validering

Validering i praktiken, 7,5 hp

Linnéuniversitetet startade hösten 2017 en utbildning på uppdrag av Skolverket om validering i praktiken, det vill säga om hur en individs kunskaper och kompetenser kartläggs som ett led i en valideringsprocess.

Mer om Kursen

 

Kursen syftar till att ge kunskap om och perspektiv på validering av vuxnas kunskap och kompetens, vilket även ger deltagarna förutsättningar att utveckla arbetet med validering i praktiken. Kursen kommer att utgå från såväl konkreta exempel på validering som relevanta teoretiska perspektiv som bidrar till förståelse och reflektion i relation till valideringspraktiken.

Kursen genomförs på uppdrag av Skolverket, och riktar sig till anställda i verksamheter där olika former av validering kan förekomma. Deltagandet är kostnadsfritt. Respektive arbetsgivare står för eventuella kostnader för resa, kost och logi samt kurslitteratur.

Huvudsakliga målgrupper:


Studie- och yrkesvägledare (oavsett utbildningsnivå)
Personer som har vägledande funktioner (vuxenutbildning, yrkeshögskola m.fl.)
Lärare (oavsett utbildningsnivå)
Handläggare på Arbetsförmedlingen
Administratörer och personer som arbetar med antagning
Personer som arbetar med omställning
Utbildningen är en distansutbildning på kvartsfart under en termin, med fysiska träffar förlagda på Linnéuniversitetet Campus Växjö. Träffarna genomförs som heldagsträffar. Tider för träffarna är kl. 9.30-17.00

Datum för träffar ht18:


Kursstart:180901
Kursslut: 181219
Fysiska träffar: 180913, 181016, 181130.

Kursträffarna innehåller föreläsningar, seminarier, grupparbete och återkoppling på genomförda kursuppgifter.
Mellan träffarna arbetar deltagarna med litteraturläsning och kursuppgifter, samt en avslutande examinationsuppgift. Såväl individuella som gruppvis kursuppgifter ingår. För arbetet med kursuppgifterna erbjuds möjlighet till gruppsamarbete samt återkoppling via Linnéuniversitetets lärplattform MyMoodle, som även används för kommunikation med och mellan kursdeltagarna.
Här finns kursplan https://lnu.se/utbildning/under-studierna/studentwebben/kurs-och-utbildningsplaner/?q=1yl10u

Anmälan görs via anmälningslänken. Sista anmälningsdag är den 29 juni 2018. Efteranmälan är möjlig, men ev. urval görs i första steget bland de som är anmälda senast sista anmälningsdag.
Antalet platser är begränsat till 30. 

Litteratur:


Preliminär lista
Andersson P., Fejes A. (2010) Kunskapers värde – validering i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.
Bornemark, J., Svenaeus, F., (red.) (2009) Vad är praktisk kunskap. Stockholm: Södertörns högskola. Tillgänglig (2017-06-27): http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:303147/FULLTEXT01.pdf
Gustafsson L., Mouwitz L. (2008) Validering av vuxnas kunnande – med rättvisa i fokus. Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM.
Tillgänglig (2017-06-27): http://ncm.gu.se/media/downloads/0040_validering_sv.pdf
Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH (2012) Kriterier och riktlinjer för validering av reell kompetens. Västerås: YH 2012/428.
Tillgänglig (2017-06-27): https://www.valideringsinfo.se/Documents/Valideringsinfo/Dokument/Nationell%20struktur%20f%C3%B6r%20validering/Kriterier%20och%20riktlinjer%20f%C3%B6r%20validering%20av%20reel%20kompetens%202.0.pdf
Nordiskt nätverk för vuxnas kunnande, NVL (2016) Validering och värdet av kompetenser – färdplan 2018. Rapport.
Tillgänglig (2017-06-27): http://nvl.org/Content/Validering-och-vardet-av-kompetenser
Cedefop (2015) European guidelines for validating non-formal and informal learning. Luxembourg: Publications Office. Cedefop reference series; No 104.
Tillgänglig (2017-06-27): https://ec.europa.eu/epale/sites/epale/files/3073_en_1_0.pdf