validering

Validering i praktiken, 7,5 hp

Linnéuniversitetet startade hösten 2017 en utbildning på uppdrag av Skolverket om validering i praktiken, det vill säga om hur en individs kunskaper och kompetenser kartläggs som ett led i en valideringsprocess.

Mer om kursen

Kursen ges höstterminen 2022. 

Kursen syftar till att ge kunskap om och perspektiv på validering av vuxnas kunskap och kompetens, vilket även ger deltagarna förutsättningar att utveckla arbetet med validering i praktiken. Kursen kommer att utgå från såväl konkreta exempel på validering som relevanta teoretiska perspektiv som bidrar till förståelse och reflektion i relation till valideringspraktiken.

Kursen genomförs på uppdrag av Skolverket, och riktar sig till anställda i verksamheter där olika former av validering kan förekomma. Deltagandet är kostnadsfritt. Respektive arbetsgivare står för eventuella kostnader för resa, kost och logi samt kurslitteratur.

Huvudsakliga målgrupper


Studie- och yrkesvägledare (oavsett utbildningsnivå)
Personer som har vägledande funktioner (vuxenutbildning, yrkeshögskola m.fl.)
Lärare (oavsett utbildningsnivå)
Handläggare på Arbetsförmedlingen
Personer som arbetar med antagning
Personer som arbetar med omställning

Utbildningen är en distansutbildning på kvartsfart under en termin. Träffarna är förlagda till Linnéuniversitetet Campus Växjö och genomförs som heldagsträffar. Tider för träffarna är kl. 10:00-15.30.

Första kursdagen i Växjö är förlagd till den 10 augusti och följs av kursdagar den 8 september, 20 september, 19 oktober samt en dag i första halvan av november. Vi återkommer med datum så snart det är klart.Sista ansökningsdag: 30 juni

Litteratur

 • Andersson Per, Fejes Andreas, (2010) Kunskapers värde – validering i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur, ISBN:9789144059044. 192 s
 • Bornemark, Jonna, Svenaeus, Fredrik, (red.) (2009) Vad är praktisk kunskap. Södertörns högskola, Eprint, Stockholm, 401 s 
 • Gustafsson Lars, Mouwitz Lars (2008) Validering av vuxnas kunnande – med rättvisa i fokus. Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM
 • Göranzon, Bo (2009). Det praktiska intellektet. Stockholm: Santérus förlag 160 sidor.
 • Hammarén, Maria.(2005) Skriva, en metod för reflektion. Stockholm: Santérus, ISBN: 9789189449831. 55 s
 • Johannesen, Kjell S (1999) Praxis och tyst kunnande. Stockholm: Dialoger Delar av 152 sidor.
 • Khalid El Gaidi (2007). Lärarens yrkeskunnande – bildning och reflekterande erfarenheter. Stockholm: Dialoger
  Tillgänglig: http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:11741/FULLTEXT01
 • Tillberg, Peter (red.) (2002). Dialoger – om yrkeskunnande och teknologi. Stockholm: Dialoger Delar av 344 sidor.
 • Nordiskt nätverk för vuxnas kunnande, NVL (2016) Validering och värdet av kompetenser – färdplan 2018. Rapport
  Tillgänglig: http://nvl.org/Content/Validering-och-vardet-av-kompetenser
 • Artiklar samt annat material som tillhandahålls av institutionen.

Referenslitteratur

 • Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH (2012) Kriterier och riktlinjer för validering av reell kompetens. Västerås: YH 2012/428.
 • Nordiskt nätverk för vuxnas kunnande, NVL (2016) Validering och värdet av kompetenser – färdplan 2018. Rapport.
 • Cedefop (2015) European guidelines for validating non-formal and informal learning. Luxembourg: Publications Office. Cedefop reference series; No 104.