Smart industri, bild på industrilokal med robotar som bygger bilar.

Projektet Expertkompetens Smart Industri, steg 2

Målet med projektet är att utveckla kurser på avancerad nivå kopplat till Smart Industri utifrån näringslivets kompetensbehov. Projektets målgrupp är yrkesverksamma (företag), vilket inkluderar såväl underleverantörer som företag som både utvecklar och tillverkar egna produkter.

Det övergripande målet handlar om att vidmakthålla och stärka tillverkningsindustrins konkurrenskraft i ett globalt och nationellt perspektiv. Projektet kommer att möta företagens specifika kunskapsbehov och utmaningar för en effektiv och innovativ produktion. Smart industri innehåller ett brett spektrum av deldiscipliner. Det fokus som vi planerar för ligger inom delområden som sammanfaller med aktuell forskning, forskarutbildning och utbildning på avancerad nivå vid Linnéuniversitetet och inom Smart Industry Group, som är den forskargrupp som står värd för projektet.

Målet med projekt är att utveckla kurser på avancerad nivå utifrån näringslivets kompetensbehov, men också att utveckla flexibla metoder för kursutveckling, genomförande, antagningsprocess etc. som möter behoven inom industrin.

Projektets primära målgrupp är yrkesverksamma (företag), vilket inkluderar såväl underleverantörer som företag som både utvecklar och tillverkar egna produkter, men andra typer av företag och organisationer som är intresserade av området är varmt välkomna att delta.

Tematiska områden

Genom dialog initialt medverkande organisationerna har sex fokusområden inom Smart industri identifierats där kurser kommer att utvecklas (se de utfällbara blocken nedan). Under resans gång kan tematiska områden falla bort eller tillkomma beroende på intresse och behov i industrin.

Utöver dessa områden kommer vi att ha en särskilt spår med kurser för ledare och chefer som kan spänna över de tematiska områdena.

Företagens kompetensbehov i fokus

Kursutbudet bygger på företagens faktiska behov därför är det viktigt med stort engagemang från företagens sida, redan under ansökan fick vi stort stöd från företag och kluster/nätverk. Vi behöver löpande få inspel kring behov av kompetens och arbeta nära företagen när nya kurserna utvecklas. De behov som vi ser idag kommer med största sannolikhet att se annorlunda ut om fyra år och nya tematiska områden kan tillkomma under resans gång. Kurserna ska ge både direkt och långsiktig nytta för företagen och de kunskaper som tillägnas skall vara lätt att omvandla till verktyg i det dagliga arbetet.

Medverkan sker på olika sätt, vid till exempel utveckling av kurser och kursmaterial samt vid undervisning, men också med experimentuppställningar och inte minst genom att gå kurserna.

Upplägget är flexibelt för att underlätta för yrkesverksamma att kombinera studier med sitt ordinarie arbete. I kurserna kommer föreläsningar på distans att kombineras med fysiska träffar. Laborativa moment utförs bland annat i EPIC-laboratoriet, Växjö och i IoT-labbet i Kalmar.

Vill du veta mer om hur du kan engagera dig? Kontakta Diana Unander

Kurser framtagna inom projektet

Här finns en lista av kurser som utvecklats inom projektet, det framgår på respektive sida när kursen planeras att ge, om inget datum finns så spikat så går det löpande att anmäla sig och vi återkopplar när det finns en kritisk massa för att genomföra kursen. Kan ni som enskild organisation eller tillsammans med andra samla ihop 10-15 personer så kan vi ge kurserna utanför planerade kursomgångar.

Aktuellt