validering

Validering i praktiken, 7,5 hp

Linnéuniversitetet startar hösten 2017 en utbildning på uppdrag av Skolverket om validering i praktiken, det vill säga om hur en individs kunskaper och kompetenser kartläggs som ett led i en valideringsprocess.

Kursen riktar sig främst till studie- och yrkesvägledare, lärare inom vuxenutbildningen samt handläggare och administratörer som arbetar med validering.

Syftet är att öka kunskaperna om valideringsprocessen för att bidra till likvärdiga bedömningar av enskildas förutsättningar. Kursen behandlar kompetenskartläggning och kompetensbedömning för olika utbildningsformer och bedömningar.

Utbildningen genomförs på distans med stöd av lärplattformen MyMoodle och med tre campusförlagda träffar i Växjö. Utbildningen hålls hösten 2017.

Kursens mål

  • Öka medvetenhet och kunskap om validering/reell kompetens för 
behörighet/tillgodoräknande.
  • Utveckla processer/metoder/arbetssätt för arbetet med validering/reell 
kompetens för behörighet/tillgodoräknande som bidrar till rättssäkra, 
hållbara och transparanta arbetssätt.
  • Bidra till nationell samsyn och acceptans för valideringsfrågor.
  • Engagera och entusiasmera vägledare att ha en positiv attityd och ett 
öppet förhållningssätt.
  • Öka förutsättningarna till möjliggörandet av nationellt enhetligt 
utförda bedömningar.

Deltagandet är kostnadsfritt. Respektive arbetsgivare står för eventuella kostnader för resa, kost och logi samt kurslitteratur.

Utbildningen är en distansutbildning på kvartsfart under en termin, med tre fysiska träffar förlagda på Linnéuniversitetet i Växjö. Träffarna genomförs som heldagsträffar.

Preliminära datum för träffar: 27 september, 30 oktober, 6 december. Preliminära tider för träffarna är kl. 09.30-17.00.

Kursträffarna innehåller föreläsningar, seminarier, grupparbete och återkoppling på genomförda kursuppgifter. Mellan träffarna arbetar deltagarna med litteraturläsning och kursuppgifter, samt en avslutande (löpande) examinationsuppgift.

Litteratur Preliminär lista – kommer att kompletteras!

Andersson P., Fejes A. (2010) Kunskapers värde – validering i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.
Bornemark, J., Svenaeus, F., (red.) (2009) Vad är praktisk kunskap. Stockholm: Södertörns högskola. Tillgänglig (2017-06-27): http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:303147/FULLTEXT01.pdf
Gustafsson L., Mouwitz L. (2008) Validering av vuxnas kunnande – med rättvisa i fokus. Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM.
Tillgänglig (2017-06-27): http://ncm.gu.se/media/downloads/0040_validering_sv.pdf
Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH (2012) Kriterier och riktlinjer för validering av reell kompetens. Västerås: YH 2012/428.
Tillgänglig (2017-06-27): https://www.valideringsinfo.se/Documents/Valideringsinfo/Dokument/Nationell%20struktur%20f%C3%B6r%20validering/Kriterier%20och%20riktlinjer%20f%C3%B6r%20validering%20av%20reel%20kompetens%202.0.pdf
Nordiskt nätverk för vuxnas kunnande, NVL (2016) Validering och värdet av kompetenser – färdplan 2018. Rapport.
Tillgänglig (2017-06-27): http://nvl.org/Content/Validering-och-vardet-av-kompetenser
Cedefop (2015) European guidelines for validating non-formal and informal learning. Luxembourg: Publications Office. Cedefop reference series; No 104.
Tillgänglig (2017-06-27): https://ec.europa.eu/epale/sites/epale/files/3073_en_1_0.pdf

Ansökan

Intresseanmälning skickas snarast till validering@lnu.se. Antalet platser är begränsat till cirka 20.

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är den 15 augusti. Om kursen blir fulltecknad ges företräde till vägledare från olika utbildningsnivåer och funktioner. Om kursen inte blir fulltecknad efter sista anmälningsdag finns möjlighet till efteranmälan. Besked om deltagande ges snarast efter sista anmälningsdag.

Frågor?

För frågor kontakta samordnare Linda Leonhardt, 
linda.leonhardt@lnu.se, eller kursansvarig Viktoria Johansson, viktoria.johansson@lnu.se