd: 1,5 dagar
Målgrupp: ISM auditörer och de som i övrigt är involverade i säkerhets- och miljöledningssystem inom sjöfarten. 
Antagningskrav: Inga särskilda 

Maritime Resource Management - MRM

Kursen syftar till att ge ökad förståelse för vikten av rätt attityd till medmänniskor i samarbete. Kursen syftar även till att ge träning i att använda och koordinera sin kompetens och tillgängliga resurser för att uppnå och utveckla fastställda mål för säkerhet och effektivitet.

Kurslitteratur ingår i kursavgiften, liksom lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe. Kallelse m.m. skickas 3-4 veckor före kursstart. Eventuell avbokning görs skriftligen senast 14 dagar före kursstart. Vid senare avanmälan debiteras hela kursavgiften.

Kurslängd: 4 dagar
Målgrupp: Sjöbefäl samt lotsar, samt indenturpersonal i chefsbefattning.
Antagningskrav: Aktuell behörighetsklass V.

Maritimt ledarskap (3 dagar)

Praktiskt ledarskap för det aktiva sjöbefälet

Att vara ledare kan ofta vara en utmanande roll. Ombord på fartyg lever ledaren tillsammans med medarbetarna dygnet runt och skall kunna leda i mängd olika förhållanden, från lugnare sjöresor till stressade nödsituationer. Besättningen vara en blandning av personer med olika kompetensområden, ha olika bakgrunder och komma från vitt skilda kulturer. Slutligen så skall ledarskapet utövas till stor del avskärmat från företagsledning och omvärld. Miljön där fartygsbefäl skall vara ledare är unik och ställer stora krav på individen.

Vår kurs riktar sig till aktiva sjöbefäl och har som huvudsakligt mål att ge deltagarna förståelse för vad man behöver tänka på och framförallt ge praktiska metoder för att tillämpa ledarskapet ombord. Kursen genomförs under tre heldagar och stort fokus läggs på praktiska övningar där deltagarna få använda den teknik och de teorier som förklarats. Vi genomför utbildningen med föreläsare från olika kompetensområden för att ge den bästa möjliga undervisningen. Förutom Sjöfartshögskolans personal undervisar även lärare från institutionen för psykologi och Sjöstridsskolan.

Kurslängd: 3 dagar
Målgrupp: Aktiva sjöbefäl
Förkunskapskrav: Fartygsbefäl eller Maskinbefäl klass V eller högre

Mål och innehåll

Målsättningar:
Kursen har som mål att deltagaren:

 • skall förstå vikten av att analysera sammanhanget där ledarskapet skall utövas
 • skall få grundläggande kunskaper kring mänskliga behov, motivation och beteenden
 • skall förstå behovet av självkännedom som ledare
 • skall ha förståelse för hur olika typer av ledarskapsstilar kan vara nödvändiga beroende på sammanhang
 • skall kunna genomföra "svåra samtal" med hjälp av en given metod
 • skall kunna tillämpa metodik för konflikthantering

Innehåll:

 • Ledarskapet ombord, sammanhang och faktorer som påverkar
 • Grundläggande psykologi; behov, beteenden, motivation och stress
 • Stresshantering
 • Kommunikation; processen i kommunikation mellan personer, samtalsteknik
 • Ledarskapsstilar och ledarskapstyper
 • Gruppen; utveckling och ledande av grupper
 • Beslutsfattande i kritiska situationer

Medical Care refresh

Kursen uppfyller de krav som ställs i behörighetsförordningen för erhållande av certifikat som sjukvårdare ombord.

STCW-reference Manila

 • Section A-VI/4. 1-3.
 • Section A-VI/4. 4-6.

Innehåll

 • Anatomi och fysiologi
 • Olycksfallsvård • Förgiftningar
 • Hjärt- och lungräddning med hjärtstartare
 • Sjukvårdsteknik och omvårdnad • Tele Medical
 • Fartygsapotek, allmän farmakologi
 • Sjukdomslära
 • Lagar och författningar som rör sjukvård till sjöss
 • Praktik på akutmottagning eller liknande sjukvårdsinrättning

Undervisningsformer

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och sjukvårdspraktik. Obligatorisk närvaro krävs på alla moment.

Examinationsformer

Kunskapskontroll sker genom webbtest, skriftligt prov och fortlöpande bedömning under tillämpningsövningar. För godkänt betyg ska student klara av förväntade studieresultat, närvara på alla momenten samt vara godkänd på kunskapskontrollerna. Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd.

Godkänt resultat på kursen rapporteras direkt till Transportstyrelsen och blir synligt i sjömansregistret. Behörighet söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift.

Kurslitteratur ingår i kursavgiften, liksom lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe.

Eventuell avbokning görs skriftligen senast 14 dagar före kursstart. Vid senare avanmälan debiteras hela kursavgiften.

Praktiken genomförs under 2 dagar (fre-lör) före eller efter kursen.

För att i möjligaste mån kunna tillgodose dina praktikönskemål - är det viktigt att du lämnat önskemål om på vilket sjukhus du önskar göra din praktik samt datum för denna - samtidigt med anmälan till kursen.

STCW-reference Manila
Section A-VI/4. 1-3.
Section A-VI/4. 4-6.

Medical First Aid

Referens

STCW Convention Manila, Section A-VI/4

Innehåll

• Anatomi och fysiologi.
• Olycksfallsvård.
• Förgiftningar.
• Hjärt- och lungräddning med hjärtstartare.
• Tele Medical.
• Fartygsapotek, allmän farmakologi.
• Sjukdomslära.
• Lagar och författningar som rör sjukvård till sjöss.


Undervisningsformer

Undervisningen består av föreläsningar, självständigt arbete och övningar. Självstudietiden bedrivs enligt sjöfartshögskolans anvisningar. Obligatorisk närvaro krävs på alla momenten.

Examinationsformer

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.
Kunskapskontroll sker genom bedömning av
• skriftliga prov och/eller individuella redovisningar
• tillämpningsövningar

Medical First Aid vänder sig till;
- befälhavare och styrmän med bilaga D- apotek ombord,
- intendenturpersonal som ingår i samaritgrupp och som under styrman eller befälhavarens ledning utför sjukvårdande uppgifter ombord,
- annan personal som utför sjukvårdande uppgifter ombord.

Kursen genomförs i Kalmar under en och en halv dag med övervägande praktiska moment. Det förutsätter att kursdeltagaren läser in den teoretiska delen före kursstart med support av läraren via vår webbstudieplattform.

Tentamen genomförs under första kursdagen. Kursen är giltig i 5år.
Godkänt resultat på kursen rapporteras direkt till Transportstyrelsen och blir synligt i sjömansregistret. Behörighet söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift.

Kurslitteratur ingår i kursavgiften, liksom lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe. Eventuell avbokning görs skriftligen senast 14 dagar före kursstart. Vid senare avanmälan debiteras hela kursavgiften.

Kurslängd: 1,5 dag
Antagningskrav: Inga förkunskaper krävs.

Refresher Olje/kemikalie- tankfartyg, fartygsbefäl

Referens

STCW Code Manila, Section A-V/1-1

Innehåll

Olje- och kemikalietankfartyg
• Gällande svenska och internationella bestämmelser

Utrustning
• Pumpanläggningar, rörsystem och lastslangar
• Ventilationssystem inklusive gasretursystem
• Inertgassystem
• Nivåmätningssystem
• Lastvärmningssystem
• Tankrengöringsutrustning
• Elektrisk utrustning

Last- och lossningsoperationer
Lastberäkningar
• Råolja och oljeprodukter
• Kemikalier
• P & A-manualer (Procedures and Arrangement-manual)
Planering av lastning och lossning
• Olja
• Kemikalier
• ISGOTT (International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals)
• TSG, IBC, Alphalist, Chris code & resist list (Tanker Safety Guide, International Bulk code for Chemicals)
• MSDS (Material Safety Data Sheet)
• Simulatorövningar

Tankrengöring och barlastoperationer
• ISGOTT, hot work
• COW, tankrengöring (Crude Oil Wash)
• Simulatorövningar
Säkerhets- och nödåtgärder
• Gällande svenska bestämmelser
• Beredskapsplaner och vetting
• Flambarhetsgränser
• Checklistor


Marina miljön
• MARPOL 73/78 annex I och II
• IMO Manual on Oil Pollution
• Oljedagbok
• Lastdagbok
• P & A-manualer


Undervisningsformer

Utbildningen genomförs som föreläsningar och övningar. Obligatorisk närvaro gäller för samtliga lektioner, laborationer och övningar.

Kurslitteratur ingår i kursavgiften, liksom lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe. Eventuell avbokning görs skriftligen senast 14 dagar före kursstart. Vid senare avanmälan debiteras hela kursavgiften.
Godkänt resultat på kursen rapporteras direkt till Transportstyrelsen och blir synligt i sjömansregistret. Behörighet söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift.

Kurslängd: 3,5 dagar
Målgrupp: Fartygsbefäl med ansvar relaterat till lasthantering ombord på olje- och kemikaliefartyg, som behöver genomgå fortbildning för bibehållande av specialbehörigheten.
Antagningskrav: Behörighetsbevis om specialbehörighet för oljelasthantering.
Behörighetsbevis om specialbehörighet för kemikalielasthantering.
Utgången TOK-behörighet.

Refresher Olje/kemikalietankfartyg, maskinbefäl

Referens

STCW Code Manila, Section A-V/1-1

Innehåll

Olje- och kemikalietankfartyg
• Gällande svenska och internationella bestämmelser

Utrustning
• Pumpanläggningar, rörsystem och lastslangar
• Ventilationssystem inklusive gasretursystem
• Inertgassystem
• Nivåmätningssystem
• Lastvärmningssystem
• Tankrengöringsutrustning
• Elektrisk utrustning

Last- och lossningsoperationer, bunkring
Lastberäkningar och planering av lastning och lossning
• Råolja och oljeprodukter
• Kemikalier
• P & A-manualer (Procedures and Arrangement-manual)
• ISGOTT (International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals)
• TSG, IBC, Alphalist, Chris code & resist list (Tanker Safety Guide, International Bulk code for Chemicals)
• MSDS (Material Safety Data Sheet)
• Simulatorövningar

Tankrengöring och barlastoperationer
• ISGOTT, hot work
• COW, tankrengöring (Crude Oil Wash)
• Simulatorövningar
Säkerhets- och nödåtgärder
• Gällande svenska bestämmelser
• Beredskapsplaner och vetting
• Flambarhetsgränser
• Checklistor

Marina miljön
• MARPOL 73/78 annex I och II
• IMO Manual on Oil Pollution
• Oljedagbok
• Lastdagbok
• P & A-manualer
Undervisningsformer
Utbildningen genomförs som föreläsningar och övningar. Obligatorisk närvaro gäller för samtliga lektioner, laborationer och övningar.
Kurslängd: 2,5 dagar

Målgrupp: Fartygs- och maskinbefäl med ansvar relaterat till lasthantering ombord på olje- och kemikaliefartyg. Och som behöver genomgå fortbildning för bibehållande av specialbehörigheten.

Antagningskrav: Behörighetsbevis om specialbehörighet för oljelasthantering.
Behörighetsbevis om specialbehörighet för kemikalielasthantering.
Utgången TOK-behörighet.

Godkänt resultat på kursen rapporteras direkt till Transportstyrelsen och blir synligt i sjömansregistret. Behörighet söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift.

Kurslitteratur ingår i kursavgiften, liksom lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe. Eventuell avbokning görs skriftligen senast 14 dagar före kursstart. Vid senare avanmälan debiteras hela kursavgiften.

Refreshvecka Manila

ROC - Restricted Operator´s Certificate

Kurslitteratur ingår i kursavgiften, liksom lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe. Eventuell avbokning görs skriftligen senast 14 dagar före kursstart. Vid senare avanmälan debiteras hela kursavgiften.

Kurslängd: 3 dagar
Målgrupp: Personal i färjetrafik och Östersjöfart
Antagningskrav: Kunskaper i engelska samt viss datorvana.

ROC Refresher - Restricted Operator´s Certificate

Fortbildningskurs för specialbehörighet som begränsat behörig radiooperatör.

 • GMDSS
 • Gällande svenska och internationella bestämmelser
 • Trafikrutiner
 • Funktionskrav
 • SAR-kommunikation
 • EPIRB, SART och NAVTEX
 • DSC-VHF
 • Allmän trafik
 • Användande av manualer och publikationer
 • Falsklarm
 • Spänningskällor, felsökning
 • Nödantenner

I examinationen ingår:
1. skriftlig tentamen,
2. sändning och mottagning av säkerhetskommunikation på VHF,
3. genomförande av en SAR-övning, samt
4. redovisning av principerna för användande av VHF, MSI, DSC-VHF EPIRB, NAVTEX och SART.

Kursen inleds med ett skriftligt prov som omfattar:

 • Gällande svenska och internationella bestämmelser
 • Trafikrutiner
 • Funktionskrav

Godkänt resultat på kursen rapporteras direkt till Transportstyrelsen och blir synligt i sjömansregistret. Behörighet söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift.
Kurslitteratur ingår i kursavgiften, liksom lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe. Eventuell avbokning görs skriftligen senast 14 dagar före kursstart. Vid senare avanmälan debiteras hela kursavgiften.

Kurslängd: 1,5 dagar

Riskhantering

Att identifiera och hantera risker i arbetet ombord

Sjöfarten drabbas tragiskt nog av incidenter och olyckor varje år. Industrin involverar många olika risker och utfallet ger tyvärr ibland väldigt allvarliga konsekvenser. Sammanställningar av olyckor från bland annat IMO, International Maritime Organisation, refererar ofta till att en av de bidragande orsakerna till olyckor ombord är att risker inte identifierats eller hanterats tillräckligt.

I nuläget så är det vanligt förekommande att rederier inför rutiner för riskanalyser ombord och ställer krav på att risker i arbetet skall identifieras och hanteras. Dock indikerar vissa incidenter att även om rutinerna finns, så tillämpas eller följs de inte fullt ut. För att försöka bidra till en ökad säkerhet har vi därför utvecklat en kurs för fartygsbefäl i just riskhantering. Kursen börjar med grundläggande teorier inom riskhantering, olycksförlopp och medvetenhet och fortsätter sedan med hur man utför riskanalyser och använder metodiken praktiskt i och under arbetet. Vi vill också skapa en tydlig länk i hur riskanalysen blir ett stöd och en vägledning vid utförandet av arbetet eller operationen, så att hanteringen av riskerna förankras i praktiken.

Kursen hålls under tre dagar och är fördelad på ungefär lika delar teori och praktik där deltagarna skall få använda och tillämpa den metodik som kursen innehåller. De praktiska övningarna hålls i klassrumsmiljö eller i simulator beroende på typ av uppgift. Till vårt förfogande har vi bland annat navigationssimulatorer och lastsimulatorer för utföra operationer som vi planerat och riskbedömt samt även vårt skolfartyg Calmare Nyckel där vi kan utföra praktiska arbeten enligt vår riskanalys.

Vi kan även erbjuda utbildningen på plats hos rederierna, vilket enbart kräver en viss anpassning av de praktiska övningarna.

Kurslängd: 3 dagar
Målgrupp: Aktiva sjöbefäl
Förkunskapskrav: Fartygsbefäl eller Maskinbefäl klass V eller högre

Mål och innehåll

Målsättningar:
Kursen har som mål att ge deltagaren:

 • grundläggande kunskaper i olycksförlopp och begrepp inom riskhantering
 • grundläggande kunskap i hur den mänskliga faktorn och mänskliga beteenden påverkar identifiering och värdering av risker
 • förståelse för behovet av planering av arbeten och operationer
 • tillräckliga kunskaper för att kunna tillämpa riskanalys i ett arbete eller en operation

Innehåll:

 • Incidenter ombord på fartyg
 • Olyckor och olycksförlopp samt koppling till kausalitetsteori
 • Begrepp och modeller inom riskhantering
 • Människans situationsuppfattning, beteenden och perception
 • Metodik för identifiering av risker och riskanalys
 • Åtgärder till risker, hanterings hierarki, att värdera åtgärder och barriärer
 • Utreda orsaker (Fault Tree Analysis)
 • Att använda riskanalysen före och under ett arbete eller en operation

Shiphandling

Syftet är att friska upp och öka kunskap och förmåga att manövrera fartyg i olika situationer.

Innehållet i kursen omfattar Manöverkriterier - manöverinformation, Hydrodynamisk påverkan på fartyg, Extern påverkan - vind och ström, Bogserbåtsanvändning - hantering - säkerhet, Ship to ship manöver, Kontrollerad navigering - fast girradie och Praktiska manöverövningar i simulator.

Kurslitteratur ingår i kursavgiften, liksom lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe. Eventuell avbokning görs skriftligen senast 14 dagar före kursstart. Vid senare avanmälan debiteras hela kursavgiften.

Kurslängd: 3 dagar
Målgrupp: Nautiskt seniorbefäl

SSO – Ship Security Officer

Kursen SSO, Ship Security Officer, syftar till att förmedla grundläggande kompetens så att du som är som skyddsansvarig (SSO) ska kunna medverka och leda ett fartygs sjöfartsskyddssystem.

Som grund för kursen SSO använder vi IMO:s modellkurs nr 3:19 för Ship Security Officers (SSO). Kursen innehåller bl a Sjöfartsskydd och lagstiftning; Ansvar för sjöfartsskyddet; SSA - Assessment; SSP - Skyddsplan; Skyddsutrustning: Hot, identifikation och motåtgärder; Skyddsåtgärder ombord; Skyddsberedskap, träning och övningar; Skyddsutbildning; Skyddsadministration; Inspektioner och certifiering.

Kurslitteratur ingår i kursavgiften för SSO, liksom lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe. Eventuell avbokning görs skriftligen senast 14 dagar före kursstart. Vid senare avanmälan debiteras hela kursavgiften.

Godkänt resultat på kursen rapporteras direkt till Transportstyrelsen och blir synligt i sjömansregistret. Behörighet söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift.

Kurslängd: 3 dagar
Målgrupp: Aktivt fartygsbefäl
Antagningskrav: Fartygsbefäl