Personer i dialog

Avdelningen för externa relationer

Avdelningen för externa relationer arbetar med att utveckla och stärka relationer mellan universitetet och samhället runt oss, regionalt nationellt och internationellt. Välkommen att kontakta oss!

Sektionen för samverkan och partnerskap

Vi erbjuder organisationer, offentlig sektor och näringsliv en enkel väg in till Linnéuniversitetet samtidigt som vi ger ett internt stöd när det gäller samverkansfrågor. Vi utvecklar kontakterna för olika typer av samarbeten mellan näringsliv/samhälle och universitetets studenter och forskare. Ett ökat samarbete gör att vi stärker varandras verksamheter genom att tillsammans bidra till kunskap, innovation och entreprenöriellt förhållningssätt för en hållbar tillväxt i Linnéregionen.
Kontakta sektionschef Elin Lindkvist eller samverkan@lnu.se

Här kan du läsa mer om samverkan vid Linnéuniversitetet

Sektionen för internationell strategi

Vi samordnar, handlägger och kvalitetssäkrar universitetsgemensamma internationella samarbetsavtal och finansieringsprogram relaterade till utbildning och forskning. Vi är rådgivande för ledning, fakulteter och central förvaltning i internationaliseringsfrågor och arbetar med implementering av policyn för internationalisering vid universitetet.
Kontakta avdelningschef Kay Svensson eller intrel@lnu.se

Här kan du läsa mer om internationellt samarbete vid Linnéuniversitetet

Sektionen för innovation och forskningsstöd

Vi informerar och ger råd om vilken extern finansiering som finns för olika forsknings- eller innovationsprojekt. Vi stödjer även utarbetandet av ansökningar till externa finansiärer, speciellt för komplexa projekt, för att höja kvaliteten på ansökningarna och förenkla för forskarna. Vi stödjer också forskare i att identifiera och stärka nyttiggörandeaspekter av sin forskning. Vi förvaltar också universitetets holdingbolag. Genom projektledare och finansiella rådgivare som är specialiserade på EU:s ramverksprogram Horizon 2020 stödjer vi även genomförandet av sådana projekt.
Kontakta sektionschef Kjärstin Hagman Boström eller gio@lnu.se

Allmänna frågor? externarelationer@lnu.se

LNU Innovation

LNU Innovation ger professionellt stöd i den tidiga utvecklingen av en idé och hjälper forskare, övriga anställda och studenter att förverkliga och sprida sina idéer och forskningsresultat, oavsett om det görs kommersiellt eller icke kommersiellt. Vi arbetar löpande med nya idéer från forskare och drivna studenter inom olika ämnesområden. Idéerna är ofta nära kopplade till forskningen, de stora samhällsutmaningarna och de globala hållbarhetsmålen.

Läs mer om LNU Innovation